โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 40 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 35 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 5 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : กุยบุรีวิทยา

จำนวน 60

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 5 6
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 5 5
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 5 6
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 2 3
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 2 2
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 2 3
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 1 3
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 6 7
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 7 28 35
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
2
2
2
0
0
2 คณิตศาสตร์
3
1
1
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
3
1
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
1
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
1
0
0
0
6 ศิลปะ
1
0
1
1
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
1
1
0
0
8 การงานอาชีพ
0
4
2
1
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
11
13
9
2
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวณัฏฐกันย์ สวายประโคน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นางนิติมา พวงทอง  ครู ชำนาญการ
0
3 นางปัญวัลย์ เพ็งสมมุติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
91.00
4 นางอนงค์ ประสมศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางทองมา สุวรรณเลิศ  ครู ชำนาญการ
1
90.00
6 นางเตือนใจ ตันตินิมิตรกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
56.00
7 นางสาววรรณวดี ทองทวี  ครู ชำนาญการ
6
169.00
8 นางสาวปณิชา น้ำแก้ว  ครู ชำนาญการ
2
8.00
9 นายสามารถ เหิมขุนทด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางชุติมา ชมชื่น  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางวราภรณ์ วชิรภัทรกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางสาวเจริญลักษณ์ เกตุแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
18.00
13 นางสาวศิริธร ล้อมวงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
89.00
14 นางสาวพิชญ์สินี ดอนสุวรรณ์  ครู ชำนาญการ
0
15 นางสาวพัชรี คล้ำจิต  ครู เชี่ยวชาญ
7
99.00
16 นางสุภาพร เกิดพุ่ม  ครู เชี่ยวชาญ
2
14.00
17 นายชำนาญ ลิ้มบุญลือเขต  ครู ชำนาญการ
0
18 นายสาวิตร ตัณฑวงศ์  ครู ชำนาญการ
0
19 นางบุปผา สิริวัฒน์สุนทร  ครู ชำนาญการ
0
20 นางสุมณฑา พูลผล  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
34.00
21 นายณรงค์ชัย ภัทรสกล  ครู ชำนาญการ
0
22 นายทะนง ผิวนิ่ม  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
70.00
23 นางสาวจรรยา คีรีนิล  ครู ชำนาญการพิเศษ
8
114.00
24 นางสาวศิริวรรณ ตรีเพ็ชร์  ครู ชำนาญการ
0
25 ว่าที่ร้อยตรีหญิงฎายิน ผ่องใส  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
38.00
26 นางสาวอำไพวรรณ ตันตินิมิตรกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
27 นางสาวอัจฉรา ศรีสังข์งาม  ครู ชำนาญการ
0
28 นายนิติกร รอสูงเนิน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
29 นายธาตรี ชีถนอม  ครู ชำนาญการ
0
30 นางสาวปาริฉัตร บุญต้อม  ครู ชำนาญการ
2
10.00
31 นางสาวอภิญญา ประสมศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
32 ว่าที่ร้อยเอกภวัต เขียวหวาน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
33 นางสาวณัฎยา เทศลำลึก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
9
96.00
34 นางสาวอรทัย เสนาธรรม  ครู ชำนาญการ
7
114.00
35 นางสาวรังสิณี เทือกสุบรรณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
36 นายโสดา สิทธิชัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
37 นายประมินทร์ เสพธรรม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
38 นางสาวภีระนุช อยู่เจริญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
8
128.00
39 นางสุทิศา เขียวหวาน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
40 นายวัฒนา บาระเอ็ม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
5
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
3
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
2
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
0
 
รวม
11