โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 108 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 8 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 100 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : สมุทรสาครบูรณะ

จำนวน 111

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 0 0
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 1 1
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 1 1
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 2 2
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 0 0
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 1 2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 0 0
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 1 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 2 6 8
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
2
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
0
0
0
0
6 ศิลปะ
1
1
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
7
1
0
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายธงชัย โพธิ์ทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นางสาวนันทิดา เฟื่องไกรศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
3 นายณัฐวุฒิ วัชราภรณินทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
4 นางจอมขวัญ บุญสุริยาธรรม  ครู ชำนาญการ
0
5 นายจักรกฤษณ์ สุริยันต์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางจันทร์กรา บัวจง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 จ่าสิบเอกสิทธิศักดิ์ ดีเด่น  ครู ชำนาญการ
0
8 นางสาวจิตรลดา เวียงอินทร์  ครู ชำนาญการ
0
9 นางฉวีวรรณ จันทร์หอม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางสาวชม้อย สังข์ทองงาม  ครู ชำนาญการ
0
11 นายชัยวัฒน์ ปานเกิดผล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางสาวชินาพร อัคริยานนท์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
13 นายดุสิต โตใจธรรม  ครู ชำนาญการ
0
14 นางธานี รอดเรืองงาม  ครู ชำนาญการ
0
15 นายธำรงศักดิ์ สุสุขเสียง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นายสุรเดช เผ่าล้วนงาม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
17 นางสาวพิมพ์อธิชา ห้องสวัสดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางนันทกา เหล็งสุดใจ  ครู ชำนาญการ
0
19 นางนิดา โพธิ์พันธ์  ครู ชำนาญการ
0
20 นางสาวนิภา อภิญญาณสัจจะ  ครู ชำนาญการ
0
21 นางสาวเบญจวรรณ เตียวิเศษ  ครู ชำนาญการ
0
22 นางสาวประภาศรี กระจ่างทอง  ครู ชำนาญการ
0
23 นายธีระเดช บัวล้อม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
24 นางปรุง อินทมาตร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นางสาววรรวิษา ดิษแพ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
26 นางปิยรัตน์ ธงชัย  ครู ชำนาญการ
0
27 นายปิยะ เหล็งสุดใจ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นางพิกุล สุสัมฤทธิ์  ครู ชำนาญการ
0
29 นางสาวเก็จวลี น่วมไม้พุ่ม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
30 นางสาวนฤมล ส่งชัย  ครู ชำนาญการ
0
31 นางมาลี นุชสมบูรณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
32 นางยุพา เอี้ยงชะอุ่ม  ครู ชำนาญการ
0
33 นางยุพาพร ชวลิตธาดา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
34 นายพิชัย วงษ์จันทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
35 นายวงศกร แก้วเกลื่อน  ครู ชำนาญการ
0
36 นายสิงหา รุ่งเจริญ  ครู ชำนาญการ
0
37 นายวัฒนศักดิ์ มองมูล  ครู ชำนาญการ
0
38 นางวันดี สุริยันต์  ครู ชำนาญการ
0
39 นางสาวปิยนุช เทียนซ้อน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
40 นางสาววิลาสินี เทพบางจาก  ครู ชำนาญการ
0
41 นางสาวศิริพร พัชรบำรุง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
42 นายอดิศักริ์ รอดนุช  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
43 นางศรีอุสา ตั้งศิริมงคล  ครู ชำนาญการ
0
44 นางสาวธัญญ์ฐิตา ธราดลฐิติวัฒน์  ครู ชำนาญการ
0
45 นางสาวสมร รักษามา  ครู ชำนาญการ
0
46 นางสายพิณ นุชเสม  ครู ชำนาญการ
0
47 นางสุพรรณี หิรัญโรจน์บุตร  ครู ชำนาญการ
0
48 นางสุรัชดา แก้วเกลื่อน  ครู ชำนาญการ
0
49 นางสาวอาริญชยา ชุนสิทธิ์  ครู ชำนาญการ
0
50 นายอกนิษฐ ชูอรุณ  ครู ชำนาญการ
0
51 นางอนงค์ พลขันธ์  ครู ชำนาญการ
0
52 นายสมภพ ชวนประสิทธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
53 นางสาวทัศนีย์ ธีระยุทธ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
54 นางสาวศรีนวล บุญมาพิลา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
55 นางสาวจิตรา แสงอรุณ  ครู ชำนาญการ
0
56 นางสาวรจนาพรณ์ ติ๊บปัน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
