โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 35 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 1 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 34 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : วัดธรรมจริยาภิรมย์

จำนวน 36

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 0 0
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 1 1
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 0 0
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 0 0
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 0 0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 0 0
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 0 1 1
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
1
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
0
0
0
0
6 ศิลปะ
0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
0
1
0
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวกมลทิพย์ ขาวมัน  ครู ชำนาญการ
0
2 นางจมาพร นามสม  ครู ชำนาญการ
0
3 นายชาญชัย แย้มบางยาง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางสาวชุลีพร ฤทธิเดช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางชูศรี ชัยทวีศักดิ์  ครู ชำนาญการ
0
6 นางณิชภัทร เจียระนัย  ครู ชำนาญการ
0
7 นางสาวรฐา แก่นสูงเนิน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
8 นางนงเยาว์ ดาราเย็น  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางนภาพร มณีนิล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางสาวเบ็ญจา บุญปองหา  ครู ชำนาญการ
0
11 นางปาจรีย์ แสงแก้ว  ครู ชำนาญการ
0
12 นางสาวพัชราวไล เอี่ยมจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางเพ็ญนภา ชาญณรงค์  ครู ชำนาญการ
0
14 นางภัทรนันท์ จอกสมุทร  ครู ชำนาญการ
0
15 นายมานิด อมรลักษณ์ปรีชา  ครู ชำนาญการ
0
16 นางวรรณี เล็กสราวุธ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางสาววิภา จันทร์เจริญกิจ  ครู ชำนาญการ
0
18 นางวิมล บุตรศรีด้วง  ครู ชำนาญการ
0
19 นายวีรเกียรติ ศรีอนันต์  ครู ชำนาญการ
0
20 นางสงิม พงษ์สระพัง  ครู ชำนาญการ
0
21 นายสมเกียรติ นาคสงวน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นางสาวรุจิเรข เฟื่องบางหลวง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
23 นางอภิรตา สายรัตน์  ครู ชำนาญการ
0
24 นายสามารถ จอกสมุทร  ครู ชำนาญการ
0
25 นายสุรพล บุตรศรีด้วง  ครู ชำนาญการ
0
26 นางสาวศิริพร มาลานนท์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
27 นายอุดม ศรีสำราญ  ครู ชำนาญการ
0
28 นายอุทัย นะธิศรี  ครู ชำนาญการ
0
29 นางชนัญชิดา ฝั้นปันวงศ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
30 นางสาวอุไรวรรณ เทียนทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
31 นางฐิยาพร ก้าวพัฒนา(ปานสง)  ครู ชำนาญการ
0
32 นายสมประสงค์ แสงแก้ว  ครู ชำนาญการ
0
33 นางสาวอมรา เกษตรสมบูรณ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
34 นางสุมนทิพย์ เลิศนพรัตน์วงศ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
35 นางสาวยินดี พานทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
2
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
3
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
2
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
2
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
1
 
รวม
15