โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 96 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 98 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -2 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปราการ

จำนวน 132

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 8 9
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 3 11 14
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 18 24
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 3 12 15
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 10 11
0
0
0
0
6 ศิลปะ 3 5 8
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 3 8
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 7 7
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 1 1 2
0
0
0
0
  รวม 23 75 98
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
6
1
2
0
0
2 คณิตศาสตร์
10
2
2
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
13
8
3
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
5
8
2
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
5
5
1
0
0
6 ศิลปะ
2
4
2
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
8
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
3
3
1
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
1
1
0
0
0
  รวม
53
32
13
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาววิไลวรรณ หม้อจาบ  ครู ชำนาญการ
0
2 นางแสงจันทร์ ปัญญา  ครู ชำนาญการ
0
3 นางสาวสิริกานต์ ฉิมพาลี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางสาวอรุณรัตน์ รินโพธิ์สาร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางนารีรัตน์ ชัยวาริน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางบุษรา เจตบุตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางกัณหา ภูนุช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางมะลิ บุตรคำโชติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางยุพดี จันทนะลิขิต  ครู ชำนาญการ
0
10 นายจุติรัตน์ กองโภค  ครู ชำนาญการ
0
11 นางภัสราวดี ทองเจริญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางบัวผัน รัตนประสาท  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางกาญจนานฤดา จิตต์เจริญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางอรวรรณ ฝอดสูงเนิน  ครู ชำนาญการ
0
15 นายนิพนธ์ ก้อนทอง  ครู ชำนาญการ
0
16 นางพรวิภา ทองสุนทร  ครู ชำนาญการ
0
17 นายภาสกร ทองสุนทร  ครู ชำนาญการ
0
18 นายมานิต ปัตถา  ครู ชำนาญการ
0
19 นายณรงค์ ปัญญา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นางนิตยา ปรีชาชีววัฒน์  ครู ชำนาญการ
0
21 นางบรรเจิด ชัยจิรารักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นางวนิดา จันทร์กระจ่าง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นางสาวนวลนภา เขมากุล  ครู ชำนาญการ
1
35.00
24 นางสาววาสนา โกมลวานิช  ครู ชำนาญการ
0
25 นางสุพรรณี บึงลอย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
26 นางสาวณัฐยาน์ ดุมแก้ว  ครู ชำนาญการ
0
27 นางสาวอุไรวรรณ อุทธารนิช  ครู ชำนาญการ
0
28 นายนรา เขียวละลิ้ม  ครู ชำนาญการ
0
29 นางสาวสุดารัตน์ เป็นมงคล  ครู ชำนาญการ
0
30 นางสาวสบัณฑิตา พูลพิพัฒน์  ครู ชำนาญการ
0
31 นางสาวนิชภา นาคสมบูรณ์  ครู ชำนาญการ
0
32 นางนันทิภาคย์ ยิ่งธนสารสมบัติ  ครู ชำนาญการ
0
33 นางสาววาสิณี ศิริโสภา  ครู ชำนาญการ
0
34 นางจิตจา เผ่าสามมุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
35 นางสาวทิพวัลย์ บังษร  ครู ชำนาญการ
1
20.00
36 นายวีรกิตต์ ชัยวินิต  ครู ชำนาญการ
1
18.00
37 นางสาวนันท์นภัส แช่มเงิน  ครู ชำนาญการ
0
38 นางสาวลัดดาวัลย์ ไตรมณี  ครู ชำนาญการ
0
39 นายณัฐนนท์ กิมกัว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
40 นางสาวสิริกัญญา แก้วสุกแท้  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
41 นางสาวกาญจนา โชควิเชียร  ครู ชำนาญการ
0
42 นางสาววันทนี เจริญสุข  ครู ชำนาญการ
0
43 นางสาวสุภาภรณ์ เขียวหวาน  ครู ชำนาญการ
0
44 นางสาววิรงรอง กลิ่นคล้าย  ครู ชำนาญการ
0
45 นางอิสรีย์ ไตรสุธา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
46 นางสาวสุรัชนา มากเมือง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
47 นางสาวมณฑา พึ่งสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
48 นายวัชรพงษ์ ชฎารัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
49 นางสาวหทัยรัตน์ สุรามาตร  ครู ชำนาญการ
0
50 นายจักษ์กฤษ เดชดาษ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
51 นางสาวภาวินี สุริยพัฒนพงศ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
52 นายสนิท ไทยพิรัต  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
53 นางสาววีรวรรณ พานทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
54 นางสาวสมพงษ์ จันทร์มา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
55 นางสาวเพ็ญนิภา สุนทรศิริมั่นคง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
56 นายฉัตรชัย ประชัน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
57 นางสาวมลรวี ทิพยรัตน์  ครู ชำนาญการ
0
58 นางสาวสิริรักษ์ ยิ้มละมัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
59 นางสาวรัชดาภรณ์ เทพอุบล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
60 นางสาวสุทธิภรณ์ ชินทะเล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
61 นายอภิชิต สุธาวา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
62 นายธนพล ฉายงาม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
63 นางสาวลักษ์ขนา บุญตา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
64 นางสาวนันทิยา ประวันจะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
65 นางสาวจารุวรรณ จันทร์นวล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
66 นายมารุต จันญะฉาย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
67 นางสาวเจนจิรา บุญร่วม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
68 นายอังกูร อาจหาญวงศ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
69 นางสาวถนอมทรัพย์ อุปรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
70 ณภัทร สุภาพ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
71 นางสาววรันธร มีบำรุง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
72 นางอารีรักษ์ แก้วขุนทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
73 นางสาวปวีนา จีระเสถียร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
74 ปัญญา แช่มช้อย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
75 พัณณ์ชุดา พรวดีชัยเขตต์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
76 อัญชลี ระดมแสง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
77 เนติมา จิ๋วประดิษฐกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
78 อุไรลักษณ์ บุญรัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
79 นางสาวสรัญรัชญ์ จิระสถิตย์ถาวร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
80 เกตุวดี ธิยศ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
81 พลอย ปานใจนาม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
82 กัญญาพัชญ์ ศรีไชยวาน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
83 นายนนทวัชร์ นนทศิลา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
84 นางสาวอิสญาภรณ์ จังกินา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
85 นางสาวณัชชาปาณ สามะสูต  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
86 อนุสรา คำหลง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
87 ณัฐชยา สิงห์งาม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
88 วรางคณา ดวงกลาง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
89 วรรณี เรืองแจ้ง  ครู ชำนาญการ
0
90 นุชนาฎ ทองธรรมชาติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
91 อารักษ์ แจ้งเอี่ยม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
92 พงศธร บุญเขียว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
93 วาสนา สุดหนองบัว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
94 ชัชกร โยธาทิพย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
95 เชิดพันธุ์ มั่นพลับ  ครู ชำนาญการ
0
96 เพชรดา บรรจบราช  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
97 นางสาวจันทิวา หิดกำปัง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
2
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
2
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
3
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
4
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
3
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
3
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
2
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
2
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
 
รวม
22