โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 105 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 107 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -2 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : นราธิวาส

จำนวน 114

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 5 7 12
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 14 2 16
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 17 20
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 5 8 13
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 6 12 18
0
0
0
0
6 ศิลปะ 4 3 7
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 2 4
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 6 9 15
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 2 2
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 45 62 107
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
2
9
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
3
6
7
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
9
9
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
3
9
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
17
0
0
0
6 ศิลปะ
1
4
2
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
3
0
0
0
8 การงานอาชีพ
1
11
3
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
1
1
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
14
69
24
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายกิตติพงศ์ แซ่เฮง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นางอาพัฒน์ษร ธุระชาติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
3 นางสาวณัฐทพัสส์ เสาวณีย์  ครู ชำนาญการ
0
4 นางสาวมารีเยาะ แซมะแซ  ครู ชำนาญการ
0
5 นางสาวรายหาน๊ะห์ อิสอ  ครู ชำนาญการ
0
6 นางสาวกัลยา ปาสอ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นายรุสลัน สาแม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
8 นางสุภาวดี อัมภรัตน์  ครู ชำนาญการ
0
9 นายชูเกียรติ มณีพรหม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
10 นางสาวรุสนา ตามาซอ  ครู ชำนาญการ
0
11 นางสาวอัสนีดา สาแม  ครู ชำนาญการ
0
12 นางสาวทิพย์กมล เสาวคนธ์  ครู ชำนาญการ
0
13 นางสาวกูรอตียะห์ กูเด็ง  ครู ชำนาญการ
0
14 นางสาวอิศรา นราวงค์  ครู ชำนาญการ
0
15 นางสาวนูรไนนีย์ บินสาและ  ครู ชำนาญการ
0
16 นางสาวสุภาวดี สาศรีสุข  ครู ชำนาญการ
0
17 นางสาวนุสรา มาน๊ะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
18 นางสาวซูไวดา ลาหะมะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นางสาวอุไรวรรณ แก้วสุขใส  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
20 นางสาวเจ๊ะรอฮานิง หะยียะโกะ  ครู ชำนาญการ
0
21 นางสาวนูรีมาน สือรี  ครู ชำนาญการ
0
22 นางสาวฟาดีรา แวยะโกะ  ครู ชำนาญการ
0
23 นางสาวโรสกีมี หะยีอารง  ครู ชำนาญการ
0
24 นางสาวกูไอเดียร์ พระศรีณวงศ์  ครู ชำนาญการ
0
25 นางสาวพรสุพพัต คงศรี  ครู ชำนาญการ
0
26 นางโนรซาลีฮา เจ๊ะมิ  ครู ชำนาญการ
0
27 นางทิพา คงสวัสดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นางอุบลวรรณ เหรียญทอง  ครู ชำนาญการ
0
29 นายธรรมศักดิ์ จันทร์ทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
30 นางสาวกนกวรรณ วงศ์วัชระบุตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
31 นายคฤหัส ดำทองเสน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
32 นางมาริสา ศึกศักดิ์  ครู ชำนาญการ
0
33 นายเสริมศักดิ์ แก้วมหากาฬ  ครู ชำนาญการ
0
34 นางทัศนีย์ หนูสงค์  ครู ชำนาญการ
0
35 นางสุมีนา สะแลแม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
36 นายสุชาติ พิกุล  ครู ชำนาญการ
0
37 นางวิไล มะโนสันต์  ครู ชำนาญการ
0
38 นางอรุณลักษณ์ อ่องบุญ  ครู ชำนาญการ
0
39 นางสาวมะลิ แววทองคำ  ครู ชำนาญการ
0
40 นางสาววัลภา มะเอียด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
41 นางศริญญา หะยีหามะ  ครู ชำนาญการ
0
42 นายสุดเขต สุระกำแหง  ครู ชำนาญการ
0
43 นายสมศักดิ์ ชีวัยยะ  ครู ชำนาญการ
0
44 นางลักษณากร คงสุวรรณ  ครู ชำนาญการ