57 นางสาวอุทัยวรรณ เลิศศักดิ์ศรีสกุล  ครู ชำนาญการ
0
58 นางสาวเอมอร มรรคเจริญ  ครู ชำนาญการ
0
59 นายสุทธญาณ์ เพชรวีรานนท์  ครู ชำนาญการ
0
60 นายเอกรัฐ บุญเพ็ญ  ครู ชำนาญการ
0
61 นางสาวดวงรักษ์ จันทร์ชัง  ครู ชำนาญการ
0
62 นางภคภัทร ศิรพึ่งเงิน  ครู ชำนาญการ
0
63 นายทวีชัย เชื้อจีน  ครู ชำนาญการ
0
64 นางสาวอรทัย แอ่มรัมย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
65 นางสาวกชพร จุลสัตย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
66 นางสาววัชชิรา วัชราภรณินทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
67 นางสาวสุธิดา เกตุแก้ว  ครู ชำนาญการ
0
68 นายจักรินทร์ ชินณะ  ครู ชำนาญการ
0
69 นางสาวศิรินันท์ อยู่ชมบุญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
70 นางสาวนุชจรีย์ หุ่นเจริญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
71 นายกฤษฎา สินธุสนธิชาติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
72 นางสาวสรัญญา ธีรวุฒิ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
73 นายพัทยา เย็นตั้ง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
74 นางสาวฐิติยา เชาวน์ชื่น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
75 นางสาวกมลรัตน์ พงษ์บ้านแพ้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
76 นางสาวรังษิยา เยี่ยมสวัสดิ์  ครู ชำนาญการ
0
77 นางสาวนารีรัตน์ สุขผลผลา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
78 นางสาวกิตติรานีย์ ขวงพร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
79 นายมรกต อินทุละหาน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
80 นางสิริรัตน์ หอมทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
81 นางสาวกรรณิการ์ เดชานนท์ธนาวัฒน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
82 ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนาทิพย์ สังข์ประเสริฐ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
83 นางจำลอง อยู่ทอง  ครู ชำนาญการ
0
84 นายศิรวิทย์ มุ่งธนวรกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
85 นางสาวรัชนี วงศ์เลาหกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
86 นางสาวกัลยา พัวอุดมเจริญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
87 นายเอกกมล เมฆอุส่าห์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
88 นางสาวสุนีย์ นิลเถื่อน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
89 นางสาวอนัญญา สุวรรณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
90 นายอนุรักษ์ บุญมี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
91 นายพฤฒิ บุญยิ้ม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
92 นางอุบลรัตน์ สมยาประเสริฐ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
93 ว่าที่ร้อยตรีฉัตรชัย โชติเชื้อวงค์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
94 นางสาวจริยา เทพสมุทร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
95 นางสาววิภารัตน์ อุปดิษฐ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
96 นายวุฒิไกร ภู่สุวรรณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
97 นางสาวอโณทัย ปิยรังสิยานนท์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
98 นายอธิคม ทิพย์พยอม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
99 นางสาววีระยา ภิรมย์เอม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
100 นางอัฐพรพรรณ ทองพรรณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
101 นางสาวพรทิพย์ คงพูล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
102 นางสาวอภิญญาวดี วีระมาศ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
103 นางสาวนิตยา รักเครือ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
104 นางสาวศิริพร รุ่งฉาย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
105 นายสราวุธ มุขโต  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
106 นางสาววาสนา บุญสาลี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
107 นางสาวรัฐศิลป์ หุ่นดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
108 รัฐศิลป์ หุ่นดี  ครู ชำนาญการ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
2
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
6
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
3
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
4
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
2
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
2
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
3
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
1
 
รวม
25