โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 88 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 72 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 16 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ถาวรานุกูล

จำนวน 103

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 2 7 9
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 4 9 13
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 10 16
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 3 4 7
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 13 14
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 0 0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 2 6
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 3 3
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 4 4
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 20 52 72
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
5
3
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
4
7
2
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
10
4
2
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
3
2
2
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
8
5
1
0
0
6 ศิลปะ
0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
5
1
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
1
2
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2
0
2
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
37
23
12
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายนิรันดร์ ศรสงคราม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นางสาวฤทัยรัตน์ ปานจรินทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
3 นางสาวอรณิชา เลี่ยนชอบ  ครู ชำนาญการ
0
4 นางธิดารัตน์ กล้าวิกย์กรณ์  ครู ชำนาญการ
0
5 นายณัฐพล นิลศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นายวิรัช เขียวชะอุ่ม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางสาวชุติมา ไกรทอง  ครู ชำนาญการ
0
8 นางพยอม ยุวะสุต  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางสาววรรณสโรบล รุจิร์ญานันทว์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
10 นางสาวอภิญญา บุตรฉุย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นายอุบล นวลพลอย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางสาวนุสรา กล้วยจำนงค์  ครู ชำนาญการ
0
13 นางสาวอรอนงค์ บานเย็น  ครู ชำนาญการ
3
32.00
14 นายทศพล เผื่อนผัน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
15 นางสาวปริณดา ศรีสวัสดิ์  ครู ชำนาญการ
0
16 นางสาวพรพิมล หงษ์น้อย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
17 นายพีระ วงศ์ยะรา  ครู ชำนาญการ
0
18 นางธนวรรณ อิสโร ฌอง-มิเชล  ครู ชำนาญการ
0
19 นางสาวอัญชลี แก้วน้อย  ครู ชำนาญการ
0
20 นายสุรศักดิ์ แย้มอุ่ม  ครู ชำนาญการ
0
21 นางสาววันเพ็ญ กสิโอฬาร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นางประภาพรรณ ประชาญสิทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นายเถลิงรัฐ มุกดาเวช  ครู ชำนาญการ
0
24 นางสาวอัครวรรณ เผือกผ่อง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
25 นายพงศธร ลิมปาวิภากร  ครู ชำนาญการ
1
80.00
26 นางเสาวภา เสียงสกุล  ครู ชำนาญการ
0
27 นางปรานอม ศรีกันตะ  ครู ชำนาญการ
0
28 นายปราโมทย์ เสียงสกุล  ครู ชำนาญการ
0
29 นายสุรพล ประยงค์พันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
30 นายสุวัฒน์ ทรัพย์ถนอม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
31 นางเกศนี สังข์ศิริ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
32 นางภาวิณีย์ เพิ่มพูนทวีผล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
33 นางสาวมีบุญ ชื่นชู  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
34 นางธวัลรัตน์ ชัยคณาพิบูลย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
30.50
35 นางสาวอังคณา ประเสริฐพงศ์สุข  ครู ชำนาญการ
0
36 นางชิษณุชา จอมผา  ครู ชำนาญการ
0
37 นางเบญจวรรณ หงษ์สวาสดิวัฒน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
38 นางรติกร ศิริแจ่ม  ครู ชำนาญการ
0
39 นางสุวิมล สิงห์โตทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
40 นางสาวศรินยา อินทรประเสริฐ  ครู ชำนาญการ
0
41 นายอนุชา ชุ่มเจริญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
42 นางสาวเยาวภา ผูกสมัคร  ครู ชำนาญการ
0
43 นายณรงค์ ยอดขำใบ  ครู ชำนาญการ
0
44 นางสาวฐิติมา พันฟัก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
45 นางสาวนารีรัตน์ สุวรรณวัฒน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
46 นางสาวโสรญา สมานมิตร  ครู ชำนาญการ
0
47 นางอาภาภรณ์ ชูอรุณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
48 นายนันทพงศ์ ชูอรุณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
49 นางสาวจุฑามาส เจิมแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
50 นางสาวปิยวรรณ นิลศรี  ครู ชำนาญการ
0
51 นายสุชาติ ฉายแสง  ครู ชำนาญการ
0
52 นางศิริพร จงดี  ครู ชำนาญการ
0
53 นางรวยริน แก้วแกมทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
20.00
54 นางสาวปนัดดา เพชรฉวี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
21.00
55 นางสาววิไลลักษณ์ พงพึ่ง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
56 นายภาณุมาศ หอมบุญยงค์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
15.00
57 นางสาวจุฑามาศ โลสงค์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
58 นางสาวจารุวรรณ บรรลือ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
59 นางสาววิภา ศิริสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
60 นายพีระวัฒน์ นนเทศา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
21.00
61 นายกิตติพัฒน์ จิตต์สว่าง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
62 นายอภิชัย นิลม่วง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
63 นางสาวอารีรัตน์ สูงสมสกุล  ครู ชำนาญการ
0
64 นายธีรวัฒน์ ศุกระศร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
65 นางเกตุกัญญา สายสาหร่าย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
6.00
66 นางสาวศิรินทิพย์ กันแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
67 นางสาววิภาดา ทรัพย์พร้อม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
68 นายดนัย ทนันชัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
69 นายปฐมพร สำแดงเดช  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
70 นางสาวสรญา เหมรังคะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
71 นางสาวภัทราภรณ์ พงษ์ภู่  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
72 นางสาวปิยนาถ สิงห์เมืองพรหม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
73 นางสาวบรรณทัศน์ หูทิพย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
74 นางสาววนัสนิอร ศรคำรณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
17.30
75 นางสาวปวีณา พันธศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
76 นางสาวนิตยา ยอดขำใบ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
77 นางสาวศุภางค์ ครุฑสุวรรณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
78 นางสิริกานดา วรยศ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
79 นางสาววันวิสาข์ สุขโพธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
80 นายไพศาล แมลงทับทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
81 นางสาวพรรณสุภา พ่อธานี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
82 นางสาวสุกัญญา หอมทวนลม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
83 นายธนาเทพ ธิตา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
84 นางสาวจรีรัตน์ กลิ่นเมือง  ครู ชำนาญการ
0
85 สุกัญญา หอมทวนลม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
86 นางมะยุลา ใจสงบ  ครู ชำนาญการ
0
87 จุฑามาส เจิมแก้ว  ครู ชำนาญการ
0
88 ปิยวดี โสมนัส  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
89 ปิยธิดา สว่างแสง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
90 นายขวัญมงคล สายสวาท  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
4
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
2
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
3
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
2
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
1
 
รวม
16