โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 135 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 123 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 12 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : สมุทรปราการ

จำนวน 180

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 3 13 16
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 3 11 14
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 9 18
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 5 18 23
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 3 21 24
0
0
0
0
6 ศิลปะ 3 6 9
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0 2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 5 2 7
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2 8 10
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 35 88 123
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
9
4
3
0
0
2 คณิตศาสตร์
5
2
7
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
12
0
6
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
12
4
7
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
12
7
5
0
0
6 ศิลปะ
3
4
2
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
2
0
0
8 การงานอาชีพ
1
1
5
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
6
3
1
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
60
25
38
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาววิจิตรา ป้องสีดา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
40.00
2 ว่าที่ ร.ต.สุมณ กล้าหาญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางจารุวรรณ วงศ์จันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางดาราวรรณ วีระพูล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางสาวนวพร ประกอบผล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางกัญจณา พรนิเสน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางสาวสุระพิณ บุญญฤทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นายอภินันท์ สืบกระพัน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางสาวดวงรัตน์ โรจนกฤตยากรณ์  ครู ชำนาญการ
0
10 นางสาวสุจินดา พัชรภิญโญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางพัฒนา ป้อมประคอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นายธานี คล่องแคล่ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นายปริวรรต มโนรมชัชวาล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางลลิลรัตน์ สืบกระพัน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางสาววิไล แจ่มเจริญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นายสมภพ อินทรชิต  ครู ชำนาญการ
0
17 นางกนกวัลลิ์ ธีรพิพัฒน์ชัย  ครู ชำนาญการ
0
18 นางวาสนา ชัยสกุลไพศาล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นายสำราญ คงทิพย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นางสาวิทตรี สุรารักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นางสปัน สาขามุละ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นางมารินทร์ ภักติวงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
8.00
23 นายธวัชชัย เจริญบุตรานนท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นายศุภรัตน์ ภักติวงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นางสาวรัชดา มีสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นางสาวสุกัญญา ตันโสภณ  ครู ชำนาญการ
0
27 นางวัชรี รัตนเหม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นายสุวรรณ์ วงศ์สามารถ  ครู ชำนาญการ
0
29 นางแสงระวี สำเภาน้อย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
30 นายปฏิญญา กลิ่นหอม  ครู ชำนาญการ
0
31 นางกรณิศา อำนวยโชคสวัสดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
32 นายบุญฤทธิ โชติถาวรรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
33 นางพัชรินทร์ พิชิตปรีชา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
34 นางพรนภา จุ้ยเจริญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
35 นายชนะชัย ทับเกษม  ครู ชำนาญการ
0
36 นางรุ่งอรุณ เสน่หา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
37 นางสาวฉัตรวิไล ปานพุ่ม  ครู ชำนาญการ
0
38 นายเทพมงคล ตามา  ครู ชำนาญการ
0
39 นายประยูร วีระพูล  ครู ชำนาญการ
0
40 นายธนวุฒิ สุวรรณ  ครู ชำนาญการ
0
41 นางทัศณี ทะนันชัยกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
32.00
42 นางสาวอชิรญา กฤษณะรังสรรค์  ครู ชำนาญการ
0
43 นายเขมรัฐ อิ่มอุรัง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
44 นางทรรศนีย์ อติศักดิ์กุล  ครู ชำนาญการ
1
21.00
45 นางสาวธีรนุช เหล่าสุนา  ครู ชำนาญการ
0
46 นางสาวทองใหม่ สีไส  ครู ชำนาญการ
0
47 นางสาววรรณธิดา เพชรทะวงค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
48 นางรสริน ชาญอักษร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
49 นางสายใจ พลีทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
50 นางศิรินันท์ เชื้อทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
51 นายรังสิมันต์ มุสิกะเจริญ  ครู ชำนาญการ
0
52 นายนเรศ บุญพริ้ง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
53 นายฉัตรชัย พวงศรี  ครู ชำนาญการ
0
54 นางสาวสายจรัส สุขประเสริฐ  ครู ชำนาญการ
0
55 นางสาวกรรณิกา ฉายแสง  ครู ชำนาญการ
0
56 นางสาวธัชมัย ภัทรมานิต  ครู ชำนาญการ
0
57 นางสาวศศินภา ศรีณรงค์  ครู ชำนาญการ
0
58 นางสาววันเพ็ญ ศรีบูระเดช  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
59 นางสาววงค์ชนิตา ปัทมาคม  ครู ชำนาญการ
0
60 นายธรรศกร ดิษฐสุวรรณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
61 นางสาวสุมาลี เพ็ชรวารีวิทย์  ครู ชำนาญการ
0
62 จ่าสิบตรีณัฐวุฒิ เภาสูตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
63 นางสาวหทัยชนก สิริวัฒนพร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
64 นางสาวธัญญรัตน์ สมดัง  ครู ชำนาญการ
0
65 นายสุทธิรัตน์ คงคล้าย  ครู ชำนาญการ
0
66 นางสาวเมธาวี ช่วยสุรินทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
67 นายณัฐพงษ์ บ่อสะอาด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
68 นางสาวบุปผา แสงเนตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
