โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 61 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 63 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -2 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : คลองท่อมราษฏร์รังสรรค์

จำนวน 121

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 2 5 7
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 7 7
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 11 15
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 2 8 10
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 10 10
0
0
0
0
6 ศิลปะ 3 1 4
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 1 2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 3 3 6
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 1 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 1 0 1
0
0
0
0
  รวม 16 47 63
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
5
1
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
2
3
2
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6
7
2
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
6
4
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
4
5
1
0
0
6 ศิลปะ
2
2
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
1
0
0
0
8 การงานอาชีพ
3
3
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
1
0
0
0
  รวม
30
27
6
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวพลอยไพลิน พุ่มจิตร์  ครู ชำนาญการ
0
2 นายประทิน ทับไทร  ครู ชำนาญการ
1
18.00
3 นางอมรรัตน์ หลงขาว  ครู ชำนาญการ
0
4 นางสาวจันทิรา แสวงกิจ  ครู ชำนาญการ
0
5 นางปราณีต จิตดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
6 นายจำรัส จิตดี  ครู ชำนาญการ
0
7 นางสาวกานต์ชนก สิงห์ชู  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางวรรณภรณ์ สมานราษฎร์  ครู ชำนาญการ
0
9 นางจุฑารัตน์ ถ่ายง่วน  ครู ชำนาญการ
1
16.00
10 นายธงชัย แพทย์นุเคราะห์  ครู ชำนาญการ
1
16.00
11 นางสุพิศ คงไพฑูรย์  ครู ชำนาญการ
0
12 นางกุสุมา จงใจ  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
24.00
13 นางประยูรศรี นวลศิริ  ครู ชำนาญการ
0
14 นางสาวอุรา วรรณทอง  ครู ชำนาญการ
0
15 นางสาวศิริวรรณ วตะภรณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
16.00
16 นางพันธ์ณี ใจเที่ยง  ครู ชำนาญการ
3
46.00
17 นางอนุอ่อน แย้มแก้ว  ครู ชำนาญการ
1
16.00
18 นางอาภาภรณ์ สาคันลัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
32.00
19 นางแหวนขวัญ บุญประทีป  ครู ชำนาญการ
0
20 นางจิราวรรณ ยกรัตน์  ครู ชำนาญการ
0
21 นางปราณี ศรีเกิด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นายสมพงษ์ ชูมากเลี่ยม  ครู ชำนาญการ
0
23 นางพัฒนา บุญเดช  ครู ชำนาญการ
0
24 นางเพ็ญพันธุ์ ปานแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
25 นางสาวคุณัญญา ไกรนรา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
26 นายธีรศักดิ์ ขาวล้วน  ครู ชำนาญการ
0
27 นางพนิดา คำหอม  ครู ชำนาญการ
0
28 นางชญานี สมจิตร  ครู ชำนาญการ
0
29 นางสาวอนัญญา แก้วเกตุ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
30 นายเกียรติศักดิ์ สิงห์สาย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
31 นางสาววรรณมณี เซี่ยงฉิน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
24.00
32 นางสาวพิชญาย์ จันทร์แว่น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
33 นางสุปรีญา พิลาฤทธิ์  ครู ชำนาญการ
0
34 นางสาวพรฤดี บุญพรัด  ครู ชำนาญการ
1
16.00
35 นางสาวยุพดี คงเพชร  ครู ชำนาญการ
0
36 นางสาวสุใบ ไกรทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
37 นางสาวประทุมพร พูลเกิด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
18.00
38 นางสาวสุดารัตน์ สุสิคง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
18.00
39 นางสาวสุภารัตน์ อั่นเต่ง  ครู ชำนาญการ
0
40 นางชุติภา แก้วเรียง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
41 นายสมศักดิ์ เล้าหิน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
42 นายอดิพงษ์ หาญชนะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
43 นางสาวอาซีสะ หมาดทิ้ง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
44 นางสาวสิริรักษ์ เกตบุญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
45 นางอมรรัตน์ ผลอ่อน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
46 ภัทรินทร์ เรืองศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
47 นางสาวซาเราะฮ์ หมัดเจริญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
16.00
48 นางสาวนิสิตา ขาวล้วน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
16.00
49 อมลณัฐ หนูพยันต์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
20.00
50 นายเราะห์มาน เนียมนำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
51 นางอภิญญา แกล้วทนงค์  ครู ชำนาญการ
4
42.00
52 นายนวพฤกษ์ นิจพรพงศ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
53 นางสาวอลิสา ปาทาน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
54 ว่าที่ ร.ต. สาคร สูงสม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
55 เอกพงศ์ บรรพบุตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
5
66.00
56 อลิสา ปาทาน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
57 นางสาววราภรณ์ หยังหลัง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
58 นางสาวสุธาทิพย์ จ่าแจ่มกุล  ครู ชำนาญการ
0
59 นางสารภี​ พายุ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
60 ณัฐวัฒน์ เกลี้ยงบุตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
61 นายชยพล ดารารัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
5
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
3
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
2
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
3
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
3
 
รวม
21