โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 30 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 36 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -6 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : แคมป์สนวิทยาคม

จำนวน 37

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 3 3
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 2 3 5
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 6 8
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 2 3 5
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 5 6
0
0
0
0
6 ศิลปะ 2 1 3
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0 2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 2 3
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 1 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 12 24 36
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
0
3
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
0
5
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
5
3
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
3
2
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
4
2
0
0
6 ศิลปะ
1
1
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
1
1
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
3
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
2
14
20
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายไพฑูรย์ เรืองนาม  ครู ชำนาญการ
0
2 นายทินกร ทองสกุลการ  ครู ชำนาญการ
0
3 นายธีรวิชญ์ เข็มมี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางสาวรจนา จงธรรม์  ครู ชำนาญการ
0
5 นางศิรินทิพย์ แสนคำ  ครู ชำนาญการ
0
6 นายก้องเกียรติ คำมา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นายชวดล ต้นแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางสาวนฤพัฒน์ ขำในเมือง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางสาวพิกุล ชูรัตน์  ครู ชำนาญการ
0
10 นางสุมาลี อ่อนตา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นายสุวพิชย์ พรหมบุญตา  ครู ชำนาญการ
0
12 นางนภัสวรรณ อินทะโชติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางสุภาพร ปัทมาวดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางสาวอริศรา จรากร  ครู ชำนาญการ
0
15 นายเฉลิมชัย อ่อนตา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นายสมหมาย อินทะโชติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นายไพโรจน์ ปัทมาวดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางสมลักษณ์ ศรีมังกร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นางธนัชพร อินต๊ะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นางพชรมน ทักคุ้ม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นางดอกฟ้า พิลาเกิด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นางพัชรี อ่อนตา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นางจำรัส ทองสน  ครู ชำนาญการ
0
24 ว่าที่ร้อยตรีหญิง พัฒนา ขุนอินทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นางสาวลภัสรดา รอดวงค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นางสาวนฤมล เมืองภา  ครู ชำนาญการ
0
27 นางสาวภวรัญชน์ รุจิวีรานันท์กุล  ครู ชำนาญการ
6
54.00
28 นายชัยวัฒน์ หนูด้วง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นางชลิดา กรชนกธนรงค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
30 นายสายัณห์ อ่อนตา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
31 นางสาวจตุรพร เหลืองทอง  ครู ชำนาญการ
0
32 นางสาวกาญจนา เลี้ยงประยูร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
33 ว่าที่ รต. หญิงเบญจมาศ บรรเจิดพัฒนกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
34 นางสาวธนาภรณ์ โรจนโรวรรณ  ครู ชำนาญการ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
5
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
1
 
รวม
11