โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี

จำนวน 38

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 5 5
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 1 1
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 5 5
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 4 4
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 4 5
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 1 2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0 2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 7 8
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 5 27 32
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
3
2
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
1
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
2
2
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
2
2
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
2
1
2
0
0
6 ศิลปะ
1
1
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
1
1
0
0
8 การงานอาชีพ
3
4
1
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
12
14
6
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวณธษา ปภาธนะนันท์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
32.00
2 นางศุภิสรา อนุชน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางกรรณิกา แก้วเจริญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
94.00
4 นายวุฒิภัทร อุ้มปรีชา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
30.00
5 นายนคร จงอนุรักษ์  ครู ชำนาญการ
1
20.00
6 นางสาววีระวัลย์ เกิดทรัพย์  ครู ชำนาญการ
5
55.00
7 นางสาวรัชนี สิบธง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
7
66.00
8 นางสาววิลาวัลย์ วรรณา  ครู ชำนาญการ
2
12.00
9 นางอโณทัย เจตน์สดุ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางสาวนวลหง บุญเทียม  ครู ชำนาญการ
4
58.00
11 นางรัชดาพรรณ์ วัชพัฒน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
29.00
12 นางสาวอรอนงค์ ทวีบุตร  ครู ชำนาญการ
3
36.00
13 ว่าที่ร้อยตรีประดับเพชร ภูเงิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
7.00
14 นางพจนารถ ระยะกุลชร  ครู ชำนาญการ
1
6.00
15 นางสุชาดา มาทอง  ครู ชำนาญการ
3
24.00
16 นางสาวลัลน์รวินท์ สงวน  ครู ชำนาญการ
3
36.00
17 นางเสาวลักษณ์ ทองจันทร์  ครู ชำนาญการ
1
18.00
18 นางรัตติกาล สีแตง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
19 นางสาวพรพรรณ กลั่นจัตุรัส  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
36.00
20 นางสาวกัณฐิมา ส่งแสง  ครู ชำนาญการ
4
36.00
21 นางศศินันท์ กาญจนอุดมการ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นางอรทัย วันเต็ม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
42.00
23 นางสาวณฐวรรณ คูณทวี  ครู ชำนาญการ
2
26.00
24 นางสาวอัสนา ปลอดโปร่ง  ครู ชำนาญการ
3
24.00
25 นางสาววีรยา อรุณสิทธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
42.00
26 นางสาวดวงเดือน นาโพธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
8.00
27 นางสาวจรรยา หลวงทิพย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
24.00
28 นางสาวปณิชา ตันเสถียร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
5
76.00
29 นางสาวสุธิดา พงษ์สวัสดิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
22.00
30 นายธนสมบัติ ชูเนียม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
20.00
31 นางไปรยา หอมหวาน  ครู ชำนาญการ
3
102.00
32 นางสิริลักษณ์ ศิลป์ประเสริฐ  ครู ชำนาญการ
2
24.00
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
3
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
2
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
2
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
3
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
0
 
รวม
11