โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : บ้านแหลมวิทยา

จำนวน 34

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 4 4
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 2 1 3
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 4 5
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 3 3
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 2 3
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 1 2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 2 2
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 6 17 23
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
2
2
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
0
2
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
4
1
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
2
1
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
0
2
0
0
6 ศิลปะ
0
0
2
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
1
1
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
7
8
8
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายอรุณ บุญเหิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางพะเยา นาสถิตย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นายประทุม จักรกรด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางวีณา พลเธียร  ครู ชำนาญการ
0
5 นายสมบูรณ์ ชมชูชื่น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
6 นางนราภรณ์ รัตนะ  ครู ชำนาญการ
0
7 นางสาวพยงค์ เพ่งผุดผ่อง  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
18.00
8 นางเอมอร และอรุณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นายวิโรจน์ และอรุณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางสาวจำเริญ สุขประเสริฐ  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
24.00
11 นางสาววิจิตพร มากมูล  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
15.00
12 นางชรินดา สว่างแวว  ครู ชำนาญการ
0
13 นางสาวสัตติยา แสงเดือน  ครู ชำนาญการ
0
14 นางสาวฉัตรวีรยา ธนัชชาอัครสิริ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
15 นายราชศักดิ์ สว่างแวว  ครู ชำนาญการ
0
16 นางกมลทิพย์ เพิ่มสิน  ครู ชำนาญการ
0
17 นางสาวดาราวรรณ เดชฉกรรจ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
18 นางสาววนิดา วงษ์ภู่  ครู ชำนาญการ
2
24.00
19 นายศิริชัย แดงสุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
20 นางหทัยชนก เมฆาวรรณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
21 นางสาวเกื้อกูล นาโพธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
22 นางสาวรัชนาภา บุญประสพ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
23 นางสาวระพีพรรณ ขำเขียว  ครู ชำนาญการ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
3
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
0
 
รวม
6