โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : วังไทรวิทยาคม

จำนวน 20

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 1 1
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 1 2
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 4 4
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 2 2
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 2 2
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 0 0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 1 2
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 1 0 1
0
0
0
0
  รวม 3 11 14
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
0
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
2
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
0
4
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
0
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
1
1
0
0
6 ศิลปะ
0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
2
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
1
0
0
0
0
  รวม
2
3
9
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายวีรศักดิ์ ผลเกิด  ครู ชำนาญการ
3
78.00
2 นางสุมาลี สืบวงษ์รอด  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
16.00
3 นายนภดล ที่ปรึกษา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางสาวพัชรินทร์ เย็นฉ่ำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางศศินภา ที่ปรึกษา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางสาวสุมาลี แช่มช้อย  ครู ชำนาญการ
0
7 นางสุภัทรา จิรัฐติกาลกุลเวท  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางจุตติ อึ่งเส็ง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางกรรณิกา ประสิทธิ์อุดมโชติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางอรุโณทัย ธนูชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางสาวธิดารัตน์ เสรีรัตนเสถียร  ครู ชำนาญการ
0
12 นางสาวมัณฑนา พิมแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
7
82.00
13 นายสมพิต สุขเกิด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
14 นางมาลีจันทร์ ชาติสุทธิ  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
36.00
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
0
 
รวม
1