โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 96 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 97 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -1 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : เทพศิรินทร์ สมุทรปราการ

จำนวน 177

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 3 7 10
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 4 12 16
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 14 23
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 13 14
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 7 8
0
0
0
0
6 ศิลปะ 2 4 6
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 4 9
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 2 6 8
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 3 3
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 27 70 97
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
4
2
4
0
0
2 คณิตศาสตร์
7
8
1
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
16
6
1
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
7
5
2
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
3
4
1
0
0
6 ศิลปะ
5
1
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
3
2
4
0
0
8 การงานอาชีพ
2
1
5
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2
1
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
49
30
18
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายปฏิมา สิงห์ศร  ครู ชำนาญการ
2
42.00
2 นางสาวฟารีดา กลองรัมย์  ครู ชำนาญการ
7
75.00
3 นางสาวกัญจนา สุขเอม  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
18.00
4 นางกานต์พิชชา จีระศิริ  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
42.00
5 นายนพฤทธิ์ ชาญณรงค์  ครู ชำนาญการ
0
6 นางช่อทิพย์ ก้อนทองคำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นายอร่าม เสียนขุนทด  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
8 นางพงษ์ลัดดา เสียนขุนทด  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
9 นางสาวกาญจนามาศ ทุมดี  ครู ชำนาญการ
12
90.00
10 นายชัชชนะ แสงเนตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางสาวสุจินต์ ช่วยแก้ว  ครู ชำนาญการ
0
12 นางสาวดุษฎี พุ่มโพธิ์  ครู ชำนาญการ
0
13 นางสาวสุมิตรา อัดโดดดร  ครู ชำนาญการ
8
136.00
14 นางสุวณี ไตรสุวรรณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
10.00
15 นางประภาพร ขันสุวรรณ  ครู ชำนาญการ
3
30.00
16 นางชนิดาภา สุขจิตร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางสุภาพร เหล่าวนิชชานนท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นายเกรียงไกร เหล่าวนิชชานนท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นางเฉลิมขวัญ วิเชียรเขต  ครู ชำนาญการ
1
12.00
20 นางอชิรญา ไสวิจิตร  ครู ชำนาญการ
3
24.00
21 นายสมบูรณ์ อัศวภูมิ  ครู ชำนาญการ
0
22 นายบุญส่ง พลคีรี  ครู ชำนาญการ
0
23 นายศุภโชติ อินทร์แก้ว  ครู ชำนาญการ
0
24 นางสาวสิปาง สุทธิปัญโญ  ครู ชำนาญการ
0
25 นางสาวธาริน คำพานิช  ครู ชำนาญการ
0
26 นางสุกัญญา การะเกด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นางสาวอิสรียา สินบำรุง  ครู ชำนาญการ
0
28 นางอาภรณ์ พุทธศรี  ครู ชำนาญการ
0
29 นางสาวสมพร พุทธสถาพร  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
104.00
30 นางสาวสุธาทิพย์ สุวรรณม่วง  ครู ชำนาญการ
0
31 นางสาวอุมาพร รักศรี  ครู ชำนาญการ
4
36.00
32 นายถิร ฟูอินช่วย  ครู ชำนาญการ
0
33 นางสาวพัชรี พุฒสาย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
36.00
34 นายยุทธภรณ์ ณรงค์อินทร์   ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
48.00
35 นายวศิษฐ์พร ชูศรีเพริศ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
12.00
36 นางสาวไพวัลย์ จำปามูล  ครู ชำนาญการ
10
138.00
37 นายพงศธร อ่อนนวม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
38 นายศิริวัฒน์ พัฒน์แก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
39 นางสาวสุพรรณี พ่วงพี  ครู ชำนาญการ
0
40 นางอัญชลี วีณะคุปต์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
52.00
41 นางสาวอาทิตยา ธิฆัมวงค์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
42 นางสาวจิตติยา ปะรัยนุ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
43 นางสาวกฤษณา เหล่าเทพ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
12.00
44 นายกิตติพิชญ์ พวงภู่  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
6.00
45 นายสุรินทร์ ฉลาดกลาง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
24.00
46 นางสาวกุหลาบ ศรีเลิศ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
6.00
47 นางสาวปักษธรกาญจน์ สิงห์สถิตย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
48 นายสิทธิชัย โพธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
49 นางสาววิภาวดี สีสัน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
6.00
50 นางสาวรริดา ระโรงสูงเนิน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
51 นางสาวนฤมล ขัติยะราช  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
9
93.00
52 นางสาววรรณรัตน์ เทียนเล็ก  ครู ชำนาญการ
0
53 นางสาวปาลิดา ทองแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
18.00
54 นางเสาวนีย์ หิรัญวัฒน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
55 นางดวงกมล เดชทวิสุทธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
56 นางสาวแสงระวี อนุกูล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
57 นายชิษณุชา พิกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
5
48.00
58 นางสาวชุลีรัตน์ แสงมณี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
60.00
59 นางศรุดา ตระกูลวรรณา  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
24.00
60 นางทัชชภร ฐิติพงศธร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
48.00
61 นางสาวธนิดา ทองอิ่ม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
5
86.00
62 นายประดิษฐ์พร งามแสง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
63 นางสาวอุไรวรรณ รอดประดิษฐ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
84.00
64 นางสาวปณิฏฐา นอลา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
65 นายพลวัฒน์ ชิณวงษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
12.00
66 นางสาวบุษยาพร วิลาศสกุลวงศ์  ครู ชำนาญการ
0
67 นางสาวภัทลดา ศรีคราม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
68 นางสาวนีราวรรณ จันทร์ดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
5
60.00
69 นายศุภวิชญ์ ชัยมงคล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
70 นายพีรศักดิ์ แก้วคำลา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
71 นางสาวสรินยา อุทารส  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
72 นางสาวดวงใจ ผดุงสมัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
73 นางอังคณา ทับประเสริฐ  ครู ชำนาญการ
0
74 นางสาวนฤสา นาเมืองรักษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
75 นางสาวอทิตยา เมืองซอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
76 นางสาวชมัยพร เจนสาริกรณ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
77 นางสาวปิยภรณ์ หงษ์คำมี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
14.00
78 นางสาวจันทร์วิมล อนุอัน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
79 นางสาวมิลิญญ์ ต่างใจ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
80 นางกิตติรัตน์ หิรัญภูมิ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
81 นางกาญจนา สุดชานัง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
82 นางสาวอัมพวรรณ ปิ่นวิหค  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
83 นายมานะ ทิศสุวรรณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
52.00
84 นางพรสุดา วิชัยรัตนกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
30.00
85 นางสาวสุภาภรณ์ แข่งขัน  ครู ชำนาญการ
14
172.00
86 นางสาวภัณฑิรา ดวงจินดา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
87 นางวารุณี สังฆะศรี  ครู ชำนาญการ
1
52.00
88 นางกนกนาถ กล้ายประยูร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
89 นายทัตเทพ กู้ภูเขียว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
90 นายอนันต์ พรมเสนสา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
91 นางสุพรทิพย์ คำดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
92 นายธิติวัฒน์ ศรีสวัสดิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
93 นางสาวนฤมล รอดเสมอ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
94 นายวิชิต แหลมฉลาด  ครู ชำนาญการ
1
16.00
95 นายมงคล จำปาแฝด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
99.00
96 นางสาวชรินทร์ทรา ฤกษ์งาม  ครู ชำนาญการ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
8
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
5
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
2
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
4
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
4
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
6
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
4
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
5
 
รวม
40