โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 32 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 34 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -2 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : มัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

จำนวน 70

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 3 3
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 3 4
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 2 8
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 2 3
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 7 8
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 1 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 1 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 5 6
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 10 24 34
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
1
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
2
1
1
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5
3
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
3
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
8
0
0
0
0
6 ศิลปะ
0
1
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
4
2
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
20
10
4
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายสมเกียรติ พรแสน  ครู ชำนาญการ
0
2 นางอุษา บุญรอด  ครู ชำนาญการ
0
3 นางปานทอง แสงจันทร์งาม  ครู ชำนาญการ
0
4 นายถนอม ภูนุช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางปานชนก ชมเกลี้ยง  ครู ชำนาญการ
0
6 นางเพลินพิศ โพธิราช  ครู ชำนาญการ
0
7 นางอังสนา บุษบรรณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางสาวฉัตรสิรินทร์ ทองแท่ง  ครู ชำนาญการ
0
9 นางสาวกฤษณา อู่หิรัญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางสาวธนวรรณ สมานสวน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
11 นายวีรยุทธ สร้อยเพชร  ครู ชำนาญการ
0
12 นางสาววิราภรณ์ ส่งแสง  ครู ชำนาญการ
0
13 นางจิดาภา จันทร์สด  ครู ชำนาญการ
0
14 นางสาวสุพรรณี ดวงมรกต  ครู ชำนาญการ
0
15 นางสาวจารุพักตร์ จ่าจันทึก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
16 นางสาวกฤติยา บุตรดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
17 นางสาวพิมพ์วิภา มะลิลัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
18 นางสาวรุ่งทิพย์ แพร่น่าน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
19 นายสหรัตน์ กุฏอินทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
20 นางสาวสุภญา แจ้งเวชยากร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
21 นายวรกร กลิ่นเกิด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
22 นายศรัญย์ สลัดทุกข์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
23 นายณัฐพงษ์ แก่นมั่น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
24 นางสาวปาริชาติ มีมูล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
25 นายจิรายุส เรือนนะการ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
26 นายภานุพงศ์ ประสมพงษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
27 นายวรพล วรพินิจ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
28 นางสาวอัจฉรา แสงเพ็ชร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
29 นางสาวณัฐสุดา ทำพล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
30 นางสาวลัดดา ผดุงตาล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
31 นางสาวกิตติยา ดำแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
32 นางจันทวรรณ ธนาวุฒิ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
2
 
รวม
5