โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 26 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 3 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 23 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : มัธยมสุไหงปาดี

จำนวน 74

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 1 1
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 0 0
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 1 1
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 0 1
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 0 0
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 0 0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 0 0
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 1 2 3
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
1
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
0
0
0
0
6 ศิลปะ
0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
2
1
0
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวซากียะ เจ๊ะมามะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นายนัจฮัน สิดิ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
3 นางดรุณี ยะโก๊ะ  ครู ชำนาญการ
0
4 นายกิตติคม ลิมสกุล  ครู ชำนาญการ
0
5 นางสุนีรัตน์ คงทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นายโชคชัย หวัดเพ็ชร  ครู ชำนาญการ
0
7 นางตีรณา สาแหละเต๊ะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
8 นายจำลอง ชีชำนาญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางสาวพิวัลย์ สุวรรณเขต  ครู ชำนาญการ
0
10 นางสาวอำพร สายเสมา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางปราณี เพชรรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางสาวรุ่งนภา ธานี  ครู ชำนาญการ
0
13 นายสันติ รักการงาน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางสาวสุพรรณี ยูโซ๊ะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางนินะ เจ๊ะมะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
16 นายอำราน ยะปา  ครู ชำนาญการ
0
17 นางนฤมล ชุมอำไพ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
18 นางจุฑารัตน์ สีจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นายปฐม ปริปุนณังกูร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นางอรุณี ทองจินดา  ครู ชำนาญการ
0
21 นางพัชรีพรรณ หวัดเพ็ชร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นางพัชรมาศ สาแม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นางจันทรา ทองรมย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นายสัมภาษณ์ สิริกุล  ครู ชำนาญการ
0
25 นายโชคชัย หวัดเพ็ชร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นายจำลอง ชีชำนาญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
0
 
รวม
6