โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 140 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 149 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -9 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา

จำนวน 163

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 2 16 18
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 3 22 25
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 21 27
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 7 17 24
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 2 20 22
0
0
0
0
6 ศิลปะ 2 5 7
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 7 0 7
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 4 10 14
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 5 5
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 33 116 149
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
4
6
8
0
0
2 คณิตศาสตร์
6
12
7
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
15
10
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
10
8
5
1
0
5 ภาษาต่างประเทศ
6
11
5
0
0
6 ศิลปะ
4
3
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
2
4
1
0
0
8 การงานอาชีพ
4
3
7
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1
3
1
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
39
65
44
1
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายบงการ เชี่ยวชาญยนต์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางตรึงใจ สุขบูรณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางสาวปัทมาคิราภรณ์ ธนนิมิตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางประไพ สุวรรณชนะ  ครู ชำนาญการ
0
5 นางสมร บริสุทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
48.00
6 นางชลหทัย มณีโชติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นายราเมศย์ จันทรัศมีภัทรา  ครู ชำนาญการ
0
8 นางบานเย็น จันทรวงศ์เกษม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางรุ่งรัตน์ เกิดแสงสุริยงค์  ครู ชำนาญการ
4
36.00
10 นางสาวอนงค์ ลิมานุวัฒน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางสาวรุจิกร ชาวนา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางสาวดวงแข ชุมพล  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
48.00
13 นางสาวสุพร ชอบแต่ง  ครู ชำนาญการ
1
14.00
14 นางวันทา เจะแหละหมัน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นายวิชัย วงศ์สุวรรณ  ครู เชี่ยวชาญ
0
16 นางโสภานนท์ สาราลักษณ์  ครู ชำนาญการ
0
17 นางโรเฟีย สุกใส  ครู ชำนาญการ
0
18 นางพรประภา เชื้อชาญพล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นางสาวสุวดี บุญราศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นางสาวรุจาภา อุทัยรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นายศรัญญู รัตนแสง  ครู ชำนาญการ
0
22 นางสาวอาภา ธัญญะศิริกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นางฐิติญาณ์ ยืนนาน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นางสาววีรยา แก้วคำ  ครู ชำนาญการ
0
25 นางสุภา ทรงอาวุธ  ครู ชำนาญการ
0
26 นางกุลตาชา ชาติประสิทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นางณัฐกฤตา จาริยะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
80.00
28 นายเจตนพัทธ์ แสงทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นายสำราญ ย่องดำ  ครู ชำนาญการ
2
32.00
30 นางนิภา จิตต์ภักดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
80.00
31 นางอำไพ ดิสวัสดิ์  ครู ชำนาญการ
3
36.00
32 นางสาวอุบล กลิ่นหอม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
33 นางสาวรุจิดา สุขใส  ครู ชำนาญการ
14
263.00
34 นายชาติชัย เลิศวิบูลย์ลักษณ์  ครู ชำนาญการ
0
35 นางสาวลม้าย สิงหโกมล  ครู ชำนาญการ
5
40.00
36 นางสาวมณีรัตน์ ถาพลพันธุ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
37 นางนรารัตน์ บูหัส  ครู ชำนาญการ
1
18.00
38 นางยุวนิต พงศ์ประยูร  ครู ชำนาญการ
0
39 นางวรรณเพ็ญ จงรักษ์ศาสตร์  ครู ชำนาญการ
4
84.00
40 นางจินตนา ทองไทย  ครู ชำนาญการ
5
62.00
41 นางศรันย์ทิพา ไชยวรรณ  ครู ชำนาญการ
1
14.00
42 นายสันติ เจริญวัฒนะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
43 นายศุภโชค พุทธิสารวิมล  ครู ชำนาญการพิเศษ
7
152.00
44 นายธนกฤต สุวรรณชาตรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
45 นายรุสลัน เจ๊ะอารง  ครู ชำนาญการ
7
133.00
46 นางสมศรี สุขแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
47 นางสาวกาญจนา ตะบองเพ็ชร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
48 นายอุกฤษฏ์ ธานีรัตน์  ครู ชำนาญการ
0
49 นางสาวภัทรวดี สุวรรณหอม  ครู ชำนาญการ
3
28.00
50 นางสาวซารีนา อุศมา  ครู ชำนาญการ
7
98.00
51 นายศรัณยู สามเมือง  ครู ชำนาญการ
0
52 นางสาวปณิดา สุริยะจันทร์  ครู ชำนาญการ
0
53 นางสาววรงค์กร นิลตีบ  ครู ชำนาญการ
1
99.99
54 นางพัตราภรณ์ วงศ์พรัด ทีปรักษพันธุ์  ครู ชำนาญการ
0
55 นางวรสนา ทองเอม  ครู ชำนาญการ
0
56 นางปิ่นหทัย พงษ์ประพันธ์  ครู ชำนาญการ
0
57 นายจิรวัฒน์ จันทรทิพย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
58 นางสาวมุทิตา สุวรรณกิจ  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
28.00
59 นายทวีศักดิ์ ตันจะโข  ครู ชำนาญการ
0
60 นางรัติญา แซ่เอี้ยน  ครู ชำนาญการ
0
61 นางอัญชนีย์ แสงขาว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
62 นายรอง นิลสุวรรณ์  ครู ชำนาญการ
0
63 นางนิภา เซ่งเข็ม  ครู ชำนาญการพิเศษ
7
120.00
64 นางสาวสมจิต ทองหยัด  ครู ชำนาญการ
1
12.00
65 นางวราพร ธานีรัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
66 นางสาวรัชนีกร ศรีชุมจันทร์  ครู ชำนาญการ
1
14.00
67 นายอภิชาติ แก้วมาก  ครู ชำนาญการ
0
