โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 122 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 126 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -4 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : หัวหิน

จำนวน 249

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 3 11 14
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 2 13 15
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 23 30
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 3 13 16
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 2 21 23
0
0
0
0
6 ศิลปะ 3 7 10
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 2 7
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 5 6
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 2 2
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 3 3
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 26 100 126
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
2
6
6
0
0
2 คณิตศาสตร์
5
3
7
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
11
12
7
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
8
6
2
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
7
13
3
0
0
6 ศิลปะ
3
6
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
2
5
0
0
0
8 การงานอาชีพ
1
2
3
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
1
1
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
3
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
43
54
29
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวสุวดี ชูเส้ง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นางสาวธนวรรณ สุนทรรักษ์  ครู ชำนาญการ
0
3 นางสาวเกวลี ตระกูลสุขทรัพย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
4 นางจงดี บูรณประเสริฐกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางสายใจ ศรีบุญ  ครู ชำนาญการ
0
6 นางสาวอรวรรณ กลิ่นกลุ่น  ครู ชำนาญการ
0
7 นางสาวกนกพร บุปผาชาติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นายเพทาย เฟื่องฟู  ครู ชำนาญการ
0
9 นางสาวอุไร จันทร์เจ้า  ครู ชำนาญการ
0
10 นายอิสระ ทัศน์แก้ว  ครู ชำนาญการ
0
11 นายธนิต พงษ์รอด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางมยุรี บุญทอง  ครู ชำนาญการ
0
13 นางสาววารี สวนสุวรรณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางแหวนพลอย ยิ้มน้อย  ครู ชำนาญการ
1
16.00
15 นางไพริน ตะโกมา  ครู ชำนาญการ
0
16 นางวชิราภรณ์ เถาลิโป้(ประสงค์กิจ)  ครู ชำนาญการ
0
17 นางนพรัตน์ วันแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางประภา อินสว่าง  ครู ชำนาญการ
0
19 นางสาววิมล คล้ายฉิม  ครู ชำนาญการ
0
20 นางสาวนริศรา มงคลยศ  ครู ชำนาญการ
0
21 นางสาวกรรณิการ์ ขวัญมิ่ง  ครู ชำนาญการ
0
22 นางกฤษณา แก้วแท้  ครู ชำนาญการ
0
23 นางกัลยา รัศมีเพ็ญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นางอภิรัสมิ์ ศรีชาติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 ว่าที่ร้อยตรีธนากร งามกระจาย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
26 นางสาวสมิหรา เดชา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นางบุษยา พัฒน์ทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นางนราภรณ์ เทียนฟัก  ครู ชำนาญการ
0
29 นางรุ่งทิพ ยงยืน  ครู ชำนาญการ
0
30 นางศุภลักษณ์ ฐิตะฐาน  ครู ชำนาญการ
0
31 นายสายันต์ เดชสายบัว  ครู ชำนาญการ
0
32 นางสาววันดี ทองนวลจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
33 นางสาวทัศน์วรรณ กลิ่นอุบล  ครู ชำนาญการ
0
34 นางสาวนภาภรณ์ ใช้คำแช่ม  ครู ชำนาญการ
0
35 นางจันทิมา ชื่นชม  ครู ชำนาญการ
0
36 นางดวงเดือน นามมัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
37 นางสาววาทินี ช่างยนต์  ครู ชำนาญการ
0
38 นางอนุชธิดา ชูชื่น  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
39 นางปริญดา ศรีอาจ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
40 นางวันเพ็ญ เพชรเพ็ง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
41 นางสาวพัณณ์ชิตา หนูน้อย  ครู ชำนาญการ
0
42 นายธาดา ดอกไม้กุล  ครู ชำนาญการ
0
43 นางเกศินี แสงฉัตรแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
44 นางสาวสุจินดา รอดกูล  ครู ชำนาญการ
0
45 นางสาวหฤทัย ยอดแก้ว  ครู ชำนาญการ
0
46 นางสาวปัทมา สุวรรณนัง  ครู ชำนาญการ
0
47 นายเผ่าพงศ์ โพตระกูล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
48 นายศิระ มีประมูล  ครู ชำนาญการ
0
49 นางสาวกาญจนา ชอบกลาง  ครู ชำนาญการ
0
50 นางสาวจันทนา คำสอาด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
51 นางสาวกรกตพรหม ทรายแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
52 นางสาวดวงใจ วิถีพานิชย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
53 นายกฤษดา เกตุเมือง  ครู ชำนาญการ
0
54 นางสาวทัศนีย์ เขียวขำ  ครู ชำนาญการ
0
55 นางสาวจารุณี งามคง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
56 นางสาวกาญจะณี เนียมจันทร์  ครู ชำนาญการ
0
57 นายดนัย ปั่นเทพ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
58 นายประเสริฐ กุสลางกูรวัฒน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
59 นายสุวัสส์ สุขมี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
