โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 109 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 116 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -7 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : วิทยานุกูลนารี

จำนวน 128

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 12 13
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 3 13 16
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 17 26
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 16 16
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 15 16
0
0
0
0
6 ศิลปะ 3 2 5
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 4 7
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 5 12 17
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 25 91 116
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
2
5
6
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
6
9
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
10
7
9
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
2
4
10
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
11
4
0
0
6 ศิลปะ
1
3
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
1
6
0
0
8 การงานอาชีพ
0
8
9
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
17
45
54
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางปรีชาพร ปรีดาฤทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางเอื้อง พันธ์โสดา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นายสมคิด เสาองค์  ครู ชำนาญการ
0
4 นางสาวณัฐธิตรา ใสหนองเป็ด  ครู ชำนาญการ
0
5 นางพัชรา ตะเอกา  ครู ชำนาญการ
0
6 นางชนิดาภา พรประสงค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
1.00
7 นางสาวจุฑาธิป จารุเดชา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางเฉลี่ย หาญเชิงชัย  ครู ชำนาญการ
1
22.00
9 นางเยาวนาถ ปลื้มบุญ  ครู ชำนาญการ
0
10 นางสาวเอื้อมพร อ่อนโอน  ครู ชำนาญการ
0
11 นางสาวพรรัตน์ ศิลกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางสาวพฤฒพร ลลิตานุรักษ์  ครู ชำนาญการ
5
75.00
13 นายศิลปชัย กำแพงแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางสาวมณีรัตน์ ช่างทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นายสมาน ประดับวงศ์  ครู ชำนาญการ
0
16 นางสาวธัญญาทิพย์ แก้วสุพรรณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
48.00
17 นายอาชัญ สุพรรณกลาง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางพรพิมล ทิพนนท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นางแววดาว ชูสกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
44.00
20 นายประพจน์ ไผ่ประเสริฐ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นางเบญจมาศ ชมภู  ครู ชำนาญการ
0
22 นางเกศรินทร์ ภูลายยาว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นางสาวผกาพันธ์ุ เพ็งพุฒ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นางนาตยา รัศมี  ครู ชำนาญการ
0
25 นางปิยานันท์ ปิ่นสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
26 นางศรัญญา พิชยกุลกิจ  ครู ชำนาญการ
0
27 นายบุญลักษณ์ สมมีชัย  ครู ชำนาญการ
0
28 นางสาวอัญชลี คงยัง  ครู ชำนาญการ
0
29 นางสาวรัตนาภรณ์ รัตนวิชัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
14.00
30 นางเกวลิน พาหา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
28.00
31 นางสุพรณ์ นวลเชย  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
48.00
32 นางสาวสุภาวดี ประสิทธิพร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
36.00
33 นางสากุญ สะพานทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
6.00
34 นางสุภาพ สุพรรณกลาง  ครู ชำนาญการ
0
35 นางสาวธนาศรี ก้อนทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
36 นายอรรถวิทย์ พินิจนัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
37 นายชาตรี ธูปมงคล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
38 นางจีรนัน เสียงไพราะ  ครู ชำนาญการ
3
32.00
39 นางวัชรี ทองมา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
40 นางอมรทิพย์ มาเทียน  ครู ชำนาญการ
0
41 นางสาวลัดดาวัลย์ ประกอบเพ็ชร์  ครู ชำนาญการ
1
30.00
42 นางกมลวัทน์ โตเทศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
43 นางพัชรี ประภาศิริ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
44 นายสมพาน โตเทศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
70.00
45 นางกฤตยวรรณ ต่อวาส  ครู ชำนาญการ
0
46 นางธนัญรัตน์ ทองคำสุก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
47 นายสุทธิพงค์ เทียนสีม่วง  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
48 นายอ๊อด ศรีมูล  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
16.00
49 นางขวัญใจ ศรีบรรเทา  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
32.00
