โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : โตนดหลวงวิทยา

จำนวน 24

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 1 1
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 0 0
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 2 3
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 2 3
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 3 3
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 0 0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 1 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 2 2 4
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 4 11 15
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
2
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
1
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
2
0
1
0
0
6 ศิลปะ
0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
1
0
0
8 การงานอาชีพ
0
1
3
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
5
4
6
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายชัยนุชิต อิ่มใจ  ครู ชำนาญการ
0
2 นายทวีศักดิ์ จารุแพทย์  ครู ชำนาญการ
0
3 นางสาวศุภลักษณ์ ผาณิตมาส  ครู ชำนาญการ
3
18.00
4 นางประไพ ทองบ่อ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
5 นายเสน่ห์ บุญชู  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
58.00
6 นางนันท์นภัส มะลิทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
90.00
7 นางสาวจุฑามาส พุ่มสวัสดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางสุรีย์ ธนาประเสริฐสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นายสุรชัย ภูขามคม  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
60.00
10 นางสาวอมรรัตน์ ปราณีมาโพธ  ครู ชำนาญการ
3
40.00
11 นางสาวอัญชลี บัวงาม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
5
30.00
12 นางสาวกนกวรรณ รวมพร้อม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
7
54.00
13 นางสาวอินทุอร ทองสมนึก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
176.00
14 นางสาวพัชรพรรณ โวหารดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
9
207.99
15 วาสนา ดิษฐ์ประดับ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
1
 
รวม
6