โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : พิไกรวิทยา

จำนวน 35

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 2 3
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 3 3
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 4 5
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 1 1
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 3 3
0
0
0
0
6 ศิลปะ 2 1 3
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 2 3
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 6 16 22
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
1
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
0
3
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
2
2
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
0
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
2
1
0
0
6 ศิลปะ
0
3
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
1
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
3
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
2
12
8
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวชวลี หอมรื่น  ครู ชำนาญการ
0
2 นางสาวสุธเนตร ถาวร  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
16.00
3 นางสาวขนิษฐา ชาญนุชิต  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
24.00
4 นางนิภาวรรณ คงไทย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางจันทิมา แก้วศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางสาวสุนิตา แก่นสาร  ครู ชำนาญการ
0
7 นางสาวพรทิพย์ หงษ์อาลัย  ครู ชำนาญการ
0
8 นายณรงค์เดช ดอกแก้ว  ครู ชำนาญการ
0
9 นางสาวทับทิม วงษ์อ่อง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางสาวมณฑาทิพย์ เก็กง้วน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นายยุทธนา บาอินทร์  ครู ชำนาญการ
0
12 นางสาวดลชนก พัชนี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางสาวประไพพร อินต๊ะสี  ครู ชำนาญการ
0
14 นางสาวสายชล ปัญทีโป  ครู ชำนาญการ
0
15 นายวิชัย พลับดี  ครู ชำนาญการ
0
16 นางสาวรุ่งทิพย์ ขอนทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
36.00
17 นางสาวดาวใจ อยู่สุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
8.00
18 นายไกรจักร คำบุญเรือง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
19 นายธงชัย สารมะโน  ครู ชำนาญการ
0
20 นายธิติพงศ์ สระทอง  ครู ชำนาญการ
0
21 นางสาวจุฑามาศ เมฆี  ครู ชำนาญการ
0
22 นางสาวแสงอรุณ รุ้งกระดี่  ครู ชำนาญการ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
0
 
รวม
3