โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 107 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 108 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -1 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : สตรีสมุทรปราการ

จำนวน 136

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 11 12
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 2 12 14
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11 15 26
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 7 9 16
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 2 13 15
0
0
0
0
6 ศิลปะ 2 4 6
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 2 7
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 2 5 7
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1 4 5
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 33 75 108
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
9
3
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
6
6
2
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
12
7
7
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
11
4
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
13
2
0
0
0
6 ศิลปะ
5
1
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
4
0
3
0
0
8 การงานอาชีพ
3
3
1
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
4
1
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
67
27
14
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวนพรัตน์ วารูปสีดำ  ครู ชำนาญการ
0
2 นางสิรินาถ มีสรรพวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางจารุวรรณ กอสกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางพัชรินทร์ พุทธลีลาศ  ครู ชำนาญการ
0
5 นางรุ่งทิวา วรรณชาลี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางสาวปรัชพร ปรัชญาชูวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางนิตยา นาโควงษ์  ครู ชำนาญการ
0
8 นางสุมณฑา ปางลีลาศ  ครู ชำนาญการ
0
9 นางสาวรังสิมา กลิ่นเสียงดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางนุชนาถ อินทรวิจิตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางสาวณีรนุช เชื่อมสุวรรณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางสาวชุติมา ชำนิ  ครู ชำนาญการ
0
13 นายฉัตรชัย อินดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นายเทวัญ ดีจรัส  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางละมุน บำรุงศิริ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นายสมยศ ยอดกาวี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางสมจิตร์ นิรมิตรนุรักษ์  ครู ชำนาญการ
0
18 นายสุภัทรชัย นิรมิตรนุรักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นายตรัยย์เดช ชุมเดช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นางสาวกรรณ์ษฌา คุ้มทอง  ครู ชำนาญการ
0
21 นางสาวกังษตา พิบูลนุรักษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
22 นางสาววิไล โพธิศัย  ครู ชำนาญการ
0
23 นายสมควร สุรเนตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นางมานิตา เจริญองอาจ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นายพนาดร แสนใจ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นางสาวดาวใจ แสงสุวรรณ  ครู ชำนาญการ
0
27 นางสาวธนัญภรณ์ รื่นเริง  ครู ชำนาญการ
0
28 นางสาวจันทิมา เจี้ยงรักษา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
29 นางสาวพิณชุดา ชื้อมีชัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
30 นางสาวสมฤทัย คงงาม  ครู ชำนาญการ
0
31 นางกุลญานิษฐ์ อาทิตย์โชติ  ครู ชำนาญการ
0
32 นางสาวรัตติกร บุญประคอง  ครู ชำนาญการ
0
33 นายธนภูมิ พุ่มจันทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
34 นางสาวกัญญ์ณพัชญ์ สุขพงษ์ศรี  ครู ชำนาญการ
0
35 นางสาววงเดือน วันณี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
36 นางณัฎฐรี พิณพาทย์  ครู ชำนาญการ
0
37 นางสาวภรทิพย์ สายสมบัติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
38 นางสาวศิวรินทร์ แซ่เฮ้ง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
39 นายไชยวุฒิ พิยะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
40 นางขวัญเรือน กันภัย  ครู ชำนาญการ
0
41 นางสาววรรณวิมล ฉัตรวรกิจพาณิช  ครู ชำนาญการ
0
42 นางสาวเบญจมาศ ช่างเกวียน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
43 นางสาวพิมพ์ฑักษอร แสงทองไชย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
44 นางสาวปัญญา วิวัฒวันทนา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
45 นายปรัชญา โชโต  ครู ชำนาญการ
0
46 นายจักรพันธ์ จอมแสนปิง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
47 นางสาวชมพูนุท จรวิรัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
48 นางสาวสุจัยพรรณ เข็มแก้ว  ครู ชำนาญการ
0
49 นางสาวจุฑามาศ คนธรัตน์กุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
50 นางสาววิรันชณาท์ สาริกานนท์  ครู ชำนาญการ
0
51 นางสาวเอื้องฟ้า คงเพ็ชร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
52 นางสาวธนิตา หมาดนุ้ย  ครู ชำนาญการ
0
53 นายเธียรธรรม ธรรมโยธินสกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
