โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 22 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 23 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -1 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ธงชัยวิทยา

จำนวน 28

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 2 2
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 3 4
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 5 5
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 1 2
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 3 4
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 0 0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 4 5
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 5 18 23
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
2
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
4
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
4
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
2
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
3
0
0
0
6 ศิลปะ
0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
2
2
1
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
7
15
1
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางอรพรรณ เรืองอินทร์  ครู ชำนาญการ
0
2 นางสาวสุดารัตน์ ไชยแก้ว  ครู ชำนาญการ
0
3 นายธนวัชร สิทธิชาติบูรณะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
4 นางสาวประนอม หุ่นเก่า  ครู ชำนาญการ
0
5 นางสมพร เก่าบางยาง  ครู ชำนาญการ
0
6 นางแพรวพรรณ ชุ่มชื่น  ครู ชำนาญการ
0
7 นายอำพล ชุ่มชื่น  ครู ชำนาญการ
0
8 นางยุพา แดงฉ่ำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางจินดา เลิศสุกสว่าง  ครู ชำนาญการ
0
10 นางสาววรลักษณ์ จันทร์ประยูร  ครู ชำนาญการ
0
11 นางกติกา พฤกจันทร์  ครู ชำนาญการ
0
12 นางสาวสมปอง ประเสริฐศักดิ์  ครู ชำนาญการ
0
13 นางสาวสุณี เขตใหญ่  ครู ชำนาญการ
0
14 นางสาวเรวดี นิลดำ  ครู ชำนาญการ
0
15 นายอาคเนย์ ฉัตรบรรยงค์  ครู ชำนาญการ
1
86.00
16 นางสาวมารยาท ชิตสุข  ครู ชำนาญการ
0
17 นางสาววรารัตน์ นิมิตรภูวดล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
18 นางสาวณัฐกฤตา ทองชม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
19 นางสุวรรณา สมบุญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
20 นางสาววราภรณ์ โตโสภณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
21 นพดล ฉัตรสุวรรณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
86.00
22 นายมนต์ทพร วันทมาตย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2567
2
2
30 กันยายน พ.ศ. 2568
2
3
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2575
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2576
0
 
รวม
7
 
 

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารการมัธยมศึกษา SESA 2.0