โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 35 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 37 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -2 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ร่มเกล้า

จำนวน 89

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 3 4 7
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 2 1 3
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 8 10
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 4 5
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 5 6
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 0 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 2 2 4
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 13 24 37
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
2
5
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
2
1
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
7
1
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
3
2
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
4
2
0
0
0
6 ศิลปะ
1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
1
0
0
0
8 การงานอาชีพ
3
0
1
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
17
18
2
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวพาอีซะ สามะ  ครู ชำนาญการ
1
18.00
2 นางขัตติยานี กัดโกนา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
3 นางสาวฮัฟเซาะฮ์ แก้วนพรัตน์  ครู ชำนาญการ
0
4 นางสาวต่วนนีซะ รอยา  ครู ชำนาญการ
0
5 นางสาวรุสนีซา สิงหะ  ครู ชำนาญการ
0
6 นางนูรลัยลา เด่นอดุลย์มาตร์  ครู ชำนาญการ
0
7 นางสาวบยาญ มามะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
8 นางเฟาซียะห์ โตะสะ  ครู ชำนาญการ
0
9 นางสาวซูมัยยะห์ มาแม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางแวยารอห์ดะ​ สาแล๊ะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นายสุริยา ลูโบะเด็ง  ครู ชำนาญการ
0
12 นางโศรยา หะยีอีแต  ครู ชำนาญการ
0
13 นางนิรอซียะ มะดีเยาะ  ครู ชำนาญการ
0
14 นางฮานีซะห์ พวงนุ่น  ครู ชำนาญการ
0
15 นายอายูป สูหลง  ครู ชำนาญการ
0
16 นางสาวจารุณี เลาะเมาะ  ครู ชำนาญการ
0
17 นางซาตีย๊ะ หะยีสะมะแอ  ครู ชำนาญการ
0
18 นางนิบรอซุลฮูดา หะยีมะเย็ง  ครู ชำนาญการ
0
19 นายอาฮำหมัด​ อียง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
20 นายมะดาโอ๊ะ ยูโซะ  ครู ชำนาญการ
0
21 นายมูฮัมหมัด​นาเซ​ มะปิ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
22 นายอภินันท์ เจ๊ะอาลี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
23 นางสาวสูรายซา หะยีมะมิง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
24 นางสาวฟาตีฮะห์​ เอี่ยม​โสภา​  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
25 นายอับดุลรอฟา บินเปาะเต๊ะ  ครู ชำนาญการ
0
26 นางแวซง กาซอ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
27 นางนางอาดีละห์ บินยูโซ๊ะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
28 นายฮัมมาน เตะตานิง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
29 นางสาวซอฟียะห์ แลแตบาตู  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
30 นายธฤติพันธ์ มามุ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
31 นายนายบียามิง นุยอ  ครู ชำนาญการ
0
32 นายนายสุพจน์ อรุณพูลทรัพย์  ครู ชำนาญการ
0
33 นางสาวอายูรา สูเด็ง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
34 นางสาวฮาบีบะห์ เรียง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
35 นายพิคุณ เงินราษฎร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
7.00
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2572
2
7
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2575
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2576
0
 
รวม
6
 
 

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารการมัธยมศึกษา SESA 2.0