โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี

จำนวน 187

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 2 12 14
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 2 21 23
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8 15 23
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 2 20 22
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 3 19 22
0
0
0
0
6 ศิลปะ 5 4 9
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 4 8
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 6 11 17
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 2 2
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 3 3
0
0
0
0
  รวม 32 111 143
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
4
9
0
0
2 คณิตศาสตร์
6
7
10
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6
13
4
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
7
9
6
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
7
7
8
0
0
6 ศิลปะ
2
3
4
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
4
2
2
0
0
8 การงานอาชีพ
6
6
5
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
1
1
0
0
11 อื่นๆ
0
2
1
0
0
  รวม
39
54
50
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวสุมา พวงมณี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางศรีวรรณ ปานสง่า  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นายพิภัช สุขประเสริฐ  ครู ชำนาญการ
0
4 นายชาญมิตร ประกอบผล  ครู ชำนาญการ
0
5 นางสาวศิริทร งามชม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางนันทวรรณ คูน้ำเพชร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางโชติมาภรณ์ ทรัพย์นิล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางสาวประทุมทิพย์ ยอดบญฤทธิ์(ยิ้มละมัย)  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
24.00
9 นายตรีรัตน์ สุขะสุคนธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
99.99
10 นางสาวสุภัทรา สิริรุ่งเรือง  ครู ชำนาญการ
0
11 นางรุ่งนภา เอียงอุบล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางสาวรัชนีพร เสียงหวาน  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
60.00
13 นางสาวภัทรพร เพ็งจันทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
14 นางสาวพนิตา เขียวพอดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
30.00
15 นางสาววรกมล ประชาญสิทธิ์  ครู ชำนาญการ
0
16 นางฉัตรญาดา สุริยบาล  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
17 นายเจษฎา หลักซุม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
5
30.00
18 นางอัญชลี ชุ่มกมล  ครู ชำนาญการ
0
19 นางสาวอนงค์นุช ม้ายอุเทศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
8
72.00
20 นายรังสฤษดิ์ จำปาเรือง  ครู ชำนาญการ
0
21 นางภัชรีพร แป้นทอง  ครู ชำนาญการ
1
90.00
22 นางสาวเสาวนีย์ ลี้สกุลวัฒน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นางนุสรา อ่องสอาด  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
24 นางสาววรรณี เตียววนากูล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นายณัฐวุฒิ เกตุแก้ว  ครู ชำนาญการ
4
49.00
26 นางสาวนุชจรี สีเมฆ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
27 นางพัชรินทร์ รอดสิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นางจิราภรณ์ มานะดี  ครู ชำนาญการ
0
29 นางเพ็ญนภา แก้วเจริญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
30 นางวราพันธุ์ ศรีทองดีประพันธ์  ครู ชำนาญการ
0
31 นายนันทพัทธ์ ทองเสนา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
32 นางนันทวรรณ หล้าแหล่ง  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
36.00
33 นางรัตนาภรณ์ ลัธธนันท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
60.00
34 นางวาสนา รักยิ้ม  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
41.00
35 นางชุติมน โตสุวรรณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
36 นายสิงหาณุกูล พูลสวัสดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
6
62.00
37 นางสาวขนิษฐา สว่างจิตต์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
38 นางสาวอัมพร เกศีนิลพรรณ  ครู ชำนาญการ
0
39 นางสาวเจริญขวัญ บุญธรรม  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
20.00
40 นายสหัสนัยน์ อึ๊งภากรณ์  ครู ชำนาญการ
4
80.00
41 นางสาวอรพรรณ ซบเอี่ยม  ครู ชำนาญการ
0
42 นางสาวชุลีกร แก้วระยับ  ครู ชำนาญการพิเศษ
7
56.00
43 นางสาวจุฑาภรณ์ เจริญศรี  ครู ชำนาญการ
0
44 นายนภดล รุ่งจรูญ  ครู ชำนาญการ
1
50.00
45 นางชุติมา พ่วงสม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
46 นายสุทัศน์ ทวีชัย  ครู ชำนาญการ
0
47 นางสาวอัญชลีพร นิ่มละออง  ครู ชำนาญการ
3
15.00
48 นางสิริกัญญา วารินศิริรักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
24.00
49 นางสาวศลิดดา จุติเวช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
50 นายสุรพล เข็มเพ็ชร์  ครู ชำนาญการ
0
51 นางสรัสวดี เข็มเพ็ชร์  ครู ชำนาญการ
0
52 นางสาวกิจจา สุวรรณโณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
53 นางพิมลพร พรนิเวศน์  ครู ชำนาญการ
0
54 นายอภิชาติ พรวชิกมลกุล  ครู ชำนาญการ
0
55 นางวชิรา เดชสำราญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
30.00
56 นางสาวศิริพิมล หงษ์เหม  ครู ชำนาญการ
6
66.00
57 นางบุญญาพร พึ่งอวยผล  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
8.00
58 นางจรรยา ขำภู่  ครู ชำนาญการ
0
59 นางสาวนมัสสิยา สร้อยระย้ากุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
99.99
60 นายศักดา จันทร์กลั่น  ครู ชำนาญการ
0
61 นางสาวพัทธนันท์ มีตุ้ม  ครู ชำนาญการ
0
62 นางโชติกา ปุณยธรวณิช  ครู ชำนาญการ
5
40.00
63 นางมัณฑนา มองมั่น  ครู ชำนาญการ
0
64 วิจิตร ภิญโย  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
65 นายไพบูลย์ คำเกลี้ยง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
66 นางสาวสุปราณี สุขประเสริฐ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
67 นางสุเมตตา แสงศรีจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
