โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 109 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 97 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 12 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์

จำนวน 164

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 9 10
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 3 6 9
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 16 22
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 9 9 18
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 2 9 11
0
0
0
0
6 ศิลปะ 2 4 6
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 1 7
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 2 9 11
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1 2 3
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 32 65 97
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
2
3
5
0
0
2 คณิตศาสตร์
7
1
1
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
11
4
7
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
8
3
7
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
6
1
4
0
0
6 ศิลปะ
2
2
2
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
2
0
5
0
0
8 การงานอาชีพ
5
3
3
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2
1
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
45
18
34
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายสุริยา แสนสุขไสย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นางพรทิพย์ วัฒนาดิลกกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นายพนอ ธัญญะกิจไพศาล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางจริยา จันทร์ปราง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางสาวอารยา ผังลักษณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางจุฬารัตน์ ธัญญะกิจไพศาล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นายพงษ์ศักดิ์ แก่นทองหลาง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นายไชยรัตน์ อ๊อกกังวาล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางสาวหฤทัย หอทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นายโบว์แดง ราชสิงห์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นายนันท์พิสิฐ จันทะพันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นายสมบัติ แก้วศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางพรรณี ภักดีวงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางสาววิลาลินี สินกิ่ม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางสาววราภรณ์ ใจดี  ครู ชำนาญการ
0
16 นางบังอร คล้ายวัฒนะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นายสมพงษ์ คล้ายวัฒนะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางสาวจินดา คนเที่ยง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นางสาวยอดขวัญ เขตใหญ่  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นางสาวอุบลรัตน์ วรวัฒน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นายรุ่งเรือง เมธากุลวณิชย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นางสาวพิชธิ์ญาณัณณ์ นรสิงห์  ครู ชำนาญการ
0
23 นายธวัชชัย จำเมือง  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
32.00
24 นางสาวอุดมพร คัมภิรานนท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นางสาวชุลีกร พินธิระ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
0.00
26 นางสาวสลิลทิพย์ สนธิขันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นางเบญจวรรณ แดงสกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นางวิภาวรรณ ไชยฉอุ่ม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นายสุจินต์ สีดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
30 นายสมรักษ์ ชูศิริ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
31 นายวัชระ ภักดีวงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
32 นางณัฎฐิณี อ๊อกกังวาล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
33 นางศิริลักษณ์ ทิมา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
34 นางสาวพัทธนันท์ จันอารักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
35 นายกรกฎ อนันต์เผ่าภาคิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
36 นางอรวรรณ ศิริรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
37 นายสกล เติมญวน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
38 นางสาวทัศนีย์ ซัวเกษม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
39 นายเฉลิมพล ตาแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
40 นายดำรงศักดิ์ มีวรรณ์  ครู ชำนาญการ
0
41 นางสุรีรัตน์ รื่นกลิ่น  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
42 นางสาวพนิดา จิตรจรัส  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
43 นางสาววลัยลักษณ์ อันทานุวงศ์  ครู ชำนาญการ
0
44 นายวิชิต ครองบุญ  ครู ชำนาญการ
0
45 นางสาวเพชรณภัค นามแสงผา  ครู ชำนาญการ
0
46 นางสาววันวิสาข์ จิตต์สุภา  ครู ชำนาญการ
0
47 นายอนันตชัย แก้วกำเนิด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
48 นายชัยนันท์ พูลเพิ่มคล้าย  ครู ชำนาญการ
1
0.00
49 นางสาวจันทิมา กันเรือง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
50 นายประดิษฐ์ ประสานพิมพ์  ครู ชำนาญการ
0
51 นางจีรภา มนูสาร  ครู ชำนาญการ
0
52 นางสาวถุงเงิน จันทาสอน  ครู ชำนาญการ
14
128.00
53 นางพัชรษิธวัณ สุขนิติพัส  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
54 นางสาวสุภาวดี เวสสะประวีณวงศ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
55 นางสาวสมพิศ วงษ์ประเทศ  ครู ชำนาญการ
0
56 นางสาวปวริศา ผ่านภูวงษ์  ครู ชำนาญการ
1
50.00
57 นางเขมสิริ กิจเจริญโชติกุล  ครู ชำนาญการ
0
58 นางสาววรรณิศา ห้วยหงษ์ทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
59 นางปวรินทร์ ปรางทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
60 นางสาวจิตรานุช เจริญขำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
12.00
61 นางสาวกุสุมา ชนะค้า  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
62 นางอภิชญา มีทอง  ครู ชำนาญการ
0
63 นายสามารถ ลาดจันทึก  ครู ชำนาญการ
0
64 นายก่อการ ไชยสงคราม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
65 นางพรพิชา ซื่อตรง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
66 นายสมพงษ์ ประเสริฐ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
67 นายภูเบศร์ ขาวพุ่ม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
68 นางสาววิสุทธร คุณรักษา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
69 นางศิริรัตน์ โคตรสงคราม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
70 นางสาวจริยา จันทะชำนิ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
71 นางสาวอุษาวดี ออทะขันธ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
72 นายชัยวัฒน์ เมฆโต  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
73 นางสาวสุมินชา ทศไกร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
74 นางสาวศศิธร ศักดาวงษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
75 นางสาวกนกพร กลิ่นหอม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
76 นายกฤษณะพงศ์ กำลังเอก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
77 นางสาวจุฑามาศ เดชาพันธุ์กุล  ครู ชำนาญการ
0
78 นายเอนก สุวาท  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
79 นางสาวปิยาภรณ์ สันโดษ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
80 นางสาวเบญญาภา งามเลิศศักดา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
7
56.00
81 นางสาวจริยา ศิริวรรณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
82 นางสาวเดือนเต็ม พงษ์มา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
83 นายภารดา ศิลป์ชัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
84 นางสาวจุไรรัตน์ ดีมาก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
85 นายภูวเดช สมฤทธิ์  ครู ชำนาญการ
0
86 นางสาวรุ่งอรุณ ภิรมย์กิจ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
87 นางสาวนันท์นภัส นุแรมรัมย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
88 ว่าที่ ร.ต.สกนธ์ พุทธเจริญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
89 นางสาวเสาวนีย์ เชื้อทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
90 นางสาวจินตนา โอทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
91 นายสุรเชษฐ์ ระลึกสม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
92 นายยิ่งยศ รามศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
93 นายราชัน พิมพ์ทรัพย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
94 นางสาวนริสรา ปัญจ่าแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
95 นางสาวกัญญาณัฐ ธงศรี  ครู ชำนาญการ
0
96 นางชลธิชา โตภู่  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
97 นายวรรณกร หงษ์อินทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
98 นางสาวอรดา ชูเชิด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
99 นายณัฐพงศ์ ยาพรม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
100 นายวินัย ศรีใสคำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
101 นางสาวกฤษณา ดอนทันเนือง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
102 นางสาวจรรยานุช พิมพ์บูลย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
103 นายจรัญ จินดาชื่น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
104 นางสาวรุจิรา รักวงษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
105 นางฐิติกาญจน์ บุญประดิษฐ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
106 นางสุพิชญา พุทธเจริญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
107 นางสาวรัชนีกรณ์ สมเสียง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
8
104.00
108 นางสาวศุภจิตรา เค่นตุ่น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
99.99
109 นายสายัณห์ เรือนเรือง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
110 นางวิไลพร ศิลาพงษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
111 สุริยา เเสนสุขไสย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
112 นายเอกชัย ฉายสิว  ครู
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
3
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
6
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
6
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
3
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
3
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
3
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
6
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
4
 
รวม
35