โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 26 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 27 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -1 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ท้ายหาด

จำนวน 31

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 2 2
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 1 2
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 5 6
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 2 1 3
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 3 3
0
0
0
0
6 ศิลปะ 2 1 3
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0 2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 2 4 6
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 10 17 27
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
1
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
1
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3
0
3
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
3
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
1
2
0
0
6 ศิลปะ
1
1
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
1
1
0
0
8 การงานอาชีพ
2
1
3
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
8
9
10
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวศิริพร พ่วงพิศ  ครู ชำนาญการ
0
2 นางเพ็ญทิพย์ แม้นทิม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางเยาวลักษณ์ อิ่มสุทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
14.00
4 นางสุภาวดี แข้โส  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางยุวรีย์ สุธานนท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นายชัชชัย รชตะนันทน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางสาววิลาวรรณ สกุลแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
8 นางพิเศษศรี ฤทัยมณีเกษม  ครู ชำนาญการ
1
8.00
9 นางสาวอมรวรรณ บูรศิริรักษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
7
98.00
10 นางวันสุนี โชคสถาพร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นายสถิตย์ จันทร์น้อย  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
20.00
12 นายสมยศ ฤทัยมณีเกษม  ครู ชำนาญการ
1
6.00
13 นายภาษิต ศรีพิพัฒน์  ครู ชำนาญการ
0
14 นางวรรณี ทัฬหกิจ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
20.00
15 นางอุบลรัตน์ จงแพ  ครู ชำนาญการ
0
16 นางศรีโสฬส รชตะนันทน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางจตุพร อาจเอื้อม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นายธนชัย จันทร์มั่น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
19 นายมาโนช บุญเจริญ  ครู ชำนาญการ
1
8.00
20 นางสาวอภิลาวัณย์ สุขเกษม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
21 นายเอกลักษณ์ สุจริตรักษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
22 นางสาวดาริยา น้อยถนอม  ครู ชำนาญการ
0
23 นายอาณัติ พวงทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
24 นางวุฒิพร บุญเจริญ  ครู ชำนาญการ
3
72.00
25 นายธรรมนูญ เกิดศรีพันธ์  ครู ชำนาญการ
0
26 นางสาวบุษณีมาศ นิสาธรณ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
5
128.00
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
3
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
3
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
1
 
รวม
9