โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 78 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 79 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -1 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : สุไหงโกลก

จำนวน 86

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 4 6 10
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 3 8 11
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 12 13
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 4 6 10
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 4 11 15
0
0
0
0
6 ศิลปะ 2 1 3
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0 2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 4 8 12
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 3 3
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 24 55 79
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
7
2
0
0
2 คณิตศาสตร์
3
7
1
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6
5
2
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
2
6
2
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
7
8
0
0
0
6 ศิลปะ
0
3
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
2
0
0
0
8 การงานอาชีพ
2
7
3
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1
2
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
22
47
10
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางอานีซา สนิทสำนาน  ครู ชำนาญการ
0
2 นายฮาเซ็ม อาดำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
3 นางสุพิชญา อินสุวรรณ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
4 นางสาวรอมือล๊ะ เจะเลาะ  ครู ชำนาญการ
0
5 นางสาวอภิชญา รังสฤษฎ์พิพัฒน์  ครู ชำนาญการ
0
6 นางสาวเนตรนภา ศรีวิเชียร  ครู ชำนาญการ
0
7 นางสาวภิญญดา เภาพงศ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
8 นางสาวสาวียะห์ วาฮะ  ครู ชำนาญการ
0
9 นางสาวมาซีเตาะ บือสา  ครู ชำนาญการ
0
10 นางสาวนูรซีลา มะดาโอ๊ะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
11 นางสาวลินดา มะเย็ง  ครู ชำนาญการ
0
12 นายฮาซัน บินสาหะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
13 นางนูรอิฮซาน หมาดทิ้ง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
14 นางสาวสีตีคอรีเยาะ สะตา  ครู ชำนาญการ
0
15 นางญามินทร์ แลหะ  ครู ชำนาญการ
0
16 นายร่อโอบ เส็นคง  ครู ชำนาญการ
0
17 นางสารภี ศรีวังแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นายอรุณ แก้วกับเพชร์  ครู ชำนาญการ
0
19 นายรอมฎอน สันง๊ะ  ครู ชำนาญการ
0
20 นายวารดี แลหะ  ครู ชำนาญการ
0
21 นางพัชริดา หน่อแดง  ครู ชำนาญการ
0
22 นางทิพาพร หะยะมิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นางสิริกัญญา หะยะมิน  ครู ชำนาญการ
0
24 นางสาวเพียงกมล ศรีดำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นางสาววไลพร สะมะแอ  ครู ชำนาญการ
0
26 นายรอกิ แตแซ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
27 นายแจ้ง สุขจันทร์  ครู ชำนาญการ
0
28 นางไซนูรี สีระโก  ครู ชำนาญการ
0
29 นางรวิวรรณ ชูนุ้ย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
30 นางสาวสรินทร์ญา ทองอ่อน  ครู ชำนาญการ
0
31 นายพลเดช แซ่อ่อง  ครู ชำนาญการ
0
32 นางพิมพิไล หนูอินทร์  ครู ชำนาญการ
0
33 นายรุสลี มะนอ  ครู ชำนาญการ
0
34 นางสาวกันย์ชลา แก้วอุพัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
35 นายวีรศักดิ์ รัตนเบญจกร  ครู ชำนาญการ
0
36 นายภาณุพงศ์ ศิลากุล  ครู ชำนาญการ
0
37 นางฉันทนา เล็กใจซื่อ  ครู ชำนาญการ
0
38 นางสาวไอนู แวดือเระ  ครู ชำนาญการ
0
39 นายชนันท์ รัตนพงษ์  ครู ชำนาญการ
0
40 นางหทัยทิพย์ นนสีไพร  ครู ชำนาญการ
0
41 นางภารดี ทองเมือง  ครู ชำนาญการ
0
42 นางมาซูวิน มะดือแระ  ครู ชำนาญการ
0
43 นายบาฮารุน แมทาลง  ครู ชำนาญการ
0
44 นางสาวอูมีกลาซง ยูโซะ  ครู ชำนาญการ
0
45 นายอิสทนนท์ อีแต  ครู ชำนาญการ
0
46 นางสาวปาตีเมาะ เจ๊ะมะ  ครู ชำนาญการ
0
47 นางสาวปิยนาฏ ปิยนรา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
48 นางสาวเสริมศรี บัลลพ์วานิช  ครู ชำนาญการ
0
49 นางโสภิดา มะรือสะ  ครู ชำนาญการ
0
50 นางเกศรา เพชรมณี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
51 นางสาวสุกุลวดี หวังวรลักษณ์  ครู ชำนาญการ
0
52 นางวัฒนี สิทธิสิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
53 นางฮาสลีนา เปาะซา  ครู ชำนาญการ
0
54 นางรวีวรรณ กาปา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
55 นายจิรวัฒน์ วังสุภา  ครู ชำนาญการ
0
56 นายอภิสิทธิ์ เบญจมามาศ  ครู ชำนาญการ
0
57 นางสาวฟาตีเมาะ แยนา  ครู ชำนาญการ
0
58 นายทนุธรรม แก้วเพ็ชร  ครู ชำนาญการ
0
59 นางสาวอุษณีย์ อาแวกือจิ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
60 นางสาวณฤนาต ทองพรม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
61 นายตรีภพ สนิ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
62 นางสาวฮุสนา มะดามิ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
63 นายอิบบือราเฮง อูเซ็ง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
64 นางสาวนูรมา สาแม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
65 นางสาวกนกพร แซ่ซ่ำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
66 นางสาวนูรีฎา ดอเลาะ   ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
67 นางสาวขนิษฐา สะมาแอ   ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
68 นายซูอัยมี สาเล็ง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
69 นางสาวนุรไอนี มูซอ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
70 นายอับดุลฮาลีม มามะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
71 นายฮาริสมัน ฮานาฟรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
72 นางกุลศยา สิริภูวดล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
73 นางสาวอาศีละฮ์ ตันปีนายู  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
74 นางฮานีตา มั่นคง  ครู ชำนาญการ
0
75 นางนูรอิฮซาน หมาดทิ้ง  ครู ชำนาญการ
0
76 นายอาลีย๊ะ มามะ  ครู ชำนาญการ
0
77 นางสาวสุวิมล นวลทะวัน  ครู ชำนาญการ
0
78 นายสุวิทย์ ปลอดอ่อน  ครู ชำนาญการ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2567
4
2
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2569
2
4
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2572
2
7
30 กันยายน พ.ศ. 2573
3
8
30 กันยายน พ.ศ. 2574
2
9
30 กันยายน พ.ศ. 2575
2
10
30 กันยายน พ.ศ. 2576
2
 
รวม
20
 
 

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารการมัธยมศึกษา SESA 2.0