68 นางสาวกาญจนา เรืองยิ่ง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
69 นางสาวสุพรรษา หนูเมือง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
70 นางพรทิพย์ เสนะกูล  ครู ชำนาญการ
1
12.00
71 นายสมศักดิ์ ประชุมชนะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
72 นางสาวพัชราภรณ์ นิ่มด้วง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
73 นางอรสา เดชดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
36.00
74 นางกุญช์ฐานิฏฐ์ สมิทธิโสภณ  ครู ชำนาญการ
0
75 นายอุกฤษฎ์ชัย นวลพลับ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
76 นางสาววาสิฏธี ชูโชติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
99.99
77 นายทิวากาล จันทร์สว่าง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
78 นายเอนก อมราพิทักษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
79 นางสาวกิสษณี ทวีผล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
80 นางสาววรัญรดา สวาหลัง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
81 นายศักนรินทร์ หมาดโหยด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
82 นางสาวรุ่งนภา ณะโมรา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
83 นางชนิดา แก้วนาง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
84 นางสาวอารีรัตน์ ชูเส้ง  ครู ชำนาญการ
4
80.00
85 นางสาวเลอลักษณ์ จันทร์เกษ  ครู ชำนาญการ
0
86 นางสาวเจริญขวัญ สุวรรณบรรดิษฐ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
87 นางสาวหวันอัสมา อิสราภิสิทธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
88 นางรสสุคนธ์ ฤทธิ์ช่วย  ครู ชำนาญการ
0
89 นางสาวกมลชนก ศรีวรรณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
90 นายสรรค์ชัย ไชยภักดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
91 นางสาวเฉลิมศรี หน่อแก้ว  ครู ชำนาญการ
0
92 นางทรงพรรณ เที่ยงธรรม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
93 นางจุฑาทิพย์ ชัยบัณฑิต  ครู ชำนาญการ
1
20.00
94 นางจารุวรรณ สุวรรณพฤกษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
95 นางกัลยา พรหมเดช  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
42.00
96 นางรัชนี พิชญานุรักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
97 นางสาวฐิติพร ธรรมรักษา  ครู ชำนาญการ
0
98 นางรัตนาวดี ช่วยผดุง  ครู ชำนาญการ
2
20.00
99 นางสาวสุรีย์พร แซ่ตัน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
100 นางจุฑามาศ. พรหมจินดา  ครู ชำนาญการ
1
17.00
101 นางปรีดา อรัญดร  ครู ชำนาญการ
0
102 ปรารถนา ซามี  ครู ชำนาญการ
0
103 นางศศิธร ธรรมปาโล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
104 นายวัชระ ช่วยพิชัย  ครู ชำนาญการ
1
16.00
105 หฤศร นาวารี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
106 นางสาวกนกวรรณ ศรีโยม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
107 นางกัญญา บิลอะหลี  ครู ชำนาญการ
5
88.00
108 นางเสาวคนธ์ จิตภิรมย์  ครู ชำนาญการ
0
109 นางมะลิวัลย์ ทองเสนอ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
110 ณัฐรินีย์ หนูชัยแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
16.00
111 นายทศพร ชิตมณี  ครู ชำนาญการ
0
112 นางตาณวี สุวรรณมาลา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
113 นงพร สุ่มประดิษฐ์  ครู ชำนาญการ
0
114 นางสาวมาดารีย๊ะ มะสง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
28.00
115 นางสาวจุฑามาศ อนันตกูล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
116 ณัฐสุวณัญ จิรันตน์ทโชติ  ครู ชำนาญการ
1
14.00
117 นางธิดา เจตนา  ครู ชำนาญการ
0
118 นางสมปรอณา รัตนบุรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
119 นายกิหลาบ เลงสะ  ครู ชำนาญการ
0
120 กาญจนา รัตนมุสิทธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
121 นางสาวคณิษา สุขสวัสดิ์  ครู ชำนาญการ
0
122 นางสาวกุลญาดา บุญเจริญเดโช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
123 นางสาวอัมพวา รักบิดา  ครู ชำนาญการ
0
124 นายธเนศ บัวแก้ว  ครู ชำนาญการ
0
125 ประคอง ประดับจันทร์  ครู ชำนาญการ
0
126 สุรีพร ชิตมณี  ครู ชำนาญการพิเศษ
7
72.00
127 ชุติมา แก้ววิเชียร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
128 คมกฤช นิลวิจิตร  ครู ชำนาญการ
0
129 ฤทัยวรรณ วงศ์ชนะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
130 นางสาววัชรียา เหล็มหมาด  ครู ชำนาญการ
0
131 นางสาวจีรภา มณีรัตน์  ครู ชำนาญการ
1
3.00
132 นายพิทักษ์พล อินมณเฑียร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
8
109.00
133 นางสาวกมลชนก ศรีวุวรรณ  ครู ชำนาญการ
0
134 นางสาวพิมภรณ๊ หลุ๊ดหล๊ะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
135 นางสารภี เพชรสุวรรณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
136 นางสาวนลักษ คลังสี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
137 นางจักษณา สูตรแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
138 นางสาวจุฑารัตน์ พูลฉันทกรณ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
139 นางสาวเบญญา อนันตประเสริฐ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
140 นายสมเกียรติ แสงหว้า  ครู ชำนาญการ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
5
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
9
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
7
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
3
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
6
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
7
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
9
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
6
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
4
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
3
 
รวม
59