โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 56 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 60 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -4 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : อัมพวันวิทยาลัย

จำนวน 65

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 9 9
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 11 11
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 9 9
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 8 8
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 3 4 7
0
0
0
0
6 ศิลปะ 5 1 6
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 2 2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 4 4 8
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 12 48 60
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
3
5
0
0
2 คณิตศาสตร์
4
6
1
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
3
4
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
5
0
3
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
3
4
0
0
0
6 ศิลปะ
1
4
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
1
0
0
0
8 การงานอาชีพ
2
2
4
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
19
23
18
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวจรินทร จันทร์เพ็ง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางทิพวรรณ มีรักษา  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
43.00
3 นายอาคเนย์ ชูอรุณ  ครู ชำนาญการ
0
4 นางวิไลพร โสดา  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
50.50
5 นางสาวประภาศรี เปี่ยมอยู่  ครู ชำนาญการ
0
6 อุษณีย์ ผุยรอด  ครู ชำนาญการ
0
7 นางปารย์ปุรัส แจ่มกระจ่าง  ครู ชำนาญการ
0
8 นางอัจฉรา บึ้งไชย  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
48.00
9 นายกิตติพงศ์ วิไล  ครู ชำนาญการ
0
10 นางสาวณัฐกานต์ กำเหนิดสมุทร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
11 นางมยุรี พลับสวาท  ครู ชำนาญการ
0
12 นายธรรมรงค์ อิ่มเอิบ  ครู ชำนาญการ
3
107.00
13 นางสาววิลาวัลย์ ศิริมงคล  ครู ชำนาญการ
1
36.00
14 นางอารีย์ ประทานทรัพย์  ครู ชำนาญการ
2
18.00
15 นางปิยฉัตร ศรีไกรสิทธิ์  ครู ชำนาญการ
0
16 นางณัทณัน ธูปแพ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นายอมร อุณหสุทธิยานนท์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
18 นางสาวลัดดาวัลย์ ปานสมุทร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
36.00
19 นายฐปนนท์ ศุภรัตน์ธัญญา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นางสาวเฉลิมขวัญ สุขสว่าง  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
54.00
21 นางสาวรุ่งทิพย์ บุญมี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นายชวลิต กำมะหยี่  ครู ชำนาญการ
1
90.00
23 นางชุลีลักษณ์ ชื่นนาคะกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
18.00
24 นางวราพร หิรัญนุสรณ์สุโข  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
36.00
25 นายกิตติพันธ์ สมุทวนิช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นายยุทธศักดิ์ ตุ้มฉาย  ครู ชำนาญการ
3
28.00
27 นางนงนุช ตุ้มฉาย  ครู ชำนาญการ
2
14.00
28 นางสาวจตุพร ปลื้มประสิทธิ์  ครู ชำนาญการ
5
78.00
29 นางพรภัทรา จำปาทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
10
87.00
30 นางสาวรัตติยา วงศ์ซื่อ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
31 นางสาวทิพย์รดา คุ้มทรัพย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
0.00
32 นางนฤมล ศรีวงค์ษา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
33 นางสาวธัญญธร พงษ์ประวัติ  ครู ชำนาญการ
0
34 นางสาวจินตนาภา สุขเกษม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
35 นางสาวแสงเดือน กลิ่นจงกล  ครู ชำนาญการ
3
44.00
36 นางสาวผุสดี ชลานนท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
37 นางสาวอรวรรณ อัชชพันธ์  ครู ชำนาญการ
1
86.00
38 นางสาวน้ำทิพย์ แสงเดือน  ครู ชำนาญการ
3
46.00
39 นายสรรเสริญ พรขุนทด  ครู ชำนาญการ
1
55.00
40 นางสาวปริยา เกิดดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
41 นายพงษ์กฤษณ์ อิ่มธนบัตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
7.00
42 นางญดา ลือสัตย์  ครู ชำนาญการ
0
43 นางบุปผา นาควัชระ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
44 นางสาวชไมพร รังสิยานุพงศ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
86.00
45 นางสาวดุษฎี ศรีมะกล่ำ  ครู ชำนาญการ
1
36.00
46 นางสิริจรรยา พลนันท์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
36.00
47 นางสาวพันพัสสา ภู่สุวรรณ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
48 นางปาริฉัตร เรืองขจร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
49 นางสาวชุติมา พัฒจันทร์หอม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
36.00
50 นางสาวชนิสรา พงษ์สุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
51 นางสาวเบญจวรรณ ปักกิ่งเมือง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
52 นางสาวตวงทิพย์ โสฬสเสาวภาคย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
10
73.00
53 นางนฤมล กุศลวิสิฐ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
54 นางสาวนิภาวรรณ ศิริธนิกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
55 สมปอง ประเสริฐศักดิ์  ครู ชำนาญการ
0
56 นางสาวกรรณิการ์ กลับสกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
57 นางสาวเพ็ญนภา ตปนียทรัพย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
58 พิชญ์ชุดา นาควัชระ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
59 เยาวลักษณ์ นันเปียง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
2
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
3
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
2
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
3
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
4
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
0
 
รวม
16