โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 166 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 175 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -9 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ในพระอุปถัมภ์ฯ

จำนวน 189

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 23 24
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 6 21 27
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 12 31 43
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 7 16 23
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 2 22 24
0
0
0
0
6 ศิลปะ 7 3 10
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 3 9
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 2 7 9
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 5 5
0
0
0
0
11 อื่นๆ 1 0 1
0
0
0
0
  รวม 44 131 175
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
4
12
7
0
1
2 คณิตศาสตร์
9
12
6
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9
16
18
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
7
13
3
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
14
10
0
0
0
6 ศิลปะ
5
4
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
5
3
0
0
8 การงานอาชีพ
0
4
5
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2
3
0
0
0
11 อื่นๆ
0
1
0
0
0
  รวม
51
80
43
0
1
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวจีระนันท์ ศรีทอง  ครู ชำนาญการ
0
2 นางสาวสาลินี แปะเที่ยว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
16.00
3 นางนฤวรรณ ขวัญมนิจ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
4 นางอภิระดี แสงสุริยันต์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางสาวชุติมา ศิริวงศ์  ครู ชำนาญการ
0
6 นางพัชรี สวัสดีรักษา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางอรษา ทองขาว  ครู ชำนาญการ
0
8 นางสาวเพ็ญศิริ จันทร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางสุจรรยา ศรีเพ็ชรใส  ครู ชำนาญการ
0
10 นางอัจฉรา รัตนจรณะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางมลทิพย์ พงค์อินทร์  ครู ชำนาญการ
0
12 นางอรุณกานต์ มาสินทพันธุ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางสุนันท์ นวลประดิษฐ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นายอนุศักดิ์ สิงคมาศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นายปรีชา ประทุมทอง  ครู ชำนาญการ
0
16 นางสุนัยนา ด้วงประเสริฐ  ครู ชำนาญการ
0
17 นางฐิติพร ชัยดวง  ครู ชำนาญการ
0
18 นางสาวอมรรัตน์ วิจิตรเวชการ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นางอาภา บุญอุปถัมภ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นางวรรณา พูนแก้ว  ครู ชำนาญการ
0
21 นางสาวสุธาดา หนูประสงค์  ครู ชำนาญการ
0
22 นางนฤมล ช่วยคง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นางสาวอุทัยวรรณ มูลศิริ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นางสาวศรีสมร พันธุรัตน์  ครู ชำนาญการ
0
25 นายวรพิชญ์ ทรัพย์ศิริ  ครู ชำนาญการ
0
26 นางรุจิราพร โบพรหม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นางกุลางกูร สุทธิลักษณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นางสาวธัญลักษณ์ ธรรมเจริญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นางอมรรัตน์ อมราพิทักษ์  ครู ชำนาญการ
0
30 นางสาววารุณี คงจินดามุณี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
31 นายสุพจน์ หนูนุ่น  ครู ชำนาญการ
0
32 นายสมศักดิ์ คงสกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
33 นางสาวพิฬารัตน์ มณีรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
34 นางภัทร์ณิชา สรรเสริญ  ครู ชำนาญการ
0
35 นางโชติกา หนูสวัสดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
36 นางวรรณพร เชื่อมาก  ครู ชำนาญการ
0
37 นางจุฑารัตน์ บุญญานุวัตร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
38 นางรุ่งฤดี พุ่มพวง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
39 นางทิพยา พรหมวิจิต  ครู ชำนาญการ
0
40 นางสุปาวีณ์ จุทอง  ครู ชำนาญการ
0
41 นางวัจนา ศรีสุวรรณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
42 นางประไพ จิรานุกรม  ครู ชำนาญการ
0
43 นางกฤติยาณี ทะสะระ  ครู ชำนาญการ
0
44 นายจักรินทร์ ทะสะระ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
