โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 15 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 14 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 1 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ป่าเด็งวิทยา

จำนวน 32

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 2 2
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 2 3
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 1 1
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 2 3
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 2 2
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 0 0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 2 3
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 3 11 14
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
2
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
3
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
0
1
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
2
0
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
1
0
0
0
6 ศิลปะ
0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
3
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
11
1
2
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวสุกัญญา สีปูน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นางสาวจีรภา ทองภูเบศร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
3 นางอุ่นเรือน จันทร์ดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางสาวขวัญกมล ขวัญเมือง  ครู ชำนาญการ
0
5 นางสาวสมบัติ คำหงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นายพิเชษฐ์ หนุนเกื้อกูล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
7 นางไพเราะ จันทร์ชัง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
8 นางสาวอาภาภรณ์ ชื่นเจริญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
9 นางสาวอรอุมา ทรงกลด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
10 นางสาวจิตติมา เสริมศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
11 นายชวณัฐ แก้วน้ำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
12 นายนรินทร์ แพนุ้ย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
13 นางสาวจุฑามาศ แสวงหอม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
14 นางลักษิกา โกยสุขโข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
15 นางสาวภาวินี รุ่มรวย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
0
 
รวม
2