54 นางสาวกัลยา ทานกระโทก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
55 นายดนัย ขันทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
56 นางกัลยาณี พ่วงบัว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
57 นายปรัตถกร ยิ้มเนียม  ครู ชำนาญการ
0
58 นางสาวอัจฉรา เดชนันท์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
59 นางสาวรมย์รวินท์ อินทโชติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
60 นางสาวนาตยา สาริโท  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
61 นายวรานนท์ พวงภู่  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
62 นางสาวนฤมล เรืองจาบ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
63 นางสาววนิชา สรชัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
64 นายสุวิสิทธิ์ รัตนสุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
65 นายชัยณรงค์ พรหมมาวัน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
66 นางสาวสุจินตนา สมัครช่วย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
67 นางสาวประภัสษร ภูผิวเหลือง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
68 นางสาวปภัสรา ตาสุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
69 นางฐิติพร เรืองนุ่น  ครู ชำนาญการ
0
70 นางสาวอภิชญา เสริมสิน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
71 นายปัณณทัต จำปากุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
72 ศิริชัย นกโต  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
73 ว่าที่รอ. เจษฎา ทองมี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
74 นายกิตติศักดิ์ คงเทียน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
75 นางสาวเรวดี ศรีถนัด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
76 นาวสาววรรธิดา ชอบจิต  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
77 ว่าที่ ร.ต.ธัญลักษณ์ สุกแปะเง้า  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
78 นายสราวุฒิ โพธิชาติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
79 นางสาวปาริชาติ สิงห์ป้อง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
80 นางสาวเขมณัฏฐ์ ไตรรัชต์ธนสาร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
81 นายพิชิต สามารถ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
82 นายสมโภชน์ รักปราการ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
83 นายอภิชัย จิตรไพศาล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
84 นายรัชชานนท์ ช่วงทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
85 นายอรรถพล สุริยวาลย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
86 นายสิรภพ โพธิมา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
87 นางสาวเพชญา ตันพัฒนาศิริกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
88 นายธัญวิทย์ วุฒิสว่างวงศ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
89 นางสาวฤทัยทิพย์ ฉันวิจิตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
90 นายยศวีร์ อมรโชติเศรษฐ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
91 นางสาวพัชรี ใจรักเรียน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
92 นางสาวอภิญญา วังคำหาญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
93 นางสาวชนกกร บุญเกิด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
94 นางจิระประภา จันทร์ศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
95 นางสาวกำไล ศรีสวัสดิ์  ครู ชำนาญการ
0
96 นางสาวพัสวี มุขตา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
97 นางสาวปาณิสรา ทองเนื้อห้า  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
98 นางสาววันอัยชาห์ ลาเตะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
99 นางสาวนันทิวัน มีทุ่ม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
100 นายภีรินทร์ บัวทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
101 นางอัมพร สีดา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
102 นางสาวกาญธนา ลออสิริกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
103 นาวสาวนันท์นิชา ธีระจาตุพัฒน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
104 นางสาววริษฐา ศรีแพทย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
105 นายอนุสรณ์ คงสว่าง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
106 นางสาวกลมวรรณ งามยิ่งไพศาล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
107 นางทัณฑิมา ไตรสุวรรณ  ครู ชำนาญการ
0
108 นางสาวสรัญยา บุญมาก  ครู ชำนาญการ
0
109 นายอรรถสิทธิ์ เจริญองอาจ  ครู ชำนาญการ
0
110 นางสาวสุรีย์พร สิงหนารถ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
111 นายสนธยา ขวัญกิจสมบัติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
112 นางธมนวรรณ พลกล้า  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
113 นางสาวนวลนฤมล นามจำปี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
4
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
2
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
4
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
5
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
3
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
 
รวม
22