50 นายบุญเรียง สิทธิ์ทองสี  ครู ชำนาญการ
0
51 นางกุลหญิง วงศ์ศิลธรรม  ครู ชำนาญการ
0
52 นางปาริชาติ ทิพย์พยัคฆ์กร  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
16.00
53 นางสาวสุพัชราวดี ไกรโชค  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
54 นางบุษบา กวางแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
8.00
55 นางสาวชวนพิศ จบคุ้ม  ครู ชำนาญการ
0
56 นางดวงฤทัย สีวัน  ครู ชำนาญการ
0
57 นางสาวอัจฉรา จั่นครุฑ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
58 นางสาวจิตประสงค์ ประคุณนุสิทธิ์  ครู ชำนาญการ
0
59 สิบตำรวจตรีตระกูล เบาะโต้ง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
60 นายจงจัด ดวงจันทร์  ครู ชำนาญการ
1
16.00
61 นางวสุนธรา สิทธิเกษร  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
40.00
62 นายธรรมศักดิ์ ปิ่นสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
63 นางพรทิพา ธูปมงคล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
64 นางพิศมัย ปรางศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
65 นางสาวลำพรวน ภาษิต  ครู ชำนาญการ
0
66 นางสาวสาลิน มาจาก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
67 นายสะพรั่งพงศ์ จินดาจำนง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
68 นางพัชรินทร์ โลหะบาล  ครู ชำนาญการ
0
69 นายปัญญา นนท์ดารา  ครู ชำนาญการ
0
70 นางอมรรัตน์ วรรณา  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
40.00
71 นางสาวเมธิยา อุทำกา  ครู ชำนาญการ
0
72 นางอรวรีย์ พันธ์ประยูร  ครู ชำนาญการ
5
64.00
73 นายศักราช ชาติชำนาญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
42.00
74 นางสาวพร้อมจิตร สุนันทวิทย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
75 นางทัศนีย์ ชาญสูงเนิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
76 นางอรุณศรี ธีระสุทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
77 นางสาววิมลรัตน์ กาญจนโพธิ์  ครู ชำนาญการ
4
86.00
78 นางเยาวภา อติจรรยานุรักษ์  ครู ชำนาญการ
0
79 นางยุพิน กองสี  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
54.00
80 นางเดือนทิพย์ ศรีเงินยวง  ครู ชำนาญการ
0
81 นางณัฐณิชา ปิ่นสี  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
8.00
82 นางสาวลัดดาวัลย์ ยังคง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
83 นางสาวปัญญาภรณ์ สีดี  ครู ชำนาญการ
0
84 นางสาวจินตนา วันสาร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
85 นางสาวนิภาพร วันแต่ง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
86 นายวิเวก ยูงทอง  ครู ชำนาญการ
3
24.00
87 นางอุมาพร ไพฑูรย์  ครู ชำนาญการ
0
88 นางสาวกฤษณา มะหามาตร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
89 นางสาวเรียม จันปุญนะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
90 นายทรงพล นวลพุ่ม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
92.00
91 กาญจนา คุ่ยต่วน  ครู ชำนาญการ
0
92 นางอัญชลี เรืองไชย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
22.00
93 นายสุธี พลมาศ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
32.00
94 นายสมจิตร พรมทอง  ครู ชำนาญการ
0
95 นางสาวพรพิลาศ ธรรมสถิตย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
114.00
96 นางสาวปวันรัตน์ ตระหนี่  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
97 นางกัญญาธร ยมยิ่ง  ครู ชำนาญการ
0
98 นางภาวิกา นนท์ดารา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
12.00
99 นางสาวณัชฉรียา ชำนาญพันธ์  ครู ชำนาญการ
0
100 นางสาวสุมลรัตน์ ต่ายตะเวน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
48.00
101 นางประภาพร นาคสกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
102 นางสาวฉัตร์นภัส แพทย์สิทธิ์  ครู ชำนาญการ
5
80.00
103 นายพงษ์ดนัย มุ้ยพรม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
104 ดวงดี ชายเรียน  ครู ชำนาญการ
0
105 นางมุกดา จีรัตน์  ครู ชำนาญการ
1
20.00
106 พัชรินทร์ เพชรกันหา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
107 ประนอม บัวแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
108 นางสุภาพร หู้เต็ม  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
16.00
109 อรววรณ เบ้าศิลป์   ครู ชำนาญการพิเศษ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
2
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
11
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
5
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
4
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
8
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
6
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
2
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
2
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
8
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
3
 
รวม
51