โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ศิริราษฏร์สามัคคี

จำนวน 22

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 1 1
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 3 3
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 3 4
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 2 2
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 1 2
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 0 0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 2 3
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 1 1
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 3 13 16
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
1
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
2
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
4
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
1
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
1
1
0
0
6 ศิลปะ
0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
2
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
1
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
3
11
2
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวนัรมา ดอเลาะ  ครู ชำนาญการ
0
2 นายมูฮัมหมัด หะยีดีแม  ครู ชำนาญการ
1
6.00
3 นางสาวซอฟฟียะห์ ยะโกะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
4 นายสะอีด ทรงนาศึก  ครู ชำนาญการ
0
5 นางวัชรินทร์ วิญญูนุรักษ์  ครู ชำนาญการ
0
6 นางสุมาลี คาระวะสุนทร  ครู ชำนาญการ
0
7 นางสาวยามีล๊ะ หะยีหะมะ  ครู ชำนาญการ
0
8 นายรุสลาน สาแม  ครู ชำนาญการ
0
9 นางกูหนะ มะแซ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางยูไบด๊ะ วาเฮง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
11 นางไรตง มามะ  ครู ชำนาญการ
0
12 นางสาวมีซะห์ เจะเต๊ะ  ครู ชำนาญการ
0
13 นางสาวโนร์ฮายาตี ยีเตะ  ครู ชำนาญการ
0
14 นางสาวมัสสนา กาซอ  ครู ชำนาญการ
0
15 นางสาวปาริชาต พรหมวิหาร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 มีนา หมัดอะดัม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
2
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
1
 
รวม
6