45 นางสมบูรณ์ มุณีแนม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
46 นางสาวสมจิต ผอมเซ่ง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
47 นางอรพันธ์ ทองคงแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
48 นางสาวจันทิมา จันทร์แก้ว  ครู ชำนาญการ
0
49 นางสาวพิชนันท์ สังข์มา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
50 นางมณีนุช คุปกุลกานท์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
51 นางเลอธิลักษณ์ ชาญวิวัฒนา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
52 นางสำรวม แก้วคง  ครู ชำนาญการ
0
53 นางเวนิสสา คงกอบสม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
54 นางสาวสุขใจ สิงห์สาโร  ครู ชำนาญการ
0
55 นางอารฝัน บากา  ครู ชำนาญการ
0
56 นางวชิดา สหสุวรรณ์  ครู ชำนาญการ
0
57 นายศิษฐวุฒ จันทรกรานต์  ครู ชำนาญการ
0
58 นายชาคริต แสงจันทร์  ครู ชำนาญการ
0
59 นางสาวผกามาส แซ่กั้ง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
60 นายซุกรี สาม่าน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
61 นายโสภณ หมื่นพล  ครู ชำนาญการ
0
62 นายเฉลิมพล นิลพงศ์  ครู ชำนาญการ
0
63 นางสุดารัตน์ คเชนทองสุวรรณ์  ครู ชำนาญการ
0
64 นางสาววรุณยุพา วิโนทพรรษ์  ครู ชำนาญการ
0
65 นางสาวสุดา มณีนิล  ครู ชำนาญการ
0
66 นางสาวดรรชนี จิตคำรพ  ครู ชำนาญการ
0
67 นางสาวนภสร เสาวคนธ์  ครู ชำนาญการ
0
68 นางสาวสิริมนต์ ประดับ  ครู ชำนาญการ
0
69 นางเฉลา สุวรรณมณี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
70 นางสาวพิมพา พันธชนะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
71 นางสุนิษา กัณฑ์แก้ว  ครู ชำนาญการ
0
72 นายศรายุ เหมแก้ว  ครู ชำนาญการ
0
73 นางจามรี สระขาว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
74 นายนริศวร์ แก้วมณี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
75 นางบุปผาทิพย์ คชาสุวรรณ  ครู ชำนาญการ
0
76 นายมิลินทร์ อินทวงศ์  ครู ชำนาญการ
0
77 นางสาววัลลภา จอมสุริยะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
78 นายชิติสรรค์ ศรีษะสมุทร  ครู ชำนาญการ
0
79 นางชิรานี รบเรือง  ครู ชำนาญการ
0
80 นายอรุณสิทธิ์ แซ่ลิ่ม  ครู ชำนาญการ
0
81 นางสาวจันจิรา หลงสลำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
82 นางสาวรวิวรรณ พูนสมบัติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
83 นายพัทธพงศ์ ขุนสุยหนู  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
84 นายธนากร บุญพันธ์  ครู ชำนาญการ
0
85 นางสาวนพรัตน์ นวลจันทร์  ครู ชำนาญการ
0
86 นายจรัส จันทร์พรหมรัตน์  ครู ชำนาญการ
0
87 นางสาวลียานา พันธพงศ์ธรรม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
88 นายอดุลย์ ไกรรักษ์  ครู ชำนาญการ
0
89 ว่าที่ร้อยตรีอุกฤษฎ์ สหันกฤษ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
90 นางสาวดวงกมล วิริยกิจโกศล  ครู ชำนาญการ
0
91 นางราณี ประสิทธากรณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
92 นางสุณี สิทธิศักดิ์  ครู ชำนาญการ
0
93 นางสาวกมลชนก ช่วยบุญสงค์  ครู ชำนาญการ
0
94 นางสาวศิริรัตน์ แก้วสกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
95 นางสาววิภา กุกามา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
96 นายคุณานนต์ หนูทอง  ครู ชำนาญการ
0
97 นางยศวดี ศศิธร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
98 นางสาวเพ็ญนภา ทองเพชร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
99 นางนูรีต้า ถั่วดี   ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
100 นางมนทิชา ไชยรัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
101 นางสาวกุลธิดา หลังเสด  ครู ชำนาญการ
0
102 นางสุทธิกานต์ จันทศรี  ครู ชำนาญการ
0
103 นางสาววรรณนิภา ชูคง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
104 นายอนุวัฒน์ บุญธรรมโม  ครู ชำนาญการ
0
105 นางสุกัลญา ธนามิตต์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
106 นางพรยมล วงษ์พันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
107 นางนิศานาท จันทรมณี  ครู ชำนาญการ
0
108 นางสาวศิริรัตน์ หน่อศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
109 นางสาวปัณสุกาญจน์ ณัฐฐาพรวรากุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
110 นางสาวสุชาสินี จินดาวงศ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
111 นางสาวรัชดา สุขพันธุ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
