โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 81 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 84 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -3 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : วัดทรงธรรม

จำนวน 124

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 3 4
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 6 7 13
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10 10 20
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 3 9 12
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 10 11
0
0
0
0
6 ศิลปะ 5 3 8
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 1 5
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 2 6 8
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1 1 2
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 1 1
0
0
0
0
  รวม 33 51 84
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
2
1
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
6
3
4
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5
10
5
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
4
3
5
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
2
8
0
0
6 ศิลปะ
2
2
4
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
1
3
0
0
8 การงานอาชีพ
2
2
4
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1
0
1
0
0
11 อื่นๆ
0
1
0
0
0
  รวม
24
25
35
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายสาธิต วรสมุทรปราการ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางสุมิตรา จิตต์ศรัทธา  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
48.00
3 นางสาวจำเรียง จันทร์ยิ้ม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางสาววีณา วันชุ่ม  ครู ชำนาญการ
3
30.00
5 นายสามารถ ศรีสวัสดิ์  ครู ชำนาญการ
0
6 นางสาววรรณรักษ์ จันทร์ยิ้ม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางสาวประวีณา คตภูธร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
8 นางสาวนิตยา เมตไตรพันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
14.00
9 นางสาววันเพ็ญ พลอยทับทิม  ครู ชำนาญการพิเศษ
7
28.00
10 นางยาใจ สมบัติมี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นายวีระ ขำดวง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางสาววริศรา เรืองพลังชูพร  ครู ชำนาญการ
1
12.00
13 นางสาวขวัญใจ เลิศฤทธิ์วิมานแมน  ครู ชำนาญการ
1
18.00
14 นางสาวศรีประภา ชมเชย  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
15 นางสาววนิดา เผนานนท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางสุชาดา อินทรมาศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางสาวสุภิญญา วิโรทัยสกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางสาววาสนา รอดเชียง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นายกิตติศักดิ์ มากทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นายจิรพงษ์ ขันโท  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
24.00
21 นางวรรณลักษณ์ ภู่เจริญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
22 นายหาญพล จานชมภู  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นางสาวนรินทร แสนพยุห์  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
28.00
24 นายสัญญา ภู่เจริญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นางกฤษณา สุขศิริสวัสดิกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นายสุทธิรักษ์ สุขศิริสวัสดิกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นายกฤช เชื้อแถว  ครู ชำนาญการ
0
28 นายประมวล ภูบุญคง  ครู ชำนาญการ
1
14.00
29 นางฉันทนา ทองมนต์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
30 นางนันทวัน อิงพงษ์พันธ์  ครู ชำนาญการ
0
31 นางสาวพรชนก แสนพยุห์  ครู ชำนาญการ
2
16.00
32 นายคงศักดิ์ ไตติลานนท์  ครู ชำนาญการ
2
22.00
33 นายเฉลิมรัตน์ นาคประทุม  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
34 ว่าที่ร้อยเอกคณิศร ตั้งพรสมาน  ครู ชำนาญการ
0
35 นางชโลทร วรสมุทรปราการ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
36 นายสมปอง เรืองสมัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
37 ว่าที่ร้อยตรีอานนท์ สกุลสัญชาติไทย  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
42.00
38 นางสาวฐิติปวีณ์ เยาวขันธ์  ครู ชำนาญการ
1
12.00
39 นางสาวทองกร ดูสันเทียะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
40 นางสาวเพ็ญลดา พจนวัฒนพันธุ์  ครู ชำนาญการ
0
41 นายภัทรพล แก้วเสนา  ครู ชำนาญการ
0
42 นายโกวิทย์ เสือสกุล  ครู ชำนาญการ
0
43 นายเรวัตร ใบแก้ว  ครู ชำนาญการ
0
44 นายรัตนสินทร์ พ่อค้า  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
72.00
45 นางพิมพ์พลอย พิสัยสวัสดิ์  ครู ชำนาญการ
6
68.00
46 นางสาวจริยาวรรณ ศรีสวัสดิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
47 นางณัฏฐกานต์ ธัชกุลสุวรรณ  ครู ชำนาญการ
0
48 นางสาวน้ำฝน สิทธิวรรณธนะ  ครู ชำนาญการ
0
49 นายชนะ สิกุลจ้อย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
50 นางสาวชนาธิป พลพวก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
51 นางสาวประภัสสร กาญจนประกร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
52 นางสาววนิดา ทักษ์คีรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
53 นายสรพงษ์ สังฆะสะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
54 นางสาวทิพวรรณ เกษมพรมณี  ครู ชำนาญการ
0
55 นางสาววันเพ็ญ คุณวงศ์  ครู ชำนาญการ
1
10.00
56 นายสุรเชษฐ์ หิรัญสถิตย์  ครู ชำนาญการ
7
151.00
57 นางสาวจุรีรัตน์ อุ่นตา  ครู ชำนาญการ
1
14.00
58 นายพลภัทร ลักคะติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
59 นายประลอง กันธวัง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
24.00
60 นายกิตติพิชญ์ วรโชติสุพัฒภาคิน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
12.00
61 นางสาวอุดม พลเยี่ยม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
62 นางสาวกาญจนา ประคองสิน  ครู ชำนาญการ
0
63 นายสมชาติ หิรัญภูมิ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
64 นางสาวลมูลเพชร มะณี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
65 นายสิทธิกร รารักษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
66 นางสาวยศศิกา อ่อนจร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
16.00
67 นายนนทนันท์ สันประเดิม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
68 นางสาวสุกานดา รุ่งแสง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
14.00
69 นางสาวณรรฐากร วัฒนาดิลกกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
70 นายสิทธิโชค เอี่ยมบุญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
30.00
71 นางสาวพรชนก อารมณ์สุขโข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
72 นายนิพนธ์ พลอาวุธ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
12.00
73 นางสาวประภัสสร เฉลยวาเรศ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
74 นางสาวพรทิพย์ เครือแสง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
75 นางสาวจุฑารัตน์ สงวนยวง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
76 นางสาวมุกดา อินต๊ะจัง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
77 นางสาวสุธาสิณี อุปชิต  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
5.00
78 นางสาววารุณี สุวัฒนกร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
79 นางสาวทัศนีย์ บุญเผือก  ครู ชำนาญการ
3
18.00
80 นางเพียงใจ พงษ์ยิ้มแย้ม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
81 นายทรงธรรม พลับพลา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
82 ว่าที่ร้อยตรีณัฐพล นาคะเต  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
3
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
2
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
2
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
5
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
3
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
2
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
3
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
2
 
รวม
24