โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 63 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 65 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -2 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : คลองขลุงราษฏร์รังสรรค์

จำนวน 88

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 4 5 9
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 2 9 11
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 13 17
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 2 6 8
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 9 10
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 1 2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 1 3
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 2 1 3
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 2 2
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 18 47 65
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
3
5
0
0
2 คณิตศาสตร์
2
3
6
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4
4
9
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
2
5
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
4
5
0
0
6 ศิลปะ
0
1
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
0
2
0
0
8 การงานอาชีพ
2
1
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1
0
1
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
13
18
34
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 ว่าที่ร้อยตรีหญิงเพียงฤทัย เพิ่มผล  ครู ชำนาญการ
2
57.00
2 นางจินตนา มีล้นศักดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
3 นางกชกร ศรีวิชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
24.00
4 นางธมลวรรณ วันบรรเจิด  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
24.00
5 นายวิรัตน์ น้อยม่วง  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
20.00
6 นางชลชินี แพทย์วงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
36.00
7 นายวิชาญ เขียวสวาท  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางวรรณา พิลึก  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
9 นางเกสร ชตาเริกษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
6.00
10 นายวจนะ แพ่งสภา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางจันทร์เพ็ญ น้อยม่วง  ครู ชำนาญการ
11
94.00
12 นางมะลิ เขียวสวาท  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
36.00
13 นายวิพล กันทะสอน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางอำพันธ์ รอบุญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางเพชรรุ้ง ทองอิ่ม  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
16.00
16 นางรังษินี แก้วคง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางสาวจุฑาทิพย์ คำตีด  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
33.00
18 นางนุชนาท สิงหา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นายวิทวัส แสงแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นางสุทิน แสงแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
43.00
21 นายเชษฐา ธีสา  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
18.00
22 นางอารี พินิจชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
24.00
23 นางจุฑาลักษณ์ ขุนภักดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
10
153.00
24 นางสุมาลี แสงแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
30.00
25 นางทิพย์พาที วิชาพร  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
36.00
26 นายฉัตรชัย สุขุม  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
27 นางสาวโสภา จิตตวิไลย  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
28 นางสาวนิสิตา ขำศิริ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นางสาวนิตศรา โงนรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
8
84.00
30 นายกฤษฎิพงศ์ ขุนภักดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
18.00
31 นางสุพรทิพย์ ศรีภูธร  ครู ชำนาญการ
4
84.00
32 นายธเนศร์ เกษวิริยะการณ์  ครู ชำนาญการ
0
33 นางดารณี กัลป์ธนวงศ์  ครู ชำนาญการ
3
18.00
34 นางสาวสายรุ้ง แก้วปัน  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
24.00
35 นายอธิวัฒน์ โพธิ์จันทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
36 นางสาวพิชญาอร สังวรกาญจน์  ครู ชำนาญการ
2
12.00
37 นายพินิจ นุชสวาท  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
30.00
38 นางสาวอาทิตยา หลับภา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
39 นางสาวจิตราภรณ์ สามไชย  ครู ชำนาญการ
1
12.00
40 นางสาวภัคธีมา อ่องละออ  ครู ชำนาญการ
2
26.00
41 นางสาววิรากร กนกสิงห์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
18.00
42 นางสาวปุณธิชา มาเนตร  ครู ชำนาญการ
6
120.00
43 นายนวพงษ์ เรืองรุ่ง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
3.30
44 นายรัฐศักดิ์ ผ่องจิต  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
32.00
45 นายไพบูลย์ ธนูชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
46 นายสุเมธ อยู่แก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
70.00
47 นางสาวสุชาดา แย้มเจริญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
57.00
48 นางชนชนก เขียวมงคล  ครู ชำนาญการ
0
49 นายภิธาร คำสีทา  ครู ชำนาญการ
2
42.00
50 นางอริสรา แสนแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
36.00
51 นางกรชวัล เข็มศร  ครู ชำนาญการ
2
18.00
52 นางกนกพร มุงเมือง  ครู ชำนาญการ
0
53 นางสาวเสาวนีย์ สอนแหยม  ครู ชำนาญการ
2
22.00
54 นางสาวรัตนาภรณ์ โยทะพงษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
55 นางสาวอุษา เรืองวุฒิ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
56 นางสาวปาริชาติ ม่านมูล  ครู ชำนาญการพิเศษ
7
138.00
57 นางนิภาพร กาญจนะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
89.00
58 นางสาววราพรรณ สุกมาก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
59 นางสาวเนตรคนางค์ โสภณ  ครู ชำนาญการ
0
60 นางสาวประภาพร เพียลาด  ครู ชำนาญการ
1
20.00
61 นายสุริยัน เชื้อบุญมี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
62 นางกุสุมา ศรีสำโรง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
63 นายสุนทร ชตาเริกษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
2
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
5
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
4
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
4
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
5
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
4
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
2
 
รวม
28