68 นางสาวนิพาพร วอแพง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
69 นางจิรภัทร คงถาวร  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
40.00
70 นางสาววาสนา เกตุเทียน  ครู ชำนาญการ
0
71 นางสาวภัทราพร พันธ์ชาติ  ครู ชำนาญการ
0
72 นางสาวศรินทรา ทองประเสริฐ  ครู ชำนาญการ
0
73 นายแสนรัก บัวทอง  ครู ชำนาญการ
5
3.30
74 นายวัชรพงศ์ ทองแถม  ครู ชำนาญการ
0
75 นางดลยา พงศ์พันธ์เผดิมชัย  ครู ชำนาญการ
0
76 นางสาวปาริชาติ กาทอง  ครู ชำนาญการ
0
77 นางสาวสุริสา ศรีสุวรรณ์  ครู ชำนาญการ
0
78 นางสาวณราภรณ์ ชาตรี  ครู ชำนาญการ
0
79 นายอัคคชีพ เชยชิต  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
80 นางสาวพักตร์ตรีญา รอดสีเสน  ครู ชำนาญการ
0
81 นางสาวชุติมา เจียมใจ  ครู ชำนาญการ
0
82 นางนริศรา พรมริน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
83 นางสุภาวดี ผลภาค  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
36.00
84 นางสาวสมพร โชตน์ธนากุล  ครู ชำนาญการ
3
21.00
85 นางสุดา กุญแจนาค  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
86 นางสุนันทา สินชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
87 นายธวัชชัย สุวรรณวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
88 นางสาวสกุลการ สังข์ทอง  ครู ชำนาญการ
0
89 นางสาวเกวลิน ทวีสุข  ครู ชำนาญการ
0
90 นางคนึงนิตย์ ดีพันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
91 ว่าที่ร้อยโทสมภพ ห่วงศักดิ์ศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
92 นางสาวสุภาวดี ยอดไสว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
93 นางสาสินี อ่อนละมูล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
94 นางสาวปฐมพร อินเทียน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
95 นางสาวปรีชญา แสงกระจ่าง  ครู ชำนาญการ
2
12.00
96 นางบุษวรรณ เกตุแก้ว  ครู ชำนาญการ
0
97 นางนันท์ธิตา วงศ์รัตนธรรม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
98 นางสาวอารีวรรณ พยัพพฤกษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
99 นางสาวมิ่งขวัญ สุขเสงี่ยม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
100 นางสาวศิริประภา ฤกษ์งาม  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
30.00
101 นางสาวพรรณรัตน์ สุภาพันธ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
102 นางสาวสกัญญา ตลึงจิตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
103 นายภูวดล บุบผามาลา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
104 นายณรงค์ บุญรอด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
105 นางสาวยุวดี บุญประสงค์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
106 นางสาวพิชญา เชียงสุข  ครู ชำนาญการ
0
107 นายธณัฐ ยี่หร่า  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
108 นางสาวภารดี ภักดีโยธิน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
16.00
109 นายเลอศักดิ์ จันทร์นาค  ครู ชำนาญการ
3
24.00
110 นางณัฐพร จำปาวิจิตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
111 นางนวลฉวี เผ่าสำราญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
112 นางสาวรัชนี คงจุติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
113 นางเบญจภา พงศ์ไพศาลศรี  ครู ชำนาญการ
1
90.00
114 นางสาวปุณยวีร์ เจริญกิตตินุกูล(ปุณยภัทรา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
115 นางอรพิน วงษ์รอด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
116 นางขวัญเรือน เหรียญบุบผา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
117 นายจิรชัย สาพิมพ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
118 นางสาวศิริพร สว่างพื้น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
119 นางสาวทัดจันทร์ เดชะปัญญา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
120 นางสาวนิชนันท์ ชุ่มแอ่น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
121 นางสาวฉวี ผิวผ่อง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
122 นางสาวศิริกาญจน์ บุญเกิด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
123 นันทิยา รุ่งเรือง  ครู ชำนาญการ
4
48.00
124 ธนกฤต จันทรวิเชียร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
125 นางสาวลินดา ธนูทอง  ครู ชำนาญการ
0
126 นายอรรณพ ขันธแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
127 นายชาคริต ดิษบุตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
128 กฤษฎี ศิริเรือง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
30.00
129 สุนิสา ภู่เพชร  ครู ชำนาญการ
4
68.00
130 นางสาวอพันตรี เกตุงาม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
131 วุฒิชัย พรมจิต  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
132 นายวัชพล วุฒิ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
20.00
133 สาวิตรี นวมนิ่ม  ครู ชำนาญการ
0
134 นางสุนันทา ภูมิวัชรพล  ครู ชำนาญการ
0
135 นางสาวกนกกาญจน์ ยี่สุ่น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
6
54.00
136 นางสาวเบญจวรรณ กาจินา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
8
66.00
137 นายจักรกฤษ นุชอยู่  ครู ชำนาญการ
0
138 นางขนิษฐา สุวรรณศิลป์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
139 นางสาวอุบลรัตน์ ทับทิมทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
140 นางสาวฐณิพิชญ์ บัวสด  ครู ชำนาญการ
0
141 นางสาวสุพรรณษา เม่งเตี๋ยน  ครู ชำนาญการ
0
142 นายชัยณรงค์ สุกยัง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
143 นางสาวคณาพร เสาวคนธ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
7
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
10
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
3
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
4
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
5
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
4
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
4
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
4
 
รวม
43