โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 108 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 112 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -4 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : คณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา

จำนวน 124

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 3 9 12
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 5 9 14
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 16 22
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 4 13 17
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 19 20
0
0
0
0
6 ศิลปะ 3 5 8
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 3 5
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 5 4 9
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1 3 4
0
0
0
0
11 อื่นๆ 1 0 1
0
0
0
0
  รวม 31 81 112
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
2
6
4
0
0
2 คณิตศาสตร์
2
11
1
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3
14
5
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
5
10
2
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
11
7
2
0
0
6 ศิลปะ
1
4
3
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
2
1
2
0
0
8 การงานอาชีพ
0
6
3
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
3
1
0
0
11 อื่นๆ
0
1
0
0
0
  รวม
26
63
23
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวชนิภา อบอุ่น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นางสาวสาวิตรี เภาเส็น  ครู ชำนาญการ
4
48.00
3 นางสาวคอฟเสาะ บาเน็ง  ครู ชำนาญการ
0
4 นายอับดุลอาซิส ประสิทธิหิมะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
5 นางสาวอัยลีซาห์ มะดิง  ครู ชำนาญการ
3
24.00
6 นายยศธร กานต์ชนาพงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางสาววันซัลมา ปานากาเซ็ง  ครู ชำนาญการ
1
12.00
8 นางอานีซา แวอูมา  ครู ชำนาญการพิเศษ
7
94.00
9 นางฮัยฟะ มะเส็ง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
10 นางสาวผอบ หลีเหล็ม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
11 นางวันทนีย์ นอ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
10
299.98
12 นางซูไบด๊ะ แซะเด็ง  ครู ชำนาญการ
0
13 นางสาวโรสมีนา กาเดร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
14 นายอิรฟัล สะมะแอ  ครู ชำนาญการ
0
15 นายรณชัย จันทร์แก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นายวชิระ มั่นเปล่ง  ครู ชำนาญการ
0
17 นายธัญญา สารคล่อง  ครู ชำนาญการ
0
18 นางณฐพร จันทร์ทิตย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
18.00
19 นางจุฑามาศ พรหมสถิตย์  ครู ชำนาญการ
3
24.00
20 นางสมศรี มณีเกษร  ครู ชำนาญการ
0
21 นางเพลินศรี กานต์ชนาพงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นางสาวโสพิศ ชาติพันธุ์  ครู ชำนาญการ
0
23 นางสาวณชนก สุวรรณหลิ่ม  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
68.00
24 นางธวัลรัตน์ จุมพลทัศพร  ครู ชำนาญการ
2
18.00
25 นางบุตรธิกรณ์ จุลพล  ครู ชำนาญการ
0
26 นายจาตุรงค์ พรหมสถิตย์  ครู ชำนาญการ
1
18.00
27 นายโกศล ชูดวง  ครู ชำนาญการ
0
28 นางสุวาลี จุลเอียด  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
18.00
29 นางวิไลรัตน์ ดีเดช  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
52.00
30 นายพรชัย ศิริรัตน์  ครู ชำนาญการ
3
42.00
31 นางสุณี เผ่าวัชรพล  ครู ชำนาญการ
0
32 นายเขมรัฐ อภิรักษ์  ครู ชำนาญการ
0
33 นางปารมี ม่วงเกษม  ครู ชำนาญการ
0
34 นายปรีชา แพทย์สกุล  ครู ชำนาญการ
0
35 นายประจักษ์ ขวัญพัทลุง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
36 นางพัทธวรรณ มณีนพวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
37 นางสาวสุดา แก้วสุณีย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
38 นางสารินา มูซอ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
39 นายศักดิ์ชาย สิงห์ทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
6
162.00
40 นางสาวสิริภา แสงสมัคร  ครู ชำนาญการ
3
32.00
41 นางสุจิตรา โชติกุลรัตน์  ครู ชำนาญการ
0
42 นายสายชล จุลเอียด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
43 นางสาวจุไรรัตน์ แก้วทอง  ครู ชำนาญการ
0
44 นางมณฑิรา จินดารัตน์  ครู ชำนาญการ
0
45 นางสาวซูอาดา สาและอารง  ครู ชำนาญการ
0
46 นางวิซาน่า จารง  ครู ชำนาญการ
