โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : เบตง

จำนวน 116

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 7 7
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 2 5 7
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 9 12
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 4 4 8
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 2 9 11
0
0
0
0
6 ศิลปะ 3 2 5
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 0 3
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 4 3 7
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2 1 3
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 23 40 63
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
3
4
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
4
3
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4
5
3
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
6
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
3
7
1
0
0
6 ศิลปะ
2
2
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
2
0
0
0
8 การงานอาชีพ
1
5
1
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
3
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
12
37
14
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายแวอารมัน สะวี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นางสาวพาซีย๊ะ อาบู  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
3 นางสาวมูรนี ขุนรักษา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
4 นายกรกช จันทร์บุญพิทักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นายรัชกฤช ภวธราปิยการ  ครู ชำนาญการ
0
6 นายประเทือง ถึงดี  ครู ชำนาญการ
0
7 นายก่อวงค์ วิจิตรพันธุ์  ครู ชำนาญการ
0
8 นายภัทรวีร์ คุณโท  ครู ชำนาญการ
0
9 นางธมนวรรณ ทัฬหกิจ  ครู ชำนาญการ
0
10 นางปุณนภา พชรทรงยศ  ครู ชำนาญการ
0
11 สมเกียรติ จันทรประภา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางอารมณ์ หมื่นรุ่น  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางเสาวรินทร์ ทิพย์สมบัติ  ครู ชำนาญการ
0
14 นางสาวกนกกัญชนก คงแก้วเกตุวนิดา   ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางณัฐณพัชร์ พูลศรีรุ่งภารดา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นายศิลป์ ณ มณี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
17 นางรุฮัยน่า หมะจิ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นายชวลิต คลังจันทร์  ครู ชำนาญการ
0
19 นางสาวเพียงกานต์ อิสระทะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
20 นางฮายาตี หาญณรงค์  ครู ชำนาญการ
0
21 นางอ้อมใจ แก้วเพ็ชร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นางปุญชรัศมิ์ วัฒนศิริภาวงศ์  ครู ชำนาญการ
0
23 นางจุฬารัตน์ กาญจนมณี  ครู ชำนาญการ
0
24 นางสาวสุกัญญา ปัญญาวิศิษฏ์กุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นางสาวธันยมัย แซ่กำ  ครู ชำนาญการ
0
26 นางสาวเหมือนขวัญ วราลีกุล  ครู ชำนาญการ
0
27 นางสาวสุรายา เนาว์สุวรรณ  ครู ชำนาญการ
0
28 นางสาวเดือนเพ็ญ พิทยจำรัส  ครู ชำนาญการ
0
29 นางสาวสุภารัตน์ กลั่นศิริ  ครู ชำนาญการ
0
30 นางศทิดา ศรีรักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
31 นางจินดา ใจแปง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
32 นายวิสันติ์ บาฮา  ครู ชำนาญการ
0
33 นางสาวโนรี สะมะแอ  ครู ชำนาญการ
0
34 นางสาวอรุโณทัย อาศิรสิริวาณิช  ครู ชำนาญการ
0
35 นางพรเพ็ญ จันทรประภา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
36 นางสุประวีณ์ สกุลชัยแก้ว  ครู ชำนาญการ
0
37 นายสมโภชน์ ณ ปัตตานี  ครู ชำนาญการ
0
38 นายคึกฤทธิ์ ณ ปัตตานี  ครู ชำนาญการ
0
39 นายอุสมาน แวเต๊ะ  ครู ชำนาญการ
0
40 นายสมมาตร บาฮา  ครู ชำนาญการ
0
41 นางสุจิตรา แซ่ตั้ง  ครู ชำนาญการ
0
42 นายวิธูร กิจสวัสดิ์  ครู ชำนาญการ
0
43 นางสาวปิยรัตน์ สิงหพันธ์  ครู ชำนาญการ
0
44 นางสาววิไลลักษณ์ บุญสนิท  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
45 นางมาลี พิสิฐนรชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
46 นางจารีพร โรจนรักษาวงศ์  ครู ชำนาญการ
0
47 นายอนุโรจน์ นันทิวัตถพงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
48 นางสาวศิริรัตน์ เด่นปรีชาวงศ์  ครู ชำนาญการ
0
49 นายเอนก เอนกรัตน์  ครู ชำนาญการ
0
50 นางมุนีรัตน์ จิตธีรกุล  ครู ชำนาญการ
0
51 นายณัฐนันท์ แดงดี  ครู ชำนาญการ
0
52 นายจรัญ รักสนิท  ครู ชำนาญการ
0
53 นางจรรยา ชาปาน  ครู ชำนาญการ
0
54 นางอารยา กุลโมรานนท์  ครู ชำนาญการ
0
55 นางประดับ ศรีสุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
56 นางสาวอัดณา หลงกอหลาบ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
57 ฐิติ เผ่าวรรธนะพันธุ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
58 นางสาวสารีพัด สะอุ  ครู ชำนาญการ
0
59 นายกฤษฏิ์ ไวตระกูล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
60 รอฮีดา มะเระ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
61 รุสนา ตามาซอ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
62 อนุวัช พรหมณี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
63 สุรินทร์ ยารง  ครู ชำนาญการ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
4
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
4
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
2
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
3
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
3
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
6
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
5
 
รวม
30