0
45 นายนรินทร์ แซ่ผ่าง  ครู ชำนาญการ
0
46 นางสุธารัตน์ ฉาฉ่ำ  ครู ชำนาญการ
0
47 นางนูรีซัน อิบบรอฮิม  ครู ชำนาญการ
0
48 นางสายนที แก้วมหากาฬ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
49 นางสาวณภัทชา ศรีสุวรรณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
50 นายสุเมธ จีนขุ้ย  ครู ชำนาญการ
0
51 นางซารีม๊ะ ลุโบะกาแม  ครู ชำนาญการ
0
52 นายสิน ไกรน้อย  ครู ชำนาญการ
0
53 นายนพชัย สะอะ  ครู ชำนาญการ
0
54 นายณัฐศักดิ์ จันทร์เพชร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
55 นางสาวจันทร์จิรา เทพสุวรรณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
56 นายอภิลักษณ์ วาสนามงคล  ครู ชำนาญการ
0
57 นางยัยนับ เด็งมายอ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
58 นายสุเพียร บินมะแดแฮ  ครู ชำนาญการ
0
59 นางสาวโสภาพรรณ ทองคำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
60 นางดาราวรรณ ยอดเสาร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
61 นางสาวลลิตา เอียดนุสรณ์  ครู ชำนาญการ
0
62 นางสุกัญญา จันทร์ทอง  ครู ชำนาญการ
0
63 นายประคอง ทองคุปต์  ครู ชำนาญการ
0
64 นายชูศักดิ์ ศรีสังข์  ครู ชำนาญการ
0
65 นางอมราภรณ์ ขุนแผ้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
66 นางซูลฟาย์ เมฆารัฐ  ครู ชำนาญการ
0
67 นายฮาแซ สาแม  ครู ชำนาญการ
0
68 นางละออง พรหมเพศ  ครู ชำนาญการ
0
69 นายธีรวุฒิ เทพยรักษ์  ครู ชำนาญการ
0
70 นางประภา วรรณพานิช  ครู ชำนาญการ
0
71 นายกฤษฎา ขวัญนาคม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
72 นายมะรอมือลี วาหลง  ครู ชำนาญการ
0
73 นายชาติชาย โพยมเมฆา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
74 นางสาวลุธฟียะห์ หะยีวาแม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
75 นางสาวรอปีอ๊ะ หะยีบีดิง  ครู ชำนาญการ
0
76 นางสาวอารีย์ หน่อแดง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
77 นางสาวสมบูรณ์ คุณสุทธิ์  ครู ชำนาญการ
0
78 นายอัฟฟาน แวนามะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
79 นางสาวเจ๊ะสุไรนี เจะและ  ครู ชำนาญการ
0
80 นางอุษณีย์ หะยีแวสามะ  ครู ชำนาญการ
0
81 นางภัทรภร นิลวัน  ครู ชำนาญการ
0
82 นางนิลุบล ดำทองเสน  ครู ชำนาญการ
0
83 นางพิฌาณิกา ไทยจินดา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
84 นางจิรนันต์ วุฒิสมัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
85 นางสาวอาริตา มาทวี  ครู ชำนาญการ
0
86 นางเปาซียะห์ เด็นอาเระ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
87 นางสุจิตรา เบญยาอีส  ครู ชำนาญการ
0
88 นายอัสซัน อัสมะแอ  ครู ชำนาญการ
0
89 นางจันธิรา จันทโฆษ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
90 นางโสภา ปาลพันธุ์  ครู ชำนาญการ
0
91 นายประกอบ เส้งสีแดง  ครู ชำนาญการ
0
92 นายนิรัตน์ นิแม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
93 นางอาซีมะ รอเซะ  ครู ชำนาญการ
0
94 นางนิภาพร อรุณพูลทรัพย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
95 นางซะรีนา ดือราซอ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
96 นายอิมรอน จารงค์  ครู ชำนาญการ
0
97 นางพิพิศพร โอภาศรีโรจน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
98 นางสาวสลิลทิพย์ ผ่องแผ้ว  ครู ชำนาญการ
0
99 นางพิราวรรณ แก้วมาก  ครู ชำนาญการ
0
100 นายแวซอบรี หยีกาเร็ม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
101 นางสาวฮานีซา ดอเล๊าะ  ครู ชำนาญการ
0
102 นางพจณิชา เพ็ชรแท้  ครู ชำนาญการ
0
103 นางฟาตีมะห์ มาหะมะ  ครู ชำนาญการ
0
104 นางสาวจิตติมา ไชยสิทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
105 นายอัสรี เซะ  ครู ชำนาญการ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2567
3
2
30 กันยายน พ.ศ. 2568
2
3
30 กันยายน พ.ศ. 2569
5
4
30 กันยายน พ.ศ. 2570
2
5
30 กันยายน พ.ศ. 2571
3
6
30 กันยายน พ.ศ. 2572
8
7
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2574
4
9
30 กันยายน พ.ศ. 2575
3
10
30 กันยายน พ.ศ. 2576
2
 
รวม
33
 
 

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารการมัธยมศึกษา SESA 2.0