0
47 นางภัทรา ตันนิลกุล  ครู ชำนาญการ
6
116.00
48 นางนงเยาว์ วิกรัยเจริญยิ่ง  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
64.00
49 นางวิไล เรืองยิ่ง  ครู ชำนาญการ
0
50 นางอริศรา กาฬมณี  ครู ชำนาญการ
0
51 นายมะรูดิง ยามา  ครู ชำนาญการ
0
52 นางสาวสิริณ สุวรรณโชติ  ครู ชำนาญการ
0
53 นางเอมอร แกล้วสงคราม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
54 นางพรเพ็ญ ขวัญพัทลุง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
55 นางสาวจงกล ยะมาพัฒน์  ครู ชำนาญการ
0
56 นางศิรประภา รังไสย์  ครู ชำนาญการ
3
80.00
57 นางมารีแย อาแวหะโละ  ครู ชำนาญการ
0
58 นายสุรินทร์ หนูน้อย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
59 นายครรชิต แซ่โฮ่  ครู ชำนาญการ
7
126.00
60 นายไพรัช โลหะวิจารณ์  ครู ชำนาญการ
0
61 นางเพ็ญศรี ดุษฎีบัณฑิต  ครู ชำนาญการ
0
62 นางพัชรินทร์ พายัพทิวา  ครู ชำนาญการ
0
63 นางสาวนิโรบล เจริญสุข  ครู ชำนาญการ
0
64 นายสมมาตร บุญสุวรรณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
65 นายบัดรี จินตรา  ครู ชำนาญการ
0
66 นางศิรินทร์ทิพย์ ทองวิเศษ  ครู ชำนาญการ
0
67 นางปาณิสรา มาทวี  ครู ชำนาญการ
0
68 นางอนุรัตน์ แพทย์สกุล  ครู ชำนาญการ
0
69 นายเกษม ยามาเร็ง  ครู ชำนาญการ
0
70 นางนาบีซะห์ ไสสากา  ครู ชำนาญการ
0
71 นางซาลือมา มายีซา  ครู ชำนาญการ
5
108.00
72 นายสมาน ยูโซ๊ะ  ครู ชำนาญการ
0
73 นายปพนพัชร์ สุทธิชาเจริญพงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
74 นางสาวขวัญรัตน์ ขวัญเลิศ  ครู ชำนาญการ
1
16.00
75 นางรุ่งทิพย์ คงเกิด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
76 นางอนงค์ โรหิตธาดา  ครู ชำนาญการ
0
77 นางสาวสุนทรี ศรัณย์กร ธรรมรัตนพงศ์  ครู ชำนาญการ
0
78 นางรัชนีกร ศิริสวัสดิ์  ครู ชำนาญการ
0
79 นางสาวชุติมา ศิริรักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
80 นางโฉมฉาย มณีนิล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
81 นางศิริพร ทองจำรูญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
123.99
82 นางสริลลา เจริญมิตรมงคล  ครู ชำนาญการ
0
83 นางสาวเสาวภา นาคมาศ  ครู ชำนาญการ
0
84 นางฮาซานี บือแน  ครู ชำนาญการ
0
85 นางสาวภูศิริ ภัทรพงศ์พันธ์  ครู ชำนาญการ
1
12.00
86 นางซีตีมาเรียม ดอเลาะ  ครู ชำนาญการ
1
0.00
87 นางภูริชญา ชูมณี  ครู ชำนาญการ
2
66.00
88 นายอำนาจ อุ่นอก  ครู ชำนาญการ
0
89 นายไพโรจน์ ขวัญคง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
90 นายอาลาวี ตงนุใย  ครู ชำนาญการ
0
91 นางสาวอทิตา รักนิ่ม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
92 ฮาดีหม๊ะ แวดะสง  ครู ชำนาญการ
0
93 นางสาวเฟาซียะห์ ดือเระ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
94 นางสาวต่วนนูไรนา ต่วนสุหลง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
95 นางสาวซาอุดา อิสาเฮาะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
96 นางพิชญนันท์ กัดโกนา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
97 นายธนูศักดิ์ ทองธรรมชาติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
98 นางสาวธนิกานต์ แก้วมนตรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
99 นางต่วนฟาอีซะห์ กาซอ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
100 นางเฟาซียะห์ บือฮะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
101 มัสณา ทรงนาศึก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
102 นางสาวสาแลฮะ ดีซะเอ๊ะ  ครู ชำนาญการ
0
103 อดุล ดือราแม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
104 พุฒิพล สุวรรณมณี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
105 นางสาวมณฑิรา ปริสุทธิขันธ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
0.00
106 อวิริวัธน์ บาราอิตำ  ครู ชำนาญการ
0
107 นางสาวปัทธิยาพร รูปคม  ครู ชำนาญการ
0
108 นางวันทนีย์ นอ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
10
299.98
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
4
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
7
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
4
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
5
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
5
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
2
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
6
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
2
 
รวม
37