โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 98 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 68 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 30 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ประจวบวิทยาลัย

จำนวน 115

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 6 6
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 5 8 13
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 10 16
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 2 11 13
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 2 7 9
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 1 2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 2 2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 2 2 4
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2 1 3
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 20 48 68
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
3
2
0
0
2 คณิตศาสตร์
3
6
4
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3
10
3
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
5
5
2
1
0
5 ภาษาต่างประเทศ
2
5
2
0
0
6 ศิลปะ
0
0
2
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
1
1
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
4
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1
2
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
15
32
20
1
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวชลธิดา ดวงงามยิ่ง  ครู ชำนาญการ
0
2 นายสุรชิต จันทร์ดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
3 นางสาวลักษณีวไล หลักกรด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นายนิพนธ์ บุตรหงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
6.00
5 นายทินกร บริบูรณ์  ครู ชำนาญการ
0
6 นางสาวพวงเพ็ญ สายสวาท  ครู ชำนาญการ
4
44.00
7 นางพิมพ์พาณี บุตรหงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
6.00
8 นางศุภมาศ ดิลกศรี  ครู ชำนาญการ
4
56.00
9 นางสาวคัคนางค์ คูหาทอง  ครู ชำนาญการ
0
10 นางรุ้งเพ็ชร สีลิ้นจี่  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
11 นางพัชรี ประมงค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นายสุรพล ละเหร่า  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นายทรงวุฒิ ภาคยาสิทธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
14 นายสุริยะ นำประดิษฐทรัพย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
42.00
15 นางอมรรัตน์ ศรีสวัสดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางสาวดวงกมล ศรีงาม  ครู เชี่ยวชาญ
2
51.50
17 นายมนิตย์ อัตตะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางสาวเพ็ญพิศ อาจสัญจร  ครู ชำนาญการ
0
19 นางสาวสุปรียา เชิดสวัสดิ์  ครู ชำนาญการ
6
56.00
20 นางมนวิภา เตโช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นางสาวชะอ้อน แก้วชูเสน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นายวสันต์ ชมสุวรรณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นางกรองแก้ว อภัยรี  ครู ชำนาญการ
2
16.00
24 นายทิวา รองสวัสดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นางราตรี มณีโชติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นางสุภาภรณ์ มิตรสมหวัง  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
20.00
27 นางขนิษฐา เพียรเสมอ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นายเดชา ศิริพิบูลย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นางสาวชญานิษฐ์ ชนินทยุทธวงศ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
30 นางสาวบุญญาวัฒน์ ลาภศิริ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
31 นางนภากร สุขสมอรรถ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
32 นางสาวจิตรศุกล งามจิตร  ครู ชำนาญการ
0
33 นายนภากาศ ชื่นบาน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
34 นายมหิศร จิตรสำรวย  ครู ชำนาญการ
1
20.00
35 นายศิวพงษ์ นาควงศ์วาลย์  ครู ชำนาญการ
0
36 นายชูศักดิ์ อริยวงศ์  ครู ชำนาญการ
0
37 นางนุศรา ลูกอินทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
38 นางสมสุข ทิพย์คีรี  ครู ชำนาญการ
3
26.00
39 นางสาวสิริพร พึ่งพรพระ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
40 นางรัชฎา จันทวะฤทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
32.00
41 นางศุภลักษณ์ ชูชื่น  ครู ชำนาญการ
0
42 นายวิฑูล มณีชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
20.00
43 นางสาวนิษานาถ รีนับถือ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
44 นางสุขุมาล บุญมาก  ครู ชำนาญการ
2
56.00
45 นางสาวดวงใจ ชูตระกูล  ครู ชำนาญการ
0
46 นางสุชามนตร์ จินดาไทย  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
30.00
47 นางจีรภา ดุงศรีแก้ว  ครู ชำนาญการ
5
72.00
48 นายพีรพันธ์ ม่วงงาม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
49 นายสลิด ชูชื่น  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
50 นางรัชกร ฉายตะวัน  ครู ชำนาญการ
0
51 นายสมศักดิ์ จินดาไทย  ครู ชำนาญการ
2
30.00
52 นางพัชรมัย บุญสอาด  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
53 นายธงชัย จีบเจือ  ครู ชำนาญการ
0
54 นางอรุณรุ่ง จีบเจือ  ครู ชำนาญการ
0
55 นางเตือนใจ เทียมทัด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
56 นายณรงค์ คำกาหลง  ครู ชำนาญการ
0
57 นายธนวัฒน์ ทับทิมไทย  ครู ชำนาญการ
0
58 นายอานนท์ สืบสังข์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
59 นางสาวกัลยรัตน์ เกาะเกตุ  ครู ชำนาญการ
0
60 นายวรวัชร์ รัตนสมบูรณ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
61 นางพรทิพย์ จิตรสำรวย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
20.00
62 นายพงษ์เทพ อุ่นอก  ครู ชำนาญการ
0
63 นางจริยา จันทร์เรือง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
24.00
64 นางปนิดา ชูแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
8.00
65 นางสาวสุชาดา จันทร์ประทับ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
66 นางสาวไอริณ ถาวรนันท์  ครู ชำนาญการ
9
66.00
67 นางสาวณิศาบุษย์ ภัครพาณิชพงศ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
68 นางสาววิไลพร คหัสคัดคาม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
69 นางผาสุข วิกรเมศกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
40.00
70 นางสาวสินี ตันประเสริฐ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
24.00
71 นายอำนาจ ไพนุชิต  ครู ชำนาญการ
0
72 นางสาวบูชิตา ยุทธนาฤทธิไกร  ครู ชำนาญการ
8
112.00
73 นางสาวทัดชา อินทร์เนื่อง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
74 นางสาวพัชราภรณ์ สายสุระ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
75 นางสาวสุภาวดี ดีคล้าย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
76 นางสาวสุนันทนา หมั่นพลศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
77 นายศิทชา สังข์แก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
78 นางรัชกร วชิระฉัตร  ครู ชำนาญการ
0
79 นายสุขเกษม บุญประกอบพร  ครู ชำนาญการ
0
80 นางสาวธัญญพัทธ์ ลีลาเสถียรกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
81 นางสาววชิรา ศรจิตติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
108.00
82 นางสาวสาวิตรี กลีบอุบล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
83 นางกำไล หนูมี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
84 นางจีรนันท์ เกตุแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
85 สิโนทัย เพนเทศ  ครู ชำนาญการ
3
30.00
86 สุทัศณีย์ ศรีปานนาค  ครู ชำนาญการ
1
12.00
87 เบญจวรรณ คำไท้  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
88 วีนัส ใจเพชร  ครู ชำนาญการ
0
89 กรพิสิษฐ์ พุดแดง  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
28.00
90 ชลธิดา ดวงงามยิ่ง  ครู ชำนาญการ
0
91 สขิล พรวิษณุ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
18.00
92 กัณนิกา เกื่อนพันธ์  ครู ชำนาญการ
0
93 วารีน่าร์ ณ หนองคาย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
42.00
94 พวงเพ็ญ สายสวาท  ครู ชำนาญการ
0
95 นางเตือนใจ เทียมทัด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
96 พวงเพ็ญ สายสวาท  ครู ชำนาญการ
0
97 นายแมน อาชีพสมุทร  ครู ชำนาญการ
0
98 นายพลวิชญ์ อังสวัสดิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
8.00
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
5
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
2
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
4
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
2
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
2
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
4
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
4
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
2
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
1
 
รวม
26