โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 74 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 76 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -2 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : มัธยมวัดด่านสำโรง

จำนวน 86

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 2 6 8
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 2 5 7
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 11 16
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 4 8 12
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 3 8 11
0
0
0
0
6 ศิลปะ 4 2 6
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 1 3
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 2 8 10
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 2 2
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 1 1
0
0
0
0
  รวม 24 52 76
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
4
3
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
7
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7
8
1
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
4
5
3
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
4
3
4
0
0
6 ศิลปะ
5
0
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
1
1
0
0
8 การงานอาชีพ
3
3
4
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1
0
1
0
0
11 อื่นๆ
0
1
0
0
0
  รวม
36
24
16
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายภิรมย์ รุ่งเรืองวณิชกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
18.00
2 นางสาวณัชญภัค พูลศิริ  ครู ชำนาญการ
2
14.00
3 นายถนอมศักดิ์ ก้อนคำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางปพัชญา สังข์น้อย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางสาวเพ็ชรา ปริยชาตมงคล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางภัณฑิลา เจียงวรีวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
24.00
7 นางสาวดุจดารา เทียนทัด  ครู ชำนาญการ
0
8 นางศศิณี เขียวศิริ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางทัศนีย์ รุ่งเรืองวณิชกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
10 นางสาวสุนันท์ จันทร  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
16.00
11 นางสาวสุภาวดี ปัถวี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางสาวภาภัส เครือเอี่ยม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางอารมย์ เจริญบุตรานนท์  ครู ชำนาญการ
0
14 นางสาวกฤติยา แม้นเหมือน  ครู ชำนาญการ
2
16.00
15 นายอิทธิกร เพ็งรอด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางสมหมาย จงเจือกลาง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นายชาญชัย วงศ์หาญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางเขมรินทร์ ์โตแปลก  ครู ชำนาญการ
0
19 นางอรชพร กันภัย  ครู ชำนาญการ
2
14.00
20 นางสุวิชาดา อัศวเรขา  ครู ชำนาญการ
0
21 นางสาวลัดดา ชำนาญ  ครู ชำนาญการ
0
22 นางสาวสาลินี ศรีสง่า  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นางนิรัชชา ยุทธนาฤทธิไกร  ครู ชำนาญการ
0
24 นายนิคม คำภีระ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
25 นางสาวนุชสุดา เสริมสมรรถ  ครู ชำนาญการ
0
26 นางสาวกรรณิการ์ แสนพลมาตร์  ครู ชำนาญการ
1
7.00
27 นายศุภโชค เฮงมี  ครู ชำนาญการ
0
28 นางสาวกมลทิพย์ เบ็ญขุนทศ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
29 ว่าที่ร้อยตรีศิริพงษ์ กนกวัฒนะพันธุ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
30 นางสาววันวิสาข์ เพชรนิตย์  ครู ชำนาญการ
0
31 นางสาวเด่นนภา พรมเทศ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
32 นางสาวเฉลิมลาภ นิจการ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
33 นางสาวชรินทร์ทรา ฤกษ์งาม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
34 นางสาวสุวิษา ยนต์ศิริ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
35 นายเดชาวัต แสนโสดา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
36 นางสาวครองสุข ชูช่าง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
37 นายธนูชัย สืบทิม  ครู ชำนาญการ
0
38 นายธิติพล เดชะวงษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
39 นางสาวสุมาลี สุวรรณคาม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
40 นางสาวพัชรินทร์ กันทะมา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
41 นายนัทธิ์ธีร์ โสธรจรัสโชติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
42 นางสาวสุจิรา ประกอบผล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
43 นายอรรถพล เรืองกลิ่น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
44 นายสมนึก คิดการ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
45 นางสาวฤทัยวรรณ จงอุดมศีล  ครู ชำนาญการ
0
46 นางสาวสุรีย์วรรณ พันธะไหล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
47 นายมนต์ชัย ธนบุรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
48 นางสาวอุบล เพชรสิงห์  ครู ชำนาญการ
0
49 นางอรุณรักษ์ วงศ์เย็น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
50 นางสาวจิดาภา ไชยสัตย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
51 นายจตุรวิทย์ ผ่านเมือง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
52 นายธเนศ พันธ์โสดา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
42.00
53 นางสาวกัญญาวีร์ ทองมูล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
54 นายประชา จันทรสมโภช  ครู ชำนาญการ
0
55 นางพรทิพย์ พิกุลทอง  ครู ชำนาญการ
0
56 นายวิษณุกรณ์ สุวรรณ์  ครู ชำนาญการ
0
57 นายปัทมินทร์ แพทย์นิมิตร  ครู ชำนาญการ
0
58 นางสาวพนารินทร์ มุ่งมาตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
40.00
59 นางสาวสุรภา อาจสีนาค  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
60 นางสาวสุนิสา เทิงสูงเนิน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
61 นางสาววารุณี กันทะวงค์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
62 นางสาวเอมฤดี วรรณพันธ์  ครู ชำนาญการ
0
63 นายปิยะพล​ จิตรวิขาม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
64 นางสาววรรณา เหมโคกน้อย   ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
65 นางสาวน้ำผึ้ง จันทน์ขาว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
66 นางสาวณรินทญา แน่นอุดร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
67 นายวรายุส ทองคำแท้  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
68 นายเฉลิมพล บุญทองเนียม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
69 นายอับดุลลาตีฟ บินน์คมสัน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
70 นางสาวสุมาตรา โตม่วง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
71 นายธเนศ บุญยืน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
72 นางสาวพัชราวดี เกิดปากแพรก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
73 นางสาวพอรินทร์ พุกพูนธนพัฒน์  ครู ชำนาญการ
0
74 นางสาวขวัญธยาน์ ขวัญยู  ครู ชำนาญการ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
3
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
3
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
3
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
3
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
2
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
 
รวม
16