60 นางวันเพ็ญ แสงวิเชียร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
61 นางสาวทิพย์เกษร จันทร์แจ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
62 นางสาวจีราพร เชื้อวัฒนา  ครู ชำนาญการ
0
63 นายยุรนันท์ ยะโสธร  ครู ชำนาญการ
0
64 นางสาวศริญญา จันทร์จินดา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
65 นางสาววิจิตรา เศรษฐี  ครู ชำนาญการ
0
66 นางภวันรัตน์ นาคยาน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
67 นางสาววนิษา ราชนิยม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
68 นางเดือนฉาย วัคเทล  ครู ชำนาญการ
0
69 นางสาววาสนา เปล่งปลั่ง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
70 นายภูวดล จินดาละออง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
71 นางสาวลลิตา ตุ้มสี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
56.00
72 นายอำนาจ จันอุปถัมภ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
73 นายสุรพงศ์ นามนัย  ครู ชำนาญการ
0
74 นางสาวภาสีณี ขุนรุ่งเรือง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
75 นางกันยารัตน์ ดอกไม้กุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
76 นางสาวสาริณี คงนุ่ม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
77 นางสาวณัฐชวัล ไชยคำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
78 นางสาวพรพรรณ แก้วมาก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
79 นางสาวสุชาดา ปลอยปลา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
80 นายสงกรานต์ ยังชู  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
81 นางสาวเบญจพร นิลวดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
82 นางสาวพรรณทิภา ฉัตรภูมิ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
83 นายปิยะพงษ์ นิลเถื่อน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
84 นายณัฐวุฒิ ขาวสมุทร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
85 นางสาวอโณทัย อ่วมเนตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
86 นางสาวจิตราภรณ์ ไกรวรรณ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
87 นางเพ็ญพิชชา กีรติวรการ  ครู ชำนาญการ
0
88 นางสาวพัทธนันท์ ใจแสวงทรัพย์  ครู ชำนาญการ
0
89 นางสาวสุชีวัน อยู่คง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
90 นางสาวภิญญดา นิยมไทย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
91 นายณัฐพล จันทร์แป้น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
92 นางสาวกนิชนันท์ ทองหล่อ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
93 นายนพดล คเชนทร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
94 นางสาวบุสริน บินมามะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
95 นางสาววรรณา นวมสุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
96 นางเยาวเรศ ธุวะนาคะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
97 นางสาวศุภกานต์ สุขหอม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
98 นางสาวเกษศิรินทร์ พลจันทร์  ครู ชำนาญการ
0
99 นางยุพยง สินแท้  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
100 นางเกศวลี มะลิโชติ  ครู ชำนาญการ
0
101 นางพจนีย์ รักษาราษฎร์  ครู ชำนาญการ
0
102 นางสาวทรงสมร พกมณี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
103 นางมณทิพย์ สุวรรณทิพย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
104 นางวนิดา หวลวงษ์  ครู ชำนาญการ
0
105 นางวิภา แจ่มฤทธิ  ครู ชำนาญการ
0
106 นางจงใจ ธรรมชาติ  ครู ชำนาญการ
0
107 นางสาววิไลพร วิไลลักษณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
108 นางสาวสุภาวรรณ ปานกิจเจริญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
109 นางสาวรัตนา จุรุพันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
110 นางรุจิรดา เวทยนุกูล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
111 นางสาวนงนุช จันทร์เสวก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
112 นางศรีไพร แตงอ่อน  ครู ชำนาญการ
0
113 นายนิพนธ์ กล่อมบรรจง  ครู ชำนาญการ
0
114 นางสาวสายพิน สุวรรณฤทธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
115 นายนวคุณ สาณศิลปิน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
116 นายรัสมิ์ชัย ศรีชาติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
117 นางสาวนงลักษณ์ แดงเพ็ง  ครู ชำนาญการ
0
118 นางสาวกัษมาภรณ์ รัตนวราภรณ์  ครู ชำนาญการ
0
119 นายณรงค์วิทย์ อู่เงิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
120 นางปนัดดา จันทร์เฮ้า  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
121 นางสาววิภาวัส รื่นฤทธิ์  ครู ชำนาญการ
0
122 นางสาวสุวิมล เปี่ยมกลัด  ครู ชำนาญการ
6
84.00
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
3
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
6
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
3
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
3
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
3
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
3
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
4
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
4
 
รวม
29