โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 40 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 26 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 14 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : มัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

จำนวน 58

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 2 3
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 5 6
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 6 7
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 3 3
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 0 0
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 0 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 1 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 3 4
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1 0 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 6 20 26
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
3
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
2
3
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
3
2
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
3
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
0
0
0
0
6 ศิลปะ
0
0
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
1
0
0
0
8 การงานอาชีพ
1
1
2
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
8
10
8
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายสรัช พูลสมบัติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
32.00
2 นายศักดา แซ่อึ้ง  ครู ชำนาญการ
0
3 นางณัฐนันท์ เครือรัตน์  ครู ชำนาญการ
1
0.00
4 นางสาวกฤตกร เมืองพรหม  ครู ชำนาญการ
0
5 นางสาวชัชชญา ชูนุ้ย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
6.00
6 นายประยงค์ จงสำราญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
42.00
7 นายสุพจน์ บุญฤทธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
8 นางพยอม เดชสาร  ครู ชำนาญการ
0
9 นางสาวสุนันทา พรหมศิลป์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
7
94.00
10 นางนันทรัตน์ โรจนวิวรรธน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
12.00
11 นางจรรยา ศิริยงค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางจุฑาทิพย์ จงสำราญ  ครู ชำนาญการ
1
24.00
13 นางศุภวัลย์ โสภาพ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นายวสันต์ ณ รังษี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางอุไรวรรณ วงศ์ประไพ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นายสมนึก คงหนูเกตุ  ครู ชำนาญการ
0
17 นางสุขใจ อ่อนศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางธารา ณ รังษี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นางวิณีนาถ พุ่มแย้ม  ครู ชำนาญการ
0
20 นางนารีรัตน์ อ่อนศรีทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
32.00
21 นางทัศนีย์ สุขเอก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นางสาวราศรี แป๊ะป๋อง  ครู ชำนาญการ
0
23 นายณัชพล ศรีสนิท  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นางสาววรกัญญา เหล็บบุรินทร์  ครู ชำนาญการ
0
25 นางพัชรินทร์ เทพนวล  ครู ชำนาญการ
0
26 นายสุนทร เชิดเพชรรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นางสาวพรศิริ พงศ์ถนอมศักดิ์  ครู ชำนาญการ
2
32.00
28 นางสุภาวดี โอชา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นางสาวนตธิดา ชุมพงษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
30 นายวิชชญะ ฤทธิแดง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
31 นางงามพรรณ ธิปัตย์  ครู ชำนาญการ
0
32 นางสาวชุติมา ทองชนะ  ครู ชำนาญการ
1
16.00
33 นางปุณณภัสสร์ สุขเจริญ  ครู ชำนาญการ
0
34 นางศิวพร ลีนะธรรม  ครู ชำนาญการ
0
35 นางสาวสุธีกานต์ ขวัญพัทลุง  ครู ชำนาญการ
0
36 นางสาวนรวีร์ รักเถาว์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
37 นางปิยธิดด์ วงศ์มหาชัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
38 นางฐิติวัลคุ์ เอียดนิมิตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
39 นางนฤมล สั่งสอน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
40 นางสาวปิยะนันท์ คงแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
41 นางสาวอรวรรณ มากสุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
4
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
3
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
2
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
2
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
2
 
รวม
17