โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 43 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 46 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -3 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ท่าแซะรัชดาภิเษก

จำนวน 71

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 3 4
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 2 6 8
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 8 12
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 7 8
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 3 4
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 3 4
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 2 2 4
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 2 2
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 12 34 46
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
2
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
4
3
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6
4
2
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
3
3
2
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
0
3
0
0
6 ศิลปะ
3
1
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
3
1
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1
0
1
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
16
17
12
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางเสาวคนธ์ มุกติ้ง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นางปิยะนุช มากแก้ว  ครู ชำนาญการ
0
3 นางจิตรา พรหมโยธา  ครู ชำนาญการ
0
4 นางสาวอาทิตยา สำราญอินทร์  ครู ชำนาญการ
0
5 นายปกรณ์ วัฒนอุดม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
6 นางวันลี สุวรรณรัตน์  ครู ชำนาญการ
0
7 นางกรรยา ช่วยจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางจันทนา อินทรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นายณัฐพงศ์ ตะเภาน้อย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นายสิทธินันท์ วัฒนไชย  ครู ชำนาญการ
0
11 นายสุบิน โยธาทิพย์  ครู ชำนาญการ
0
12 นางกรรณิการ์ โยธาทิพย์  ครู ชำนาญการ
0
13 นางนิลุบล ชุมภูนุช  ครู ชำนาญการ
0
14 นางเสาวณีย์ สุขารมย์  ครู ชำนาญการ
0
15 นางเพียงจิตต์ มาตฒิวัฒน์  ครู ชำนาญการ
0
16 นางมุกดา ภักดีพันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นายสมศักดิ์ สมตน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางราตรี แท่นอินทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นายถาวร ทองบาง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นางนาตยา ทองบาง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นางสุทัศนีย์ กลางณรงค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นายกิตติ พีรฉัตรปกรณ์  ครู ชำนาญการ
0
23 นางนงเยาว์ พีรฉัตรปกรณ์  ครู ชำนาญการ
0
24 นางอนงค์ แสงสุวรรณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นางมณฑา ศิริมาลา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นางสาวอนงค์รัตน์ ศรีนวล  ครู ชำนาญการ
0
27 นางพาพิศ โกษฐเพชร  ครู ชำนาญการ
0
28 นางสาวรุจิระ ขวัญสกุล  ครู ชำนาญการ
0
29 นางสาวเบญสิร์ยา นิลพงษ์  ครู ชำนาญการ
0
30 นางศุรดา วัฒนประสิทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
31 นางสาวณภัทร อุดมดิษฐเวชกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
32 นางสาววรารัตน์ ชิราพร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
33 นายนพดล แก้วสะอาด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
34 นางสาวกรรณิกา ชื่นแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
35 นางสาวสุวณี นาคฤทธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
36 นางสาวภาพิมล อ่อนหนู  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
16.00
37 นางนันท์ลินี มณีนิล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
38 นายพงศกร วิประจง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
32.00
39 นางสาวกรรณิกา เรืองศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
40 นางสาวสไบทิพย์ กลิ่นจันทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
41 นายพีระณัฐ แก้วเดิม  ครู
0
42 นางสาวนันทิยา ยวงงาม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
43 นางสาวจอมขวัญ ศักดิ์ตระกูล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
44 นางพุทธชาติ จำเดิม  ครู ชำนาญการ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
5
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
3
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
3
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
2
 
รวม
15