โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 123 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 128 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -5 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : พิจิตรพิทยาคม

จำนวน 146

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 3 10 13
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 6 15 21
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8 19 27
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 3 8 11
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 19 20
0
0
0
0
6 ศิลปะ 6 3 9
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 4 9
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 5 9 14
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 4 4
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 37 91 128
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
2
3
8
0
0
2 คณิตศาสตร์
4
2
15
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6
2
18
1
0
4 สังคมศึกษาฯ
4
0
7
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
6
2
12
0
0
6 ศิลปะ
5
3
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
1
7
0
0
8 การงานอาชีพ
1
2
11
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
4
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
29
15
83
1
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางเรวดี สุขสุภักดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางสุภาพร ช่วยพยุง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นายจิตรกาญ ขำทองระย้า  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางนุกูล บุญโห้  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางสาวสาลี่ ชาญณรงค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางนันทาวดี พรหมดนตรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นายอนัน เดชขุนทด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นายชาติชาย สุขล้อม  ครู ชำนาญการ
0
9 นายนิคม เอี่ยมต่อม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นายไพรัช คำเขียน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางขวัญเรือน บุญมา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางสาวศุภนันท์ คิดยาว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นายไกรศร ศิลปวรณ์วิวัฒน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางสาวจุฬาลักษณ์ ม่วงดิษฐ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางสาวชุดาภา อาจยาทา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
16 นางบุญเจือ ดิษฐไชยวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นายนวพล ชัยชนะ  ครู ชำนาญการ
0
18 นายศินาจ คำภิรานนท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นายรักชาติ นาครัตน์  ครู ชำนาญการ
0
20 นางศิวิไล เขียนแม้น  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นางพนอ กาญจนะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นางยุราวรรณ สิงห์โต  ครู ชำนาญการ
0
23 นางอุไรวรรณ พิพัฒนกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นายปุลิ เจ่าสกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นายเอกพันธ์ จันอินทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นางสาวนงนุช จากปั้น  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นางสาวสุรรักษ์ ยังคลัง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นางนิพิศ วิเชียรสรรค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นายกมล ช่วยพยุง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
30 นางณิชาภา อ่อนน้อม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
31 นางดาว เมืองสอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
32 นางสุกัญญา ปิ่นสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
33 นางสาวอมรรัตน์ เจริญทิม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
34 นายวีระ ทองโสภา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
35 นางสาวนพรัตน์ เล็กประเสริฐ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
36 นางรัชนี โสดถานา  ครู เชี่ยวชาญ
0
37 นางศิริเพ็ญ จันทร์แสนภักดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
38 นายฌานวัฒน์ นิ่มสวัสดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
39 นางสาวสุดหทัย ขมินธกูล  ครู ชำนาญการ
0
40 นางบุญมี ปินใจ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
41 นางสาวนิศากร ชมภูนุช  ครู ชำนาญการ
0
42 นางนิตยา อ่อนจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
43 นางสุภาพร คลังเพชร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
44 นางนงนุช เพ็งศิริ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
45 นางสมรศรี กาหา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
46 นางกาญจนา คัชมาตย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
47 นางอังคนา จันทรประเสริฐ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
48 นางกรกช รุ่งทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
49 นางจิราภา อินทรขาว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
50 นายสมคิด คำเขียน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
51 นางสาวทวีรัตน์ รัชตรุ่งโรจน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
52 นางเบญจวรรณ โหมดชัง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
53 นายมาโนชญ์ แสงศิริ  ครู ชำนาญการ
0
54 นางสาวจามรรัตน์ ถุงเงิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
55 นางจันทนา วิไลเรือง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
56 นางสุภาพร สุขวิถี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
57 นางสาวบุปผา สันตวา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
58 นายวรวุฒิ หาญพงศ์เจริญ  ครู ชำนาญการ
0
