โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 19 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 14 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 5 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ทับสะแกวิทยา

จำนวน 27

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 3 3
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 2 2
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 2 4
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 1 1
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 4 4
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 0 0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 0 0
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 2 12 14
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
1
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
1
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
3
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
2
2
0
0
0
6 ศิลปะ
0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
6
7
1
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวสุภัทรา อรัญนาค  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นางสาวระวีวรรณ เผือกเทศ  ครู ชำนาญการ
0
3 นางมธุรส เอียตระกูล  ครู ชำนาญการ
0
4 นางศิรินา ทองสุวรรณ  ครู ชำนาญการ
0
5 นางจริยา ประทีป ณ ถลาง  ครู ชำนาญการ
0
6 นางกุลรตี ทับทิมทอง  ครู ชำนาญการ
0
7 นางสาวช่อผกา ทศพลทรงพร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นายวานิช น้อยแสง  ครู ชำนาญการ
1
22.00
9 นางสาวรฎาวดี ศรีศิริเล็ก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
10 นางสาวศิริมล กุลชัยกุล  ครู ชำนาญการ
0
11 นางสาวพรชนิตา เชื้อทอง  ครู ชำนาญการ
0
12 นางสาวสริน อมรสันต์สุขศรี  ครู ชำนาญการ
0
13 นางรัชดาวัลย์ วงศ์ชื่น  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นายกฤษกร ชุมดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
15 นางสาวพิชญาภา อังสวัสดิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
16 เจนจิรา สีนาค  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
16.00
17 วิสิทธิ์ ฟุ้งกีรติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
18 อภิญญา ปานแดง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
19 ชาลิณี บุญศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
20 สุพรรณี ตรีอัมพร  ครู ชำนาญการ
0
21 นวพร ม่วงงาม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
3
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
1
 
รวม
7