โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 45 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 48 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -3 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : สทิงพระวิทยา

จำนวน 57

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 4 5
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 6 7
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 7 8
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 7 8
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 5 6
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 1 2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 2 4
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 3 3 6
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1 0 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 1 0 1
0
0
0
0
  รวม 13 35 48
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
4
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
4
3
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
3
3
1
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
5
2
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
3
3
0
0
0
6 ศิลปะ
1
1
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
2
1
0
0
8 การงานอาชีพ
0
3
2
1
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
1
0
0
0
11 อื่นๆ
0
1
0
0
0
  รวม
7
27
12
2
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายอภิเชษฐ ปรางสุวรรณ  ครู เชี่ยวชาญ
0
2 นางจิราพร เอมโอ  ครู ชำนาญการ
0
3 นางจินตนา หนูทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางธิดา สุขธร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นายอำนวย สุวรรณทวี  ครู ชำนาญการ
0
6 นางพรทิพย์ รัชนีย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางสาวสุดา พันธุรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางรัตนา ทองด้วง  ครู ชำนาญการ
0
9 นางวรรณี ปรางสุวรรณ  ครู เชี่ยวชาญ
0
10 นางสินีนาฏ วงศ์หล่อ  ครู ชำนาญการ
0
11 นางดาวเพ็ญ สุวรรณศิลป์  ครู ชำนาญการ
0
12 นายธีรวุฒิ สุวรรณสะอาด  ครู ชำนาญการ
0
13 นางวรุษา นพสุวรรณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นายสุนทร บุตถาวร  ครู ชำนาญการ
0
15 นายประเสริฐ วีสุวรรณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางผาณิต มุสิกะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางรุ่งทิวา กิมาคม  ครู ชำนาญการ
0
18 นางสาววิภารัตน์ ทองขวิด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นายณธสรณ สังขพันธุ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นายไชยา รัชนีย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นางสาวมัญชุภา เพ็ชรรัตน์  ครู ชำนาญการ
0
22 นางกุสุมา แก้วแดง  ครู ชำนาญการ
0
23 นางสาวบังอร อินทร์หนู  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นางผิวพันธ์ ขาวอินทร์  ครู ชำนาญการ
0
25 นางขวัญปิยาพัช ขวัญอ่อน  ครู ชำนาญการ
0
26 นางสาวอาร์ซีซ๊ะ ดินอะ  ครู ชำนาญการ
0
27 นางสาวอรพรรณ ติ้วสุย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
28 นายนิพล แก้วเวหา  ครู ชำนาญการ
0
29 นายนิมิตร สุทธิโพธิ์  ครู ชำนาญการ
0
30 นางสาวอุรวี เทพศิริ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
31 นางปวีณา บุตถาวร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
32 นางสาวมารียา บิลอะหลี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
33 นางธมนวรรณ สุวรรณรัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
34 นางสาวสมพิศ จันสุวรรณโณ  ครู ชำนาญการ
0
35 นางปิยาดา โภชนกิจ  ครู ชำนาญการ
0
36 นางพรรณี คชไกร  ครู ชำนาญการ
0
37 นางสาวรจนา ชูทอง  ครู ชำนาญการ
0
38 นางสาวณิชาภัทร ขำพล  ครู ชำนาญการ
0
39 นางธารน้ำริน ธนินวัฒนานนท์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
40 นายณรงค์เดช โกมลเมฆ  ครู ชำนาญการ
0
41 นายอัฐพงศ์ แก้วเจียรวนนท์  ครู ชำนาญการ
0
42 นางสาวมะลิวัลย์ แก้วสาม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
43 นางสาวอังคณา แก้วหนู  ครู ชำนาญการ
0
44 นางมณฑิรา โชติช่วง  ครู ชำนาญการ
0
45 นางสาวธิปประภา พูลสวัสดิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
3
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
4
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
2
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
2
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
2
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
2
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
3
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
2
 
รวม
22