โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 98 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 104 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -6 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : นวมินทราชูทิศ ทักษิณ

จำนวน 141

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 9 10
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 2 10 12
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 20 24
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 5 11 16
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 12 13
0
0
0
0
6 ศิลปะ 4 4 8
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 2 8
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 7 7
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1 4 5
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 24 79 103
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
5
4
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
8
3
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6
8
10
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
2
7
7
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
6
7
0
0
0
6 ศิลปะ
5
2
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
5
3
0
0
8 การงานอาชีพ
0
7
1
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1
1
3
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
22
50
32
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นภาภรณ์ ปิ่นทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 วิภาวดี ธนามิตต์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 อร​อุมา​ รอด​ผล​  ครู ชำนาญการ
0
4 เมธี บุญปลอด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
5 โชติมา แก้วอินทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 อรนันท์ สวนจันทร์  ครู ชำนาญการ
0
7 ว่าที่ร้อยเอก สุพจน์ ยังรอด  ครู ชำนาญการ
0
8 อมราภัสร์ บุณยสิทธิ์เศวต  ครู ชำนาญการ
0
9 ธีรวัฒน์ มิ่งยอด  ครู ชำนาญการ
0
10 จันทราพร คงอาวุธ  ครู ชำนาญการ
0
11 ทิวาพร อังศุกาญจนกุล  ครู ชำนาญการ
0
12 ประเวศ บุญราศรี  ครู ชำนาญการ
0
13 ศรัณย์ สุนทรสิงห์  ครู ชำนาญการ
0
14 เพ็ญภิลักษณ์ รักษนาเวศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 ทวีศักดิ์ ยังรอด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
16 ณัฐกานต์ พิรุณละออง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
17 สายโสภา ทองสาย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 พิชญ์โสภา พรายดัสถ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
19 ปราณิสา สวัสดี  ครู ชำนาญการ
0
20 ธัญลักษณ์ คูนิอาจ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นิรมล คุ่มเคี่ยม  ครู ชำนาญการ
0
22 อุราพร ชาติวัฒนธาดา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 ว่าที่ ร.ต.หญิงภนิตา ทวรัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
24 รุ้งศิริ ไพโรจน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
25 วิไล สิตะพงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นันท์นภัส บัวแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
27 นงเยาว์ บุญสุข  ครู ชำนาญการ
0
28 จรัส ปิ่นทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 ราตรี พุทธทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
30 พรสิน แสงเพ็ชร  ครู ชำนาญการ
0
31 พรธนีย์ ผ่องอำพรรณ  ครู ชำนาญการ
0
32 วารี ผอมภักดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
33 อรสา สุขสกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
34 สุวิรากร คำเจริญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
35 ภาวิมล ศรีทองสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
36 ประพันธ์ จันทะสะเร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
37 จิรฐา เทพรัตน์   ครู ชำนาญการ
0
38 วโรชา ขวัญเทียน  ครู ชำนาญการ
0
39 สมฤดี แดงแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
40 ญาติกา เอกวัฒนพันธ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
41 มนุญญา ทรงเดชะ  ครู ชำนาญการ
0
42 ปราณีต เพชรชูวงศ์  ครู ชำนาญการ
0
43 ธีราภรณ์ เจริญสุข  ครู ชำนาญการ
0
44 พยอม ธัญรส  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
45 เบญญาภา ภักดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
46 จารุณี รักวิจิตร  ครู ชำนาญการ
0
47 รัตนา ไพโรจน์ภักดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
48 อัจฉรา ฉิมพลัด  ครู ชำนาญการ
0
49 เรืองรัตน์ นุกูลสุวรรณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
50 สุจินต์ แก้วประสิทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
51 สุกรรญา​ อินทฤทธิ์  ครู ชำนาญการ
0
52 วัชรีย์ กิจธิคุณ  ครู ชำนาญการ
0
53 อาภัสรา ราษฎร์ธนสกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
54 อติพงศ์ ใบงาม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
55 สุนีย์ กิตติรัตนสมบัติ  ครู ชำนาญการ
0
56 ภัสราพร บุญศิริ  ครู ชำนาญการ
0
57 อมราลักษณ์ อับดลลาเฮียน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
58 อรณิชชา วิริยกิจโกศล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
59 ณัฐกานต์ ชาวเหนือ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
60 พัชรีภรณ์ สิริสงกรานต์  ครู ชำนาญการ
0
61 ลักขณา อุเทนะพันธุ์  ครู ชำนาญการ
0
62 เอมอร หงษ์ทอง  ครู ชำนาญการ
0
63 พงษ์นิภา สืบวงศ์  ครู ชำนาญการ
0
64 พงศ์ศักดิ์ นนทิกาล  ครู ชำนาญการ
0
65 กาบแก้ว มาสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
66 ฉันทนา คงแป้น  ครู ชำนาญการ
0
67 ชญาภา สังข์ทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
68 สุชาดา จิตจำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
69 ใจดี ดิษโสภา  ครู ชำนาญการ
0
70 พัทธนันท์ แก้วนพรัตน์  ครู ชำนาญการ
0
71 สมยศ สิทธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
72 บงกช จันทร์สุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
73 อมรินทร์ คณะแนม  ครู ชำนาญการ
0
74 อโนรัตน์ หวานสนิท  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
75 สมศักดิ์ ศรีลาย  ครู ชำนาญการ
0
76 สาวิตรี แสงงาม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
77 สุภัทร ประพฤติ  ครู ชำนาญการ
0
78 ณัฏฐ สวัสดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
79 นุสรณ์ ดุริยาฤทัย  ครู ชำนาญการ
0
80 สากล สืบวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
81 ศักดิ์ชัย นวนท่วม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
82 ปภังกร ธนันณัฐภัค  ครู ชำนาญการ
0
83 ถนอม เทียนรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
84 จาริณี เนียมเกต  ครู ชำนาญการ
0
85 รวิกานต์ อีชะโรจน์  ครู ชำนาญการ
0
86 สมพร เอียดประพาล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
87 สมทรง คงจินดามุณี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
88 ว่าที่ร้อยโทประภาศ คุปต์กาญจนากุล  ครู ชำนาญการ
0
89 สุอัญชุลี ทองนอก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
90 กรรณิกา เขียวจันทร์  ครู ชำนาญการ
0
91 กัมพล สังขรัตน์  ครู ชำนาญการ
0
92 สมใจ พิทักษ์ธรรม  ครู ชำนาญการ
0
93 ว่าที่ ร.ต.หญิงนฤมล พิทยาธรรมทิตย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
94 วิสุทธิ์ เพียรเจริญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
95 จำลอง ฉุ้นประดับ  ครู ชำนาญการ
0
96 วรรณา สุวรรณมณี  ครู ชำนาญการ
0
97 พัชรี ชาตะวิทยากูล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
98 ปัทมาพร ชูช่วย  ครู ชำนาญการ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
7
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
7
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
9
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
2
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
5
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
4
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
2
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
2
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
5
 
รวม
44