โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : หาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา

จำนวน 79

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 5 6
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 2 0 2
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 6 8
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 2 2 4
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 8 9
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 2 3
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0 2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 4 4
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 1 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 1 1
0
0
0
0
  รวม 11 29 40
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
3
3
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
1
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5
3
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
3
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
2
5
2
0
0
6 ศิลปะ
1
2
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
1
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
2
2
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
1
0
0
0
11 อื่นๆ
1
0
0
0
0
  รวม
15
21
4
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายวิฑูรย์ เหรียญทอง  ครู ชำนาญการ
0
2 นางสาวพเยาว์ ทับสวัสดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางจันทนา เขียวสอาด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางศรัญญา ทำสุนา  ครู ชำนาญการ
0
5 นางสาวเปรมจิตต์ ปิตุรักษ์พงษา  ครู ชำนาญการ
0
6 นางเบญจมาศ อยู่วงค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นายเอนก มูฮำหมัด  ครู ชำนาญการ
0
8 นางสยมพร สมานมิตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
9 นางศรินนา ทัศนิยม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางสาวนภัส ภู่สกุล  ครู ชำนาญการ
0
11 นายวิชิต เครือยา  ครู ชำนาญการ
0
12 นายกิจติศักดิ์ ศรีสังวาลย์  ครู ชำนาญการ
0
13 นางสาวพรหมพร เพิ่มพูล  ครู ชำนาญการ
0
14 นายชัยรัตน์ ล้ำฤทธิ์  ครู ชำนาญการ
0
15 นางสาวพรพรรณ โพธิ์ร่มเย็น  ครู ชำนาญการ
0
16 ว่าที่ร้อยตรีณัฐวี เรืองอร่าม  ครู ชำนาญการ
0
17 นางสาวอารียา ปีเหล่  ครู ชำนาญการ
0
18 นางสุภัคจิตา บานเบ่ง  ครู ชำนาญการ
0
19 นางสาวสุภวรรณ วงศ์ยะรา  ครู ชำนาญการ
0
20 นางสาวรัตนาภรณ์ คงยืน  ครู ชำนาญการ
0
21 นางสาวอำภา นาคสีทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
22 นางสาวแจ่มจันทร์ ใส่นวล  ครู ชำนาญการ
0
23 นางสาวกานต์พิชชา ภูกระษร  ครู ชำนาญการ
0
24 นายจิรวัฒน์ เกิดผล  ครู ชำนาญการ
0
25 นายอุรุพงษ์ โดดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
26 นายอานนท์ ศรีวิเชียร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
27 นางสาวพนัชกร ภูบรม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
28 นายภานุวัฒน์ เรืองรังษี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
29 นางสาวประภารัตน์ หวังเป็นไทย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
30 นางสาวนิรมล พรรัตนกำจาย  ครู ชำนาญการ
0
31 นายเลอสรรค์ บริรักษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
32 นางสาวสุภาพร ถาวงษ์กลาง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
33 นางสุกัลยา แย้มชะยา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
34 นางสาวเพชรลดา สระแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
35 ว่าที่ร้อยตรีหญิงแพรวพรรณ เปียดประโคน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
36 นางสาวลัดดาวัลย์ แก้วไพบูลย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
37 นางสาววิสุตา ไชยเนตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
38 นางสาวฤดี เนียหอม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
39 นางอิสรีย์ พิมลสิงห์  ครู ชำนาญการ
0
40 นางจิรภรณ์ เดชเจริญ  ครู ชำนาญการ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
3
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
4
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
2
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
 
รวม
12