59 นางกัญจณ์นภา สุขล้อม (นางกาญจนา มีชูโภชน์)  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
60 นางชัญญานุช สุวรรณ์ทา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
61 นางไพรัชฎา ไทยเที่ยง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
62 นางสุกัญญา เทพสุริยวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
63 นางณัฐนภาส์ สุนคนธ์ปิยสิริ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
64 นางพรภิมนต์ สิริเศรษฐนนท์  ครู ชำนาญการ
0
65 นายวิศรุติ อินทร์เลี้ยง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
66 นางสวนีย์ เพ็ชรพงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
67 นางวัชรา ภักดิ์สุขเจริญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
68 นางสาวจามจุรี ทองคำ  ครู ชำนาญการ
0
69 นางสาวอมรรัตน์ แซ่โก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
70 นายสมบัติ ใจปินตา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
71 นางวิไล เขียวพุ่มพวง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
72 นางสาวธัญลักษณ์ จุ้ยเรือง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
73 นางวราพร สุรินทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
74 นางสาวสุกัญญา พวงพันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
75 นายอุบล พิมพาวะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
76 นางรวิวรรณ พิมพาวะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
77 นางสุนทรา คัชมาตย์  ครู ชำนาญการ
0
78 นางสาวอาภรณ์พรรณ หอมเจริญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
79 นายชัยยะ สว่างวงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
24.00
80 นางสาวสุกัญญา เพ็งแตง  ครู ชำนาญการ
0
81 นางปริศนา รอดอ่อง  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
70.00
82 นางสาวสิริพร ออมสิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
83 นางสาวนุชจรี แพ่งนคร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
64.00
84 นางสาวนัยรัตน์ ชัยสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
85 นางสาววาสนา ต่อมยิ้ม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
86 นายพีระยุทธ สุขสำราญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
87 นางบุญชอบ สายทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
88 นายปรีชา เสนานิมิตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
89 นางสาวกฤษณา สร้อยทิพย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
90 นางสาวนัตยา หัสมินทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
91 นางสาวกนกภรณ์ ทรวดทรง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
92 นางสาวนฤมล พึ่งกุศล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
93 นายชนะชัย ทะยอม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
94 นายวิรัตน์ มาสุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
95 นางสาวอริสา แก้วทิพย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
96 นายพัฒร ลอยเด่น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
97 นายพัชรพงษ์ จันทน์เทศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
98 นางสาวสุรีย์พร แก้วมา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
99 นางณัฐชยา ขวัญคุ้ม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
100 นางสาวจุฑามาส ริยะขัน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
101 นางสาวสุภารัตน์ กุลคง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
102 นางสาวศรีสุคนธ์ สิทธิโชติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
103 นายเกรียงไกร ทัพใหญ่  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
104 นางสาวชุติมา มั่นเหมาะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
105 นายเทอดพงษ์ ทำดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
106 นายพีรภัทร เรืองเพชร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
107 นางดวงกมล เรืองเพชร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
108 นายณัฐวรรธน์ ชุติภัทร์ดำรงกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
109 นางทิพวัลย์ พรหมรักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
110 นางนพคุณ บุญพระคุ้มครอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
111 มณเฑียร สุขสวัสดิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
7
128.00
112 นางสาวบุษยมาส บุญจันทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
113 นางสาวปาริชาติ จินตเวก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
114 นางอรสา ศิลปวรณ์วิวัฒน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
115 นายพิชิต ไพอุปลี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
116 นางสาวณัฐวดี มากไหม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
117 นางสาวกิตติมา พวงสด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
118 นายณัฐวรรธน์ ชุติภัทร์ดำรงกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
119 นางอรุณี บุญแก้ว  ครู ชำนาญการ
0
120 นางณัฏฐิรา คำพันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
121 นางสาวธนวันต์ เทศขำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
122 นางจีษณัฏฐ์ กลัดแก้ว  ครู ชำนาญการ
0
123 นางสาวมินนา มูลประสิทธิ์  ครู ชำนาญการ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
8
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
6
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
6
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
2
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
2
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
5
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
3
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
3
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
2
 
รวม
38