โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 46 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 38 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 8 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

จำนวน 96

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 2 1 3
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 2 5 7
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 5 9
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 2 3 5
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 2 5 7
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 1 2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 1 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 2 1 3
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1 0 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 16 22 38
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
1
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
5
2
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5
4
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
3
2
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
5
1
1
0
0
6 ศิลปะ
0
1
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
2
1
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
23
12
3
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางณัฐกมล ช่อสลิด  ครู ชำนาญการ
0
2 นางสาวศิรินทร์ญา(ศิตา) ทวีกาญจน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
8
90.00
3 นางสาวคณิตา สุขเจริญ  ครู ชำนาญการ
5
192.00
4 ว่าที่ร้อยตรีขรรคฤทธิ์ เกิดกระสินธุ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
99.99
5 นายณัฐพล กลิ่นพุฒ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
6 นางกิริยา ภูเงิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
78.00
7 นางศิริพร คำสิงห์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางสาวสนฤดี ศรีสวัสดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นายศักดิ์นรินทร์ จันทร์นาค  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
10 นายพรไพรสน คนมี  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
60.00
11 นางสาวกรุณา จันทร์งาม  ครู ชำนาญการ
1
48.00
12 นายสุรพล ทองเหลือ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางสายใจ ประเสริฐสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นายศาสตรา พรมอารักษ์  ครู ชำนาญการ
1
40.00
15 นายจิรธัช อรุณรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางสาวจิณณ์ธิตา สุเชื้อสิงห์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นายมนัส สิทธิโชคธรรม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
18 นายธนพงษ์ ลิมปจีระวงษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
19 นายศรัณย์ แสงนิลาวิวัฒน์  ครู ชำนาญการ
1
12.00
20 นางสาวปิยะนุช เขียวอร่าม  ครู ชำนาญการ
1
48.00
21 นายภาณุพงศ์ เยี่ยมยงวรรณ  ครู ชำนาญการ
1
16.00
22 นางสาวจุฑาลักษณ์ เฟื่องฟู  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
23 นายสายชล บุญชัย  ครู ชำนาญการ
1
8.00
24 นายสุรินทร์ ผุดผ่อง  ครู ชำนาญการ
0
25 นางสาวภาวินี แตงฉ่ำ  ครู ชำนาญการ
0
26 นางสาวสุรีพร โบราณมูล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
27 นางสาวปิยนุช แหวนเพชร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
96.00
28 นางสาวจุฑาธิป เปลาเล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
29 นายศิวะรักษ์ จิตอุทัศน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
16.00
30 นางสาวพิชญ์สินี คงสุคนธ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
12.00
31 นางสาวแสงเดือน บัวเจริญ  ครู ชำนาญการ
3
66.00
32 นางสาวชลดา ภู่ระหงษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
33 นางสาวทัศนียา มาตุกาณรักษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
34 นางดุจดาว ผ่องใส  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
16.00
35 นายรัตนชัย หนูนาค  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
36 นายชิรัชย์ ระหว่างบ้าน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
12.00
37 นายภูริทัศน์ สุกนวล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
38 นางสาวสรารัตน์ คนซื่อ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
39 นางสาวพิชญานันท์ บุญแรม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
40 นางสาวอภิวันท์ เจี้ยมดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
14.00
41 นางสาวจิราวรรณ เนียมศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
12
240.00
42 นางสาวไพรริน ไชยทองพันธ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
43 นายภัชรพงศ์ พระไว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
7
146.00
44 นางสาวกาญจนา สาคร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
12.00
45 นางสาวหทัยชนก เทียนทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
46 นายอานนท์ เกตุเอี่ยม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
99.99
47 จุฑาลักษณ์ เฟื่องฟู  ครู ชำนาญการ
0
48 นางสาวญาณี ศรีดวงใจ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
20.00
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
2
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
2
 
รวม
6