โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 61 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 62 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -1 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : บ้านลาดวิทยา

จำนวน 64

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 8 8
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 7 7
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 9 12
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 8 9
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 11 11
0
0
0
0
6 ศิลปะ 2 1 3
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 2 3
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 4 2 6
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 2 2
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 1 1
0
0
0
0
  รวม 11 51 62
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
4
2
2
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
4
3
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5
4
3
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
3
2
4
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
3
4
4
0
0
6 ศิลปะ
1
2
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
3
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
6
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
1
0
0
0
  รวม
18
19
25
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางปุณยวีร์ จินดานุช  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นายไฉน ไชยนา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นายภานุวัฒน์ เกตสุริวงค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
7.00
4 นางสาวอรพินท์ ตัณฑ์เจริญรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นายสมฤกษ์ รัตนเย็นใจ  ครู ชำนาญการ
0
6 นายวรงค์ วิโนทกะ  ครู ชำนาญการ
0
7 นางกาญจนา ไทรงาม  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
32.00
8 นางจิตติมา ทิมศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางสาวเจือจันทน์ อิ่มสำราญ  ครู ชำนาญการ
1
30.00
10 นางรุ่งรวี เกตสุริวงค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
21.00
11 นางลัดดา ภานุมาต  ครู ชำนาญการ
0
12 นางสาวภัคภร อุบลน้อย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
13 นางเกษร ประสมศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางสาวสมประสงค์ เพชรสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางจุไรรัตน์ พุ่มนาค  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางเสาวนุช นุชพันธ์ุ  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
78.00
17 นางสาวญาณาทิพ ขุนจร  ครู ชำนาญการ
0
18 นางกาญจนา ฉ่ำแสง  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
56.00
19 นางปัญญา นงค์นวล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นายวชิรพงศ์ กัลยาณไพศาล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นางสาววไลลักษณ์ พัสดร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นางชูชีพ เพ็งพิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นางอนันทยา สำเภาทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นางสิรีนาถ วันนา(เลียบวัน)  ครู ชำนาญการ
0
25 นายชูเกียรติ เกษดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นางรุ่งฤทัย สะสวย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
27 นางบุญธรรม ตุ้มไธสง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นางโศรดา อัมพิลาศรัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นางสาวชุติมา เขียวขำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
30 นางขวัญตา นาครักษา  ครู ชำนาญการ
0
31 นางขวัญเรือน เกศเทศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
60.00
32 นายสิทธิคุณ เกลื่อนกลาด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
33 นางบุญพา เกษดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
6
36.00
34 นางสาวสิริลัคน์ เกตุเอี่ยม  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
72.00
35 นายธานี อรุณโรจน์  ครู ชำนาญการ
0
36 นางสิริมา ประกอบผล  ครู ชำนาญการ
4
96.00
37 นางสาวเบญจวรรณ ยั่งยืน  ครู ชำนาญการ
3
65.00
38 นางสุทธินันท์ วงศ์ภักดี  ครู ชำนาญการ
0
39 นางปัณณธร เหลืองอร่าม  ครู ชำนาญการ
5
42.00
40 นางปัทมา อุบลน้อย  ครู ชำนาญการ
0
41 นางสาวประสบสุข สุขโข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
80.00
42 นายวัชรพงษ์ น่วมมะโน  ครู ชำนาญการ
0
43 นางสาวณัฎฐณิชชญา กุลทัศน์  ครู ชำนาญการ
1
20.00
44 นายทำนอง อิ่มทั่ว  ครู ชำนาญการ
0
45 นางสาวจรัสชนม์(ธัญญรัฐ) พูลพิพัฒน์  ครู ชำนาญการ
0
46 นางสาวณัฐกฤตา สำเภาทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
47 นางสาวสุภารัตน์ ไชยอนุกูล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
26.00
48 นางสาวสุภาวดี ก้านทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
49 นางเจนจิรา เบญจวชิรเชิด  ครู ชำนาญการ
2
42.00
50 นายเมธา ขันเงิน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
51 นางนิตยา สวัสดิ์ภิรมย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
52 นางสาวเยาวภา นิลปั่น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
53 นางสาววิรารัตน์ รอดยิ้ม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
54 นางสาวนฤมล ศรีสุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
55 นางสาวสุทธินี กลำ่กล่อมจิตร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
56 นางสาวนพมนต์ พรหมประเสริฐ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
20.00
57 นางสาวศศิธร อินทรยงค์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
5
80.00
58 นางสาวมัณฑนา ชูทิพย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
59 นางสาวณิชาวรรณ บุญรอด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
60 นางสาวเบญจมาศ สังข์ด้วง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
61 นางปุณยวีร์ จินดานุช  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2568
3
3
30 กันยายน พ.ศ. 2569
2
4
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2571
2
6
30 กันยายน พ.ศ. 2572
5
7
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2574
4
9
30 กันยายน พ.ศ. 2575
2
10
30 กันยายน พ.ศ. 2576
0
 
รวม
21
 
 

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารการมัธยมศึกษา SESA 2.0