โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 32 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 31 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 1 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : สมุทรสาครวุฒิชัย

จำนวน 48

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 3 4
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 5 5
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 5 5
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 2 1 3
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 6 7
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 0 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 1 3
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 2 3
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 8 23 31
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
3
1
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
4
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
1
2
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
2
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
3
3
1
0
0
6 ศิลปะ
1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
2
0
0
0
8 การงานอาชีพ
2
1
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
14
14
3
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวกอบแก้ว วิมานจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
90.00
2 นางสาวจิรวรรณ เขียววิชัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
3 นางสาวน้ำฝน คิดประเสริฐ  ครู ชำนาญการ
0
4 นางปาริชาต ควินน์  ครู ชำนาญการ
0
5 นางสาวพจมาน ระหงษ์  ครู ชำนาญการ
0
6 นายธนู ทอมุด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
7 นางรจพร รัตนพงศ์ธระ  ครู ชำนาญการ
0
8 นางยุวธิดา คัทเนตร  ครู ชำนาญการ
0
9 นางสาววิไลลักษณ์ จรเขตต์  ครู ชำนาญการ
0
10 นางสาวสมจิตร ทองตระกูล  ครู ชำนาญการ
0
11 นายภุชงค์ สร้อยศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
12 นางสุรีรัตน์ เทศวงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางสาวยุวดี อ่วมพ่วง  ครู ชำนาญการ
1
90.00
14 นายอนุชา ตั้งศิริมงคล  ครู ชำนาญการ
0
15 นางสาวสุจิตรา คำมีวัต  ครู ชำนาญการ
0
16 นางสาวพรเพ็ญ พึ่งเพียร  ครู ชำนาญการ
0
17 นางสาวภรณ์ทิพย์ ปะวะเข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
18 นายกัมพล สารธิเสน  ครู ชำนาญการ
0
19 นางสาวชนกฐิยะพร คำภูเวียงทศิ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
20 นางวรัญญา ทองหล่อ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
21 นางสาวภูมิใจ วิมานจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นางชนากานต์ อินจงกล  ครู ชำนาญการ
0
23 นางพิมพ์อภิญญา อ้นอินทร์  ครู ชำนาญการ
0
24 นายชัยรัตน์ ไทยกิ่ง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
25 นางสาวสัมฤทธิ์ บุญส่ง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
26 นางสาวปิติภัทร ลือพงษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
27 นางสาวจันจิรา สมรูป  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
28 นางสาวปรียาภรณ์ สุวรรณรงค์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
29 นายทีศักดิ์ แดงประดิษฐ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
30 นายพงศ์ศิริ บุญอาจ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
31 นางสาวอรอนงค์ แจ่มจำรัส  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
32 นายมงคล กิจฉลอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
2
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
2
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
0
 
รวม
8