โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : อ่าวน้อยวิทยานิคม

จำนวน 20

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 2 3
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 0 1
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 4 5
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 0 0
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 2 0 2
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 1 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 1 1
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 6 8 14
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
2
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
2
1
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
1
0
0
0
6 ศิลปะ
1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
1
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
1
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
5
5
4
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายประสงค์ ทองเกิด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางนวภรณ์ เชาว์ช่างเหล็ก  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
23.00
3 นายสุรยุทธ นะมะปัทมะราชัย  ครู ชำนาญการ
0
4 นางสาวดารา คงกระพันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางอาภรณ์ สบายใจ  ครู ชำนาญการ
3
18.00
6 นายวุฒิโส คงผอม  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
24.00
7 นางสาวจารุณี สร้อยสม  ครู ชำนาญการ
1
23.00
8 นางสาวอรนุช เรียงแหลม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
23.00
9 นายจักรกริช อรชร  ครู ชำนาญการ
0
10 นางอมรรัตน์ อาจพันธ์  ครู ชำนาญการ
0
11 นางสาวจตุพร สามกลิ่น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
8.00
12 นายณัฐพล บุญเรือง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
13 นายทักษิณ หมื่นเดช  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
14 นางสาวณัฐลักษณ์ เอี่ยมสำอางค์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
1
 
รวม
4