112 นางธนวรรณ สังข์คง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
113 ว่าที่ร้อยตรีหญิงขนิษฐา ชาตรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
114 นางศศิธร อ่อนเกตุพล  ครู ชำนาญการ
0
115 นางสาวปิยฉัตร ช่วยดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
116 นางสาวชวัลลักษณ์ บริบาล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
117 นางสาวนูรฮายาตี บูยู่โส๊ะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
118 นางสาวนันทรัตน์ เกปัน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
119 นายกิตติธร เพ็ชบูรณ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
120 นายพิศาล มรรคาเขต  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
121 นางจุฑาภรณ์ สิทธิรัตน์  ครู ชำนาญการ
0
122 นางเทพกัญญา พูลนวล  ครู เชี่ยวชาญพิเศษ
0
123 นางวาสนา อินทวงศ์  ครู ชำนาญการ
0
124 นางสาวชนินาท คงเกลี้ยง  ครู ชำนาญการ
0
125 นางเปมิกา ถานิสโร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
126 นางสาวอลิสา สุจริต  ครู ชำนาญการ
0
127 นางมนชนก ทองศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
128 นางธัญณี สันตะการ   ครู ชำนาญการ
0
129 นายเอกสัคค์ ประสมสุข  ครู ชำนาญการ
0
130 นางสาวกิตติยา จันทะพร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
131 นางสาวพัชรินทร์ สมชื่อ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
132 นางสาวญาติกา จงจิตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
133 นางกิติมา สละจิต  ครู ชำนาญการ
0
134 นายยงยุทธ์ คงแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
135 นายวิศรุต ขุนแผน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
136 นางอธิป ศิลาเวียง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
137 นางนุชรี บัวคีรี  ครู ชำนาญการ
0
138 นางสาวรพินท์นิภา ขุนทอง  ครู ชำนาญการ
0
139 นายทิวากร แก้วพิกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
140 นางสาวศุภลักษณ์ ณ พัทลุง  ครู ชำนาญการ
0
141 นางนิตยา จันทร์ชนะ  ครู ชำนาญการ
0
142 นายดิเรก อินทร์ทองช่วย  ครู ชำนาญการ
0
143 นางศิริกัญญา จันทรโชติ  ครู ชำนาญการ
0
144 นางวรพรรณ ไกรทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
145 นางสาวสุวรรณนิตย์ นิสัยมั่น  ครู ชำนาญการ
0
146 นางสาวสลิตา สังข์วิชัย  ครู ชำนาญการ
0
147 นางจริญญา มณีนิล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
148 นางสาวรัตนา นวลหนู  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
149 นางสารภี ศรีวังแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
150 นายฟัฎลูดีน หมันเหม  ครู ชำนาญการ
0
151 นางสาวสุมลยา สาระวิโรจน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
152 นายพีรพล บุญญานุวัตร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
153 นายสมชาย ยอดมุณี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
154 นางกรกช ขวัญแก้ว  ครู ชำนาญการ
0
155 นายณัฐพล เทพศิริ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
156 นางสาวเกวลิน แววสง่า  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
157 นายลักณ์ษมัน ซียง  ครู ชำนาญการ
0
158 นายสากล จันทร์แก้ว  ครู ชำนาญการ
0
159 นางสาวเกวรินทร์ บัวเขียว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
160 นางสุทธิกานต์ จันทศรี  ครู ชำนาญการ
0
161 นางสาวจริยา โทบุรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
162 นางสาววนิดา อาตตันตรา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
163 นายชวลิต ด้วงเหมือน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
164 นายวัชระ รัตนบุรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
165 นายภาสกร ชาวเกาะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
166 นายรัตนพล ทิพย์สุวรรณ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
7
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
6
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
5
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
3
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
6
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
6
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
7
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
6
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
5
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
4
 
รวม
55