โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 66 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 0 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 66 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : พระแสงวิทยา

จำนวน 86

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 0 0
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 0 0
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 0 0
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 0 0
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 0 0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 0 0
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 0 0 0
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
0
0
0
0
6 ศิลปะ
0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
0
0
0
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายพนมกร ทองสอน  ครู ชำนาญการ
0
2 นายสุรชาติ ชุมชอบ  ครู ชำนาญการ
0
3 นางสาวสมร วรรณ์แก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
4 นางมณฑา รัตนรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางนิตยาภรณ์ ลิ่มวิจิตรวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นายวีรพงษ์ กันทัด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
7 นายสนธยา ทองศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
8 นางสาวพรทิพย์ ถาวรวงศ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
9 นางสาวณัญจนา ขาวบ้านนา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
10 นางสาวลัดดาวรรณ เทพบุรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
11 นางสาวณัฐธยาน์ สีนวลแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
12 นางสาวฑิตถิพัชร์ หล่อพันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางสาวมณฑา บุญคล่อง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางสาคร ไชยวงค์  ครู ชำนาญการ
0
15 นางจรรยาวดี คำตา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นายศรัณย์ มัคราช  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
17 นายRonilo Medina  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
18 นายจิเท็นดรา คัคคา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
19 นางสาวธิดา เฉลิมพล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
20 นางสาวกนกนฤมล คงอินทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
21 นางสาวปานรพี นาคสั้ว  ครู ชำนาญการ
0
22 นางกฤตพร ทองสินธุ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
23 นางธัญชิตา ปะหินา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
24 นางพรทิพย์ ไทยเอียด  ครู ชำนาญการ
0
25 นางสาวอรวรรณ จันดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
26 นางสาวสุภัคสินี ทรัพย์มี  ครู ชำนาญการ
0
27 นางสาวสุกันยา โปดำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
28 นายวิชัย สองภพ  ครู ชำนาญการ
0
29 นางยุพา​ว​รรณ์​ ขุนไกร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
30 นางสาวภัทรวดี สิงหทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
31 นางจรรยา งามประดิษฐ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
32 นางกัณฑิตา ไชยสิทธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
33 นางสาวกัญญาภัค เพชรสวาท  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
34 นายธวัชชัย สังข์เทวฤทธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
35 นายทัศ​ดา​พงศ์ ปิ่นแก้ว​  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
36 นายอภิรักษ์ ขนอม  ครู ชำนาญการ
0
37 นายชูชีพ แก้วสี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
38 นางสาวเกศรินทร์ ระพีประสิทธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
39 นางสาวถิรวรรณ รัตนพันธ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
40 นางสาวทิพยา คงประพันธ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
41 นางสาวโสพรรณรัตน์ ญาติพัฒน์  ครู ชำนาญการ
0
42 นางสาวโศรดา ธนากัณฑ์  ครู ชำนาญการ
0
43 นางสาวชาลินี สุทธิเดช  ครู ชำนาญการ
0
44 นางสาวศรัณยา อินทรภิรมย์  ครู ชำนาญการ
0
45 นางสาวนุชรี เเสงสุด  ครู ชำนาญการ
0
46 นางสาวฉวีวรรณ แซ่เฮง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
47 นางปุณยนุช หาญธนานนท์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
48 นางมาลี ยกเล็ก  ครู ชำนาญการ
0
49 นางสาวศิริพร เมืองราช  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
50 นายสมพร เจริญศิริ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
51 นายจตุรงค์ ชนะกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
52 นายวรกฤษณ์ พงษ์พะกิจ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
53 นายจักรพงศ์ กาลาสี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
54 นายพีระพงษ์ อยู่คง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
55 นางสาววิภัสสร ชุ่มจิตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
56 นางสาวสุภารัตน์ หนูทองแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
57 นางสาวชนินาถ จันทร์ประสิทธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
58 นางสาวนุจรีย์ มงกุฎแก้ว  ครู ชำนาญการ
0
59 นางนัยนา สัตถาพร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
60 นายถกรกันต์ เภกกิ้ม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
61 นายสิทธิโชติ คุณนาแก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
62 นายสุวิชา วรรณคง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
63 นายสุธี จำนงค์จิตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
64 นางสาวศิริรัตน์ เข็มขาว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
65 นางสาวสุภารัตน์ งามประดิษฐ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
66 นางสาวอุไรวรรณ โสภา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
2
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
1
 
รวม
7