69 นางสาวพิชญาภัค แสงแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
70 นางสาววรรณิศา พิมพร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
71 นายวรุตม์ นันทวิจิตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
72 นายสฤษดิ์ สดแสงจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
73 นางประคอง ม่วงศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
74 นางวัชรี โตกำแพง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
75 นางสาวสุภาภรณ์ ทาศิริ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
76 นางสาวอโนชา เที่ยงพิมล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
77 นางสาวจงจิต รื่นภาคทรัพย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
78 นายกิติพงศ์ มาศเหมาะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
79 นางสาวเสมอแข นะเรนสด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
80 นางสาวสุชาดา สุมณฑา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
81 นางสาวนพรัตน์ แก้วสุทะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
82 นางสาววราภรณ์ ศักดิ์รัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
83 นางสาวลำพร บุทธิจักร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
84 นางอมรพันธ์ พิยะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
85 นางสาวพิชญาภัค ส้มสาย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
86 นางสาวปวีณ์ธิดา สุพร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
87 นายวริษฐ์ กุลธงเกตุ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
88 นางสาวทัศนีย์ กึมขุนทด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
89 นายวิทยา แผ่นผา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
90 นางสาวสรวชญ สมณวัฒนา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
91 นายดนัย บาดตาสาว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
92 นางชนิกา ไชยปรุง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
93 นางหนึ่งฤทัย ทัศมี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
94 นางสาวณิชารีย์ ณ ระนอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
95 นางสาวอกนิษฐ์ อ้วนแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
96 นางสาวเบญญาภา ชัยเจริญ  ครู ชำนาญการ
0
97 นางสาวศุภากร มีศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
98 นายประพันธ์ รุ่งแสงนพรัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
99 นางสาวภาณิภัค พิบูลย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
100 นางวรัญญา มุทธเสน  ครู ชำนาญการ
0
101 นายณัฐพงษ์ จุ้ยนิ่ม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
102 นางสาวเกศสินีย์ ศรีสายพงษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
103 นางสาวพิมพ์ใจ วิเศษนคร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
104 นางกัญญาภัค ศรีนรา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
105 นายฤกษ์ดี เจนวรกิจ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
106 นางสาวนฤมล ศรีตองอ่อน  ครู ชำนาญการ
0
107 นางสาวธนิตา คำเขียว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
108 นายจตุพล จาตุรนต์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
109 นางสาวกรรณิการ์ คงสว่าง  ครู ชำนาญการ
0
110 นายบวรผ่องโสภาคย์ มาตยาคุณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
111 นายกฤช วรรณชาลี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
112 นางสาวพีรญา แคนติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
113 นางผกามาศย์ รักษ์นาค  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
114 นางสาวพรนภา วงศ์สายตา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
115 นายผดุง แก้วประดิษฐ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
116 นางสาวภาวดี วันมะโน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
117 นางสาวกัณฐิกา โคตรสาลี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
118 นางสถาพร เหมหงษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
119 นางสาวสิริพร ทองพูล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
120 นายธนศกร ชำนาญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
121 นางสาวสุชาดา รู้วงษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
122 นางสาววิริยา มาศวรรณา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
123 นางสาวสิริมน ฤดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
124 นายยุทธนา พิพรพงษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
125 นางสาวกมลวรรณ ถุงจันทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
126 นางสาวแสงระวี กระฐินเทศ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
127 นายชานนท์ เสนาะพิณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
128 นายสุรชัย ละวรรณวงศ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
129 นางสาวศศิตา คงจำปี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
130 นางสาวอมรรัตน์ มนัสถาวร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
131 นางสาวจินตรัตน์ เหง้าชมพู  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
132 ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิไลวรรณ บุญเกื้อ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
133 นางสาวชยาภรณ์ เค้านา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
134 นายสุชาติ ฐิตญาณพงศ์  ครู ชำนาญการ
0
135 นางสาววิจิตรา ป้องสีดา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
40.00
136 นายทิวาชาติ เชื้อศรี  ครู ชำนาญการ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
5
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
8
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
7
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
2
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
2
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
3
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
2
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
2
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
4
 
รวม
35