โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ชัยเกษมวิทยา

จำนวน 28

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 1 2
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 2 2
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 3 3
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 2 1 3
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 1 1
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 1 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 2 2
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 1 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 4 12 16
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
2
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
2
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
2
1
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
1
0
0
0
6 ศิลปะ
0
1
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
1
1
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
1
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
8
7
1
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวปภาภรณ์ ขยันจิตต์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
54.00
2 นางสาวพรสรวง สังขฤทธิ์  ครู ชำนาญการ
0
3 นางสาวนรินทรา เดชครอบ  ครู ชำนาญการ
0
4 นางวิมลพรรณ รักทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
10
104.00
5 นางสาววิมล รอดสุกา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
16
174.00
6 นายวิสุทธิ์ ใจยินดี  ครู ชำนาญการ
0
7 นางสาวณัฐิญาภรณ์ เดชเกตุ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
8 นางสาวสุธาวดี มัชฌิมวงศ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
9 นายเกรียงศักดิ์ วงษ์สุวรรณ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
10 นางสาววิลาวัลย์ ตังคณากุล  ครู ชำนาญการ
10
96.00
11 นางณัฐนรี แขวงโสภา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
6
56.00
12 นางเปรมรัศมี อ่างหิน  ครู ชำนาญการ
0
13 นายพนม เกิดฤทธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
14 นางสาวปฐมาวดี อินแพง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
15 นางสุพรรณี เณรตาก้อง  ครู ชำนาญการ
0
16 นายเฉลิมศักดิ์ ลาภส่งผล  ครู ชำนาญการ
1
12.00
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
2
